Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Postupak prijave i dokumentacija

Tko se može prijaviti?

Udruge i umjetničke organizacije u suvremenoj kulturi i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • zadovoljavaju sve ostale propisane uvjete.

Zaklada dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva uz uvjet da svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske (sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav).

Ako bilo koje tijelo Zaklade koje sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava utvrdi da su djelovanje organizacije ili njezini programi/projekti u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske, organizacija će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za odabrano programsko područje i kategoriju, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade.

Obavezna dodatna dokumentacija za prvu kategoriju u Programskom području Organizacijski razvoj:

 • izvod iz evidencije o radnicima sa stanjem na dan raspisivanja Javnog poziva (čiji je obrazac moguće preuzeti na mrežnim stranicama Zaklade pod "Dodatna dokumentacija za prijavu")

Svi traženi dokumenti se mogu učitati u formatima .pdf, .jpg, .png, .bmp te ne smiju biti veći od 10 MB.

Podaci koje će Zaklada provjeravati uvidom u e-registre:

 • Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.
 • Za organizacije koje su imale poslovne aktivnosti u prethodnoj godini Zaklada će financijske izvještaje prijavitelja za 2023. provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija.
 • Za organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada će uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za 2023.

Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara ili da nije predao traženu dokumentaciju, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

Svi prijavitelji u e-prijavnici mogu navesti poveznicu (link) na kojoj se nalaze materijali koji ilustriraju prijaviteljevu kompetentnost za provedbu predloženoga programa/projekta. Svi ostali prilozi (publikacije, novinski članci, dokumentacija koja ilustrira rad organizacije) koje prijavitelj eventualno dostavi u fizičkom obliku kako bi potkrijepio svoju kompetentnost, neće se razmatrati.

Način prijave

Predaja prijave

Prijava na Program podrške 2024 predaje se isključivo u elektroničkom obliku te se na mrežnim stranicama Zaklade nalaze:

 • e-prijavnica koja se sastoji od prostora za upis podataka o organizaciji, prostora za učitavanje obavezne dokumentacije te opisnog i proračunskog dijela za svako programsko područje i kategoriju;
 • ogledni primjerak prijavnice za svako programsko područje i kategoriju (u .pdf formatu) te
 • detaljne upute o načinu podnošenja e-prijavnice.

Prijavnice dostavljene putem pošte neće biti razmatrane niti će se vraćati prijaviteljima.

U e-korisničkom profilu nije moguće započeti ispunjavanje opisnog i proračunskog dijela e-prijavnice prije nego što se ispune podaci o organizaciji.

Zaključavanje prijave

E-prijavnicu je moguće zaključati do 3. 9. 2024. do 16 h. U 16 h Zakladina elektronička baza prijavnica automatski se zaključava te nakon tog vremena e-prijavnice neće biti moguće zaključati i poslati u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. U slučaju da dođe do tehničkih smetnji u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica zbog nepredviđenih okolnosti koje su u ingerenciji Zaklade "Kultura nova", rok za ispunjavanje elektroničkih prijavnica može biti produžen u skladu s vremenskim trajanjem smetnji.

Zaklada ne preuzima odgovornost za e-prijavnice koje nisu zaključane u roku jer prijavitelji nisu na vrijeme i/ili na odgovarajući način u e-prijavnici ispunili sve potrebne podatke. Svi brojčani podaci u poglavlju Organizacija te u opisnom i proračunskom dijelu e-prijavnice moraju biti upisani u odgovarajućem formatu (npr. 1,234,567.00) da bi e-prijavnica mogla biti zaključana, odnosno poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

PDF format prijavnice

Nakon zaključavanja i slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica, prijavitelj će u svom korisničkom profilu moći preuzeti ispunjenu e-prijavnicu u .pdf formatu. Da bi zaprimljena e-prijavnica bila važeća, ona mora imati odgovarajući kôd koji se generira u gornjem desnom kutu u .pdf formatu prijavnice prilikom zaključavanja e-prijavnice, odnosno slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica, što je ujedno i potvrda da je e-prijavnica zaprimljena. Napominjemo da Zaklada ne šalje dodatne e-poruke o zaprimanju e-prijavnica.

Vjerodostojnost podataka

Predstavnici organizacije – osoba ovlaštena za zastupanje organizacije i voditelj programa/projekta zaključavanjem e-prijavnice jamče istinitost podataka navedenih u e-prijavnici. Ako Zaklada utvrdi da podaci navedeni u e-prijavnici nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type