Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Postupak prijave i dokumentacija

Tko se može prijaviti?

Udruge i umjetničke organizacije u suvremenoj kulturi i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način)
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

Zaklada dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva uz uvjet da svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske (sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav).

Ako bilo koje tijelo Zaklade koje sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava utvrdi da su djelovanje organizacije ili njezini programi/projekti u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske, organizacija će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za odabrano programsko područje i kategoriju, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade.

Obavezna dodatna dokumentacija za Programska područja 4 i 5:

 • skenirane ispunjene, ovjerene* i potpisane Izjave članica o suradnji (obrazac se preuzima na ovoj stranici i na stranicama PP4 i PP5 pod Dokumenti). Koordinator platforme sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument.

- Ako prijavu ne podnosi savez udruga, Izjavu članice o suradnji potrebno je dostaviti za sve članice platforme.
- Ako prijavu podnosi savez udruga, Izjava članice o suradnji dostavlja se samo za one članice suradničke platforme koje nisu članice saveza udruga. Takva članica ispunjenu, ovjerenu i potpisanu Izjavu dostavlja koordinatoru platforme, koji je zatim prilaže prijavi.

i/ili

 • skenirani registar članica, a koji dostavljaju isključivo organizacije (koordinatori platformi) koje su registrirane kao savezi udruga. Ako se u platformi nalazi organizacija koja nije članica saveza, za takvu organizaciju potrebno je priložiti Izjavu članice o suradnji.
 • skenirane potvrde o registraciji** ustanova u kulturi i/ili drugih pravnih subjekata u kulturi iz kojih je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture
 • skenirane potvrde o registraciji organizacija u kulturi izvan Republike Hrvatske.

* Ako u državi u kojoj je članica registrirana pečat nije u službenoj uporabi, dovoljno je dostaviti potpisanu Izjavu članice o suradnji uz napomenu u slobodnoj formi da u predmetnoj državi pečat nije u službenoj uporabi.
** Ako za neku od članica suradničke platforme koja djeluje izvan RH ne postoji potvrda o registraciji, potrebno je dostaviti odgovarajući dokument koji dokazuje da organizacija djeluje kao pravna osoba. Iz navedenoga dokumenta mora biti vidljivo djelovanje te organizacije na području kulture.

Skenirani dokumenti mogu se učitati u formatima .pdf, .jpg, .png, .bmp te ne smiju biti veći od 10 MB.

Podaci koje će Zaklada provjeravati uvidom u e-registre:

 • Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
 • Za organizacije koje su imale poslovne aktivnosti u prethodnoj godini Zaklada će financijske izvještaje prijavitelja provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije predao financijski izvještaj za prethodnu godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
 • Za organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada će uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za prethodnu godinu. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije predao Izjavu o neaktivnosti za prethodnu godinu, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
 • U Programskim područjima 4 i 5, Zaklada će podatke o tome je li članica koja je registrirana kao udruga ili umjetnička organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u matični registar. Ako Komisija utvrdi da članica nije upisana u odgovarajući matični registar te da stoga nije zadovoljen formalni uvjet od najmanjeg propisanog broja organizacija uključenih u aktivnosti suradničke platforme, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
 • U Programskim područjima 4 i 5, ako Zaklada na temelju potvrde o registraciji utvrdi da članica koja je registrirana kao ustanova i/ili drugi pravni subjekt u kulturi ne djeluje na području kulture te da stoga nije zadovoljen formalni uvjet o najmanjem propisanom broju organizacija uključenih u aktivnosti suradničke platforme, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

Svi prijavitelji u e-prijavnici mogu navesti poveznicu (link) na kojoj se nalaze materijali koji ilustriraju prijaviteljevu kompetentnost za provedbu predloženoga programa/projekta. Svi ostali prilozi (publikacije, novinski članci, dokumentacija koja ilustrira rad organizacije) koje prijavitelj eventualno dostavi u fizičkom obliku kako bi potkrijepio svoju kompetentnost, neće se razmatrati.

Svi prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva obavezni su prije potpisivanja ugovora sa Zakladom u propisanom roku dostaviti propisanu dokumentaciju za potpisivanje ugovora koja je navedena u Vodiču za prijavu.

Način prijave

Prijava na Program podrške predaje se isključivo u elektroničkom obliku. Prijavnice dostavljene putem pošte neće biti razmatrane niti će se vraćati prijaviteljima.

U e-korisničkom profilu nije moguće započeti ispunjavanje opisnog i proračunskog dijela e-prijavnice prije nego što se ispune podaci o organizaciji.

E-prijavnicu je moguće zaključati isključivo do datuma i vremena definiranog aktualnim javnim pozivom kada se Zakladina elektronička baza prijavnica automatski zaključava te nakon tog vremena e-prijavnice neće biti moguće zaključati i poslati u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. U slučaju da dođe do tehničkih smetnji u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica zbog nepredviđenih okolnosti koje su u ingerenciji Zaklade "Kultura nova", rok za ispunjavanje elektroničkih prijavnica može biti produžen u skladu s vremenskim trajanjem smetnji.

Zaklada ne preuzima odgovornost za e-prijavnice koje nisu zaključane u roku jer prijavitelji nisu na vrijeme i/ili na odgovarajući način u e-prijavnici ispunili sve potrebne podatke. Svi brojčani podaci u poglavlju Organizacija te u opisnom i proračunskom dijelu e-prijavnice moraju biti upisani u odgovarajućem formatu (npr. 1,234,567.00) da bi e-prijavnica mogla biti zaključana, odnosno poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

Nakon zaključavanja i slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica, prijavitelj će u svom e-korisničkom profilu moći preuzeti ispunjenu e-prijavnicu u .pdf formatu. Da bi zaprimljena e-prijavnica bila važeća, ona mora imati odgovarajući kôd koji se generira u .pdf formatu prijavnice prilikom zaključavanja e-prijavnice, odnosno slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

Predstavnici organizacije – osoba ovlaštena za zastupanje organizacije i voditelj programa/projekta zaključavanjem e-prijavnice jamče istinitost podataka navedenih u e-prijavnici. Ako Zaklada utvrdi da podaci navedeni u e-prijavnici nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Ako zaprimljena prijava sadrži neke formalne uvjete koji se mogu naknadno ispraviti/nadopuniti, a ne odnose se na samu kvalitetu prijave, Zaklada će o tome obavijestiti dotičnog prijavitelja putem elektroničke pošte i zatražiti ispravak/nadopunu prijave u propisanom roku.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type