Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Postupak prijave i dokumentacija

Tko se može prijaviti?

Udruge i umjetničke organizacije u suvremenoj kulturi i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način)
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

Zaklada dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva uz uvjet da svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske (sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav).

Ako bilo koje tijelo Zaklade koje sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava utvrdi da su djelovanje organizacije ili njezini programi/projekti u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske, organizacija će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za odabrano programsko područje i kategoriju, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade.

Obavezna dodatna dokumentacija za Programska područja 4 i 5:

 • skenirane ispunjene, ovjerene* i potpisane Izjave članica o suradnji (obrazac se preuzima na ovoj stranici i na stranicama PP4 i PP5 pod Dokumenti). Koordinator platforme sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument.
 • ako prijavu ne podnosi savez udruga, Izjavu članice o suradnji potrebno je dostaviti za sve članice platforme
 • ako prijavu podnosi savez udruga, Izjava članice o suradnji dostavlja se samo za one članice suradničke platforme koje nisu članice saveza udruga. Takva članica ispunjenu, ovjerenu i potpisanu Izjavu dostavlja koordinatoru platforme, koji je zatim prilaže prijavi
  i/ili
 • skenirani registar članica, a koji dostavljaju isključivo organizacije (koordinatori platformi) koje su registrirane kao savezi udruga. Ako se u platformi nalazi organizacija koja nije članica saveza, za takvu organizaciju potrebno je priložiti Izjavu članice o suradnji
 • skenirane potvrde o registraciji** ustanova u kulturi i/ili drugih pravnih subjekata u kulturi iz kojih je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture
 • skenirane potvrde o registraciji organizacija u kulturi izvan Republike Hrvatske.

Skenirani dokumenti mogu se učitati u formatima .pdf, .jpg, .png, .bmp te ne smiju biti veći od 10 MB.

* Ako u državi u kojoj je članica registrirana pečat nije u službenoj uporabi, dovoljno je dostaviti potpisanu Izjavu članice o suradnji uz napomenu u slobodnoj formi da pečat nije u službenoj uporabi.

** Ako za neku od članica suradničke platforme koja djeluje izvan RH ne postoji potvrda o registraciji, potrebno je dostaviti odgovarajući dokument koji dokazuje da organizacija djeluje kao pravna osobnost. Iz navedenoga dokumenta mora biti vidljivo djelovanje te organizacije na području kulture.

Podaci koje će Zaklada provjeravati uvidom u e-registre:

 • Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
 • Za organizacije koje su imale poslovne aktivnosti u prethodnoj godini Zaklada će financijske izvještaje prijavitelja provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije predao financijski izvještaj za prethodnu godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
 • Za organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada će uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za prethodnu godinu. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije predao Izjavu o neaktivnosti za prethodnu godinu, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
 • U Programskim područjima 4 i 5, Zaklada će podatke o tome je li članica koja je registrirana kao udruga ili umjetnička organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u matični registar. Ako Komisija utvrdi da članica nije upisana u odgovarajući matični registar te da stoga nije zadovoljen formalni uvjet od najmanjeg propisanog broja organizacija uključenih u aktivnosti suradničke platforme, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
 • U Programskom područjima 4 i 5, ako Zaklada na temelju potvrde o registraciji utvrdi da članica koja je registrirana kao ustanova i/ili drugi pravni subjekt u kulturi ne djeluje na području kulture te da stoga nije zadovoljen formalni uvjet o najmanjem propisanom broju organizacija uključenih u aktivnosti suradničke platforme, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

Svi prijavitelji u e-prijavnici mogu navesti poveznicu (link) na kojoj se nalaze materijali koji ilustriraju prijaviteljevu kompetentnost za provedbu predloženoga programa/projekta. Svi ostali prilozi (publikacije, novinski članci, dokumentacija koja ilustrira rad organizacije) koje prijavitelj eventualno dostavi u fizičkom obliku kako bi potkrijepio svoju kompetentnost, neće se razmatrati.

Svi prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva obavezni su prije potpisivanja ugovora sa Zakladom u propisanom roku dostaviti propisanu dokumentaciju za potpisivanje ugovora koja je navedena u Vodiču za prijavu.

Način prijave

Prijava na Program podrške predaje se isključivo u elektroničkom obliku. Prijavnice dostavljene putem pošte neće biti razmatrane niti će se vraćati prijaviteljima.

U e-korisničkom profilu nije moguće započeti ispunjavanje opisnog i proračunskog dijela e-prijavnice prije nego što se ispune podaci o organizaciji.

E-prijavnicu je moguće zaključati isključivo do datuma i vremena definiranog aktualnim javnim pozivom kada se Zakladina elektronička baza prijavnica automatski zaključava te nakon tog vremena e-prijavnice neće biti moguće zaključati i poslati u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. U slučaju da dođe do tehničkih smetnji u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica zbog nepredviđenih okolnosti koje su u ingerenciji Zaklade "Kultura nova", rok za ispunjavanje elektroničkih prijavnica može biti produžen u skladu s vremenskim trajanjem smetnji.

Zaklada ne preuzima odgovornost za e-prijavnice koje nisu zaključane u roku jer prijavitelji nisu na vrijeme i/ili na odgovarajući način u e-prijavnici ispunili sve potrebne podatke. Svi brojčani podaci u poglavlju Organizacija te u opisnom i proračunskom dijelu e-prijavnice moraju biti upisani u odgovarajućem formatu da bi e-prijavnica mogla biti zaključana, odnosno poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

Nakon zaključavanja i slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica prijavitelj će u svom e-korisničkom profilu moći preuzeti svoju ispunjenu e-prijavnicu u .pdf formatu. Da bi zaprimljena e-prijavnica bila važeća ona mora imati odgovarajući kôd koji se generira u .pdf formatu prijavnice prilikom zaključavanja e-prijavnice, odnosno slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

Predstavnici organizacije – osoba ovlaštena za zastupanje organizacije i voditelj programa/projekta zaključavanjem e-prijavnice jamče istinitost podataka navedenih u e-prijavnici. Ako Zaklada utvrdi da podaci navedeni u e-prijavnici nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Ako zaprimljena prijava sadrži neke formalne uvjete koji se mogu naknadno ispraviti/nadopuniti, a ne odnose se na samu kvalitetu prijave i definirani su javnim pozivom na koji je prijava podnesena, Zaklada će o tome obavijestiti dotičnog prijavitelja putem elektroničke pošte i zatražiti ispravak/nadopunu prijave u propisanom roku.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type