Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Financijski i drugi uvjeti

Iznos financijske podrške

Zaklada će prijavama u programskim područjima 2 i 3 odobravati tražene iznose dok prijavama u ostalim programskim područjima (1, 4, 5, 6 i 7 ) neće nužno odobravati tražene iznose. Iznos podrške ovisit će o postotku ostvarenih bodova prilikom procjene kvalitete prijave te će se proporcionalno smanjivati za 10 % na način naveden u Tablici 3. Najmanji iznos podrške koji se na taj način može dodijeliti je 70 % od traženog iznosa.

Dodijeljeni iznos podrške bit će naveden u ugovoru te taj iznos ne može biti povećan ni pod kojim okolnostima.

Organizacije koje su prilikom procjene kvalitete prijava ostvarile:

 • od 91 do 100 % ostvarit će 100 % tražene podrške
 • od 81 do 90 %  ostvarit će 90 % tražene podrške
 • od 71 do 80 %  ostvarit će 80 % tražene podrške
 • 70 % i manje ostvarit će 70 % tražene podrške

Nemogućnost dvostrukog financiranja

 • Iste aktivnosti ne mogu biti financirane kroz druga programska područja i kategorije Programa podrške Zaklade.
 • Iste troškove nije moguće dvostruko financirati iz sredstava državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i/ili iz dijela prihoda od igara na sreću, na natječajima i javnim pozivima tijela državne uprave, tijela javne vlasti ili drugih davatelja bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za sva programska područja

Prihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe programa/projekta i koji su:

 • naznačeni u odobrenom proračunu koji je sastavni dio ugovora
 • neophodni za provedbu aktivnosti
 • evidentirani u skladu sa svim propisima i standardima neprofitnog računovodstva u Republici Hrvatskoj
 • u skladu s važećim propisima
 • razumni, opravdani te usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti

Prihvatljivi troškovi za pojedino programsko područje i kategoriju sadržani su u opisu pojedinog programskog područja i kategorije. Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje/a traže podršku od Zaklade. 

Neprihvatljivi troškovi za sva programska područja

Neprihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su svi koji nisu navedeni pod prihvatljivim troškovima te sljedeći troškovi:

 • koji nisu povezani s predloženim aktivnostima
 • novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi
 • koji se odnose na dugove, otplate dugova i kamate
 • koji se odnose na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza
 • koji su prekomjerni ili nerazboriti

Putni troškovi

Prilikom planiranja putnih troškova potrebno je voditi računa o sljedećem:

 • za putovanje se može koristiti javni prijevoz najnižih tarifa (npr. autobus, vlak i brodski prijevoz 2. razreda, odnosno avion – ekonomska klasa)
 • dopuštena neoporeziva naknada za korištenje osobnog automobila za službeni put iznosi najviše 2 kn po prijeđenom kilometru, u skladu s člankom 7. stavkom 2. r. br. 31. i člankom 22. stavkom 3. točkom 5.5.1. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20)
 • moguće je nadoknaditi troškove za plaćene cestarine, tunelarine, mostarine itd.
 • moguće je koristiti organizirane privatne prijevoznike
 • dopušteni neoporezivi iznos dnevnice u Republici Hrvatskoj je do 200 kn, u skladu s člankom 7. stavkom 2. r.br. 19. i 20. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20)
 • dopušteni neoporezivi iznos dnevnica za inozemstvo propisan je Odlukom o visini dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN 8/06) te člankom 7. stavkom 2. r. br. 21. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20)
 • izdaci za službena putovanja (dnevnice ili prehrana, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja, i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu u skladu s člankom 8. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20)
 • putni troškovi koji se prikazuju u okviru putnog naloga priznaju se isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, uz dodatnu napomenu da troškovi prehrane ne uključuju troškove reprezentacije

Drugi uvjeti

Prihvatljivo razdoblje provedbe aktivnosti koje Zaklada financira navodi se u ugovoru, a u skladu je s definiranim vremenskim razdobljem za svako programsko područje i kategoriju.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type