Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta

Upravni odbor imenuje Komisiju za provjeru formalnih uvjeta koju čine tri zaposlenika Zaklade. Komisija provjerom podataka i priložene dokumentacije zaprimljenih prijava utvrđuje koje su prijave zadovoljile propisane formalne uvjete javnih poziva. Članovi Komisije ne smiju biti u sukobu interesa, u skladu s tim kako je sukob interesa reguliran Pravilnikom o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova" te pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj. Svi članovi Komisije potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te Izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Provjera propisanih formalnih uvjeta

Formalni uvjeti postavljeni su tako da omogućavaju donošenje nedvojbene odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne te ni na koji način ne zadiru u procjenu kvalitete prijavljenog programa/projekta.

Ako pristigla prijava sadrži neke formalne nedostatke koji se ne tiču kvalitete prijave, a koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti, Zaklada će o tome obavijestiti dotičnog prijavitelja putem elektroničke pošte i zatražiti ispravak/nadopunu prijave. Rok za ispravak/nadopunu je dva (2) radna dana, a počinje teći sljedećeg radnog dana od dana slanja obavijesti na e-adresu navedenu u e-prijavnici. Prijavitelj prijavu ispravlja/nadopunjava elektroničkim putem. Ako prijavitelj u navedenom roku ne ispravi/nadopuni prijavu, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Niže se nalazi pregled formalnih uvjeta koji se odnose na sva programska područja s obzirom na mogućnost ispravka/nadopune prijave, a koji će se provjeravati pri komisijskoj provjeri formalnih uvjeta. U tablici su navedeni i formalni uvjeti koje provjerava Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u okviru grupe kriterija "Prihvatljivost prijavljenog programa/projekta", a koji se odnose na trajanje provedbe i provjeru uključuje li kulturni/umjetnički program javna događanja.

Formalni uvjeti koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti

Organizacijski razvoj

 • Prva kategorija: Nedostaje izvod iz evidencije o radnicima sa stanjem na dan raspisivanja Javnog poziva.
 • Prva, druga i treća kategorija: Prijavitelj nije naveo ima li osigurana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

Formalni uvjeti koje nije moguće naknadno ispraviti/nadopuniti

 • E-prijavnica nema kôd, odnosno nije u roku poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.
 • Prijavitelj nema registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.
 • Prijavitelj nije registriran kao udruga ili umjetnička organizacija.
 • Prijavitelj nije upisan u Registar neprofitnih organizacija.
 • Prijavitelj ne vodi uredno financijsko poslovanje te financijske izvještaje, ako je obavezan, ili drugu financijsku dokumentaciju nije u roku predao nadležnim institucijama.
 • Prijavitelj nije uredno ispunio svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti.
 • Prijavitelj traži iznos veći od propisanoga za određeno programsko područje i kategoriju.
 • Prijavitelj je predao veći broj prijava od dozvoljenog u okviru Programa podrške 2023.
 • Prijavitelj ne djeluje od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva u skladu s propisanim vremenom za programsko područje i kategoriju.
 • Trajanje programa/projekta nije u skladu s propisanim trajanjem za pojedino programsko područje i kategoriju.

Organizacijski razvoj, prva i druga kategorija

 • Prijavitelj u prethodne tri (3) godine nije ostvario prosjek prihoda propisan za određenu kategoriju.

Organizacijski razvoj, prva kategorija

 • Prijavitelj nema najmanje dvije (2) zaposlene osobe na temelju ugovora o radu na dan raspisivanja Javnog poziva.
 • Kulturni/umjetnički program ne uključuje javna događanja.

Organizacijski razvoj, četvrta kategorija

 • Prijavitelj je koristio podršku Zaklade "Kultura nova" u programskom području usmjerenom na organizacijski razvoj u zadnjih pet (5) godina.

Komisija će isključiti sve prijave za koje utvrdi da ne zadovoljavaju jedan ili više formalnih uvjeta. U daljnji postupak upućuju se samo one prijave koje zadovolje sve propisane formalne uvjete.

Prijavitelji čije prijave nisu u skladu s propisanim formalnim uvjetima o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od najviše osam (8) dana od dana završetka rada Komisije, a organizacije čije su prijave upućene u daljnji postupak procjenjivanja kvalitete prijava bit će obaviještene e-poštom.

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene zbog neispunjavanja propisanih formalnih uvjeta mogu u roku od osam (8) radnih dana od dana primitka obavijesti podnijeti pisani prigovor upravitelju Zaklade, a na koji se upravitelj Zaklade mora očitovati u roku od osam (8) radnih dana od dana primitka prigovora.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type