Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta

Upravni odbor imenuje Komisiju za provjeru formalnih uvjeta koju čine tri zaposlenika Zaklade. Komisija provjerom podataka i priložene dokumentacije zaprimljenih prijava utvrđuje koje su prijave zadovoljile propisane formalne uvjete javnih poziva. Članovi Komisije ne smiju biti u sukobu interesa, u skladu s tim kako je sukob interesa reguliran Pravilnikom o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova" te pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj. Svi članovi Komisije potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te Izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Komisijska provjera formalnih uvjeta

Formalni uvjeti postavljeni su tako da omogućavaju donošenje nedvojbene odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne te ni na koji način ne zadiru u procjenu kvalitete prijavljenog programa/projekta.

U pojedinim programskim područjima Zaklada je definirala formalne uvjete koji se ne tiču kvalitete prijave, te ih je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti. Ako Komisija prilikom provjere formalnih uvjeta utvrdi da pristigla prijava sadrži formalne uvjete koje je moguće ispraviti/nadopuniti, Zaklada će o tome obavijestiti dotičnog prijavitelja putem elektroničke pošte i zatražiti ispravak/nadopunu prijave. Rok za ispravak/nadopunu je dva (2) radna dana, a počinje teći sljedećeg radnog dana od dana slanja obavijesti na e-adresu navedenu u e-prijavnici. Prijavitelj prijavu ispravlja/nadopunjava elektroničkim putem. Ako prijavitelj u navedenom roku ne ispravi/nadopuni prijavu, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Formalni uvjeti

Formalni uvjeti koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti:

za PP1:

 • Prijavitelj nije u poglavlje proračuna Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) upisao iznos u neku od traženih kolona (Ukupni mjesečni iznos bruto naknade za rad, Mjesečni iznos bruto naknade za rad koji se traži od Zaklade, Broj mjeseci, Radno vrijeme).

za PP4 i PP5:

 • Nedostaje neki od obaveznih dokumenata uz prijavu, a koji su definirani u javnom pozivu na koji se prijava podnosi

za PP1 i PP5:

 • Prijavitelj nije naveo ima li osigurana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

Formalni uvjeti koje nije moguće naknadno ispraviti/nadopuniti:

 • E-prijavnica nema kôd, odnosno nije u roku poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.
 • Prijavitelj nema registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.
 • Prijavitelj nije registriran kao udruga ili umjetnička organizacija.
 • Prijavitelj nije upisan u Registar neprofitnih organizacija.
 • Prijavitelj ne vodi uredno financijsko poslovanje te financijske izvještaje, ako je obavezan, ili drugu financijsku dokumentaciju nije u roku predao nadležnim institucijama.
 • Prijavitelj nije uredno ispunio svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti.
 • Prijavitelj traži iznos veći od propisanoga za određeno programsko područje i kategoriju.
 • Prijavitelj je predao veći broj prijava od dozvoljenog u određenom programskom području.
 • Prijavitelj aktivno djeluje od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva kraće od vremena propisanog za pojedino programsko područje.
 • Trajanje programa/projekta nije u skladu s propisanim trajanjem za pojedino programsko područje.

Formalni uvjeti koje nije moguće naknadno ispraviti/nadopuniti, a specifični su za pojedina programska područja:

PP4:

 • U provedbu aktivnosti platforme nije uključen najmanji propisani broj organizacija:
  - u programsku platformu najmanje 7 organizacija iz najmanje 3 regije kako su one definirane u Vodiču za prijavu
  - u zagovaračku platformu najmanje 5 organizacija iz iste lokalne/regionalne samouprave.
 • Aktivnosti programske platforme ne provode se u najmanje 3 regije kako su one definirane u Vodiču za prijavu.
 • Članica/e platforme (ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti u kulturi) ne djeluje/u primarno na području kulture te stoga nije zadovoljen formalni uvjet o najmanjem propisanom broju organizacija uključenih u aktivnosti suradničke platforme.
 • Članica/e platforme nije/su upisane u matični registar te stoga nije zadovoljen formalni uvjet o najmanjem propisanom broju organizacija uključenih u aktivnosti suradničke platforme.

PP5:

 • U provedbu aktivnosti platforme nisu uključene najmanje 4 organizacije iz najmanje 4 europske države:
  - regionalna suradnja: iz Hrvatske i 3 zemlje iz iste regije
  - međuregionalna suradnja: iz Hrvatske i 1 zemlje iz iste regije te iz najmanje 2 zemlje iz druge regije.
 • Aktivnosti suradničke platforme ne provode se u najmanje 4 europske zemlje:
  - regionalna suradnja: u Hrvatskoj i u još 3 zemlje iz regije;
  - međuregionalna suradnja: u Hrvatskoj i u još najmanje 1 zemlji iz iste regije te u najmanje 2 zemlje iz druge regije.
 • Članica/e platforme (ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti u kulturi) ne djeluje/u primarno na području kulture te stoga nije zadovoljen formalni uvjet o najmanjem propisanom broju organizacija uključenih u aktivnosti suradničke platforme.
 • Članica/e platforme nije/su upisane u matični registar te stoga nije zadovoljen formalni uvjet o najmanjem propisanom broju organizacija uključenih u aktivnosti suradničke platforme.

PP6:

 • Redovne kulturno-umjetničke aktivnosti prijavitelja ne provode se kontinuirano tijekom cijele godine.

PP9:

 • Prijavitelj provodi programe/projekte u 2021. uz podršku Zaklade. 

Komisija će isključiti sve prijave za koje utvrdi da ne zadovoljavaju jedan ili više formalnih uvjeta. U daljnji postupak upućuju se samo one prijave koje zadovolje sve propisane formalne uvjete.

Prijavitelji čije prijave nisu u skladu s propisanim formalnim uvjetima o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od najviše osam (8) dana od dana završetka rada Komisije, a organizacije čije su prijave upućene u daljnji postupak procjenjivanja kvalitete prijava bit će obaviještene e-poštom.

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene zbog neispunjavanja propisanih formalnih uvjeta mogu u roku od osam (8) radnih dana od dana primitka obavijesti pisanim putem podnijeti prigovor upravitelju Zaklade na adresu sjedišta Zaklade, a na koji se upravitelj Zaklade mora očitovati u roku od osam (8) radnih dana od dana primitka prigovora.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type