Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Prijave će biti rangirane prema ostvarenom postotku bodova.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, bodovi u 2. skupini se automatski dodjeljuju svakoj prijavi isključivo na temelju odgovora navedenih u e-prijavnici, bodove iz 4. skupine dodjeljuje Stručna služba Zaklade, a bodove u 5. skupini dodjeljuju nezavisni stručnjaci koji su kao članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava sudjelovali u procjenjivanju programa/projekata prijavljenih na javne pozive na temelju kojih su programi/projekti provođeni tijekom 2019.

Organizacije koje su provodile programe/projekte tijekom 2019. godine uz financijsku podršku Zaklade bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koju su uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2019. godini uz financijsku podršku Zaklade bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nisu uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Programi/projekti koji su prijavljeni u istoj kategoriji, bez obzira na to jesu li vrednovani na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava ili Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava, nalaze se na istoj rang listi, a prema ostvarenom postotku bodova u okviru svoje grupe kriterija

PP1b2 Bodovi
Skupine Kriterija za dodjelu sredstava  Grupa A Grupa B
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta  Da/Ne  Da/Ne
2. Kvantitativni kriteriji 30 30
3. Kriteriji kvalitete 270 270
4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe 15 /
5. Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata 15 /
Ukupan zbroj bodova 330 300

 

 

 

 

 

 

 

Kriteriji za dodjelu sredstava
1. Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2020**: Da/Ne
 • Program/projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2020***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri opisuju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji opisuju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri opisuju predloženi program/projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri opisuju predloženi program/projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost programa/projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2020 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 30)

 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje****: 10 bodova
 • Doprinos zapošljavanju u organizaciji civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti*****: 10 bodova
 • Razina usklađenosti traženih sredstava s prihodom koji je organizacija ostvarila u prethodne 3 godine******: 10 bodova

**** Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina.

***** Boduje se zapošljavanje na najmanje pola radnog vremena za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % sredstava iz Zaklade, a broj bodova za ovaj kriterij dodjeljuje se na temelju podataka navedenih u prijavnici u poglavlju proračuna Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) na sljedeći način: 10 bodova za 5 i više radnih mjesta; 8 bodova za 4 radna mjesta; 6 bodova za 3 radna mjesta; 4 boda za 2 radna mjesta; 2 boda za 1 radno mjesto; 0 bodova za 0 radnih mjesta.

****** Bodovi za ovaj kriterij dodjeljuju se na temelju prosjeka prihoda koji je organizacija ostvarila u prethodne tri godine na sljedeći način: 10 bodova ako je prosjek prihoda organizacije iznosio od 250.000,01 kn do 1.000.000,00 kn; 8 bodova ako je iznosio od 150.000,01 kn do 250.000,00 kn ili od 1.000.000,01 kn do 1.300.000,00 kn; 6 bodova ako je iznosio od 100.000,01 kn do 150.000,00 ili od 1.300.000,01 kn do 1.500.000,00 kn; 4 boda ako je iznosio od 75.000,01 kn do 100.000,00 kn ili od 1.500.000,01 kn do 1.800.000,00 kn; 2 boda ako je iznosio od 45.000,01 kn do 75.000,00 kn ili od 1.800.000,01 kn do 2.000.000,00 kn; 0 bodova ako je prihod iznosio 45.000,00 kn i manje ili 2.000.000,01 kn i više.

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 270)
3.1. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 65). Prag: 32 boda

 • Kvaliteta definiranog koncepta programa/projekta: 15 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 15 bodova
 • Jasno definirane ciljane skupine te relevantnost i dostupnost aktivnosti za ciljane skupine: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 10 bodova
 • Uključenost volontera u provedbu programa/projekta: 5 bodova
 • Praćenje uspješnosti provedbe programa/projekta: 5 bodova
 • Doprinos komunikacijskih aktivnosti jačanju vidljivosti programa/projekta: 5 bodova

3.2. Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2020 (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 1. Razina 1. prioriteta: 15 bodova
 2. Razina 2. prioriteta: 15 bodova
 3. Razina 3. prioriteta: 15 bodova

3.3. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 55). Prag: 27 bodova

 • Provođenje umjetničkih i/ili kulturnih praksi koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane: 15 bodova
 • Uspostavljanje novih i/ili unapređenje postojećih metoda razvoja publike: 15 bodova
 • Orijentiranost na cjelogodišnje programske/projektne aktivnosti: 15 bodova
 • Način dokumentiranja programa/projekta: 10 bodova

3.4. Reference i kapaciteti prijavitelja (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja: 15 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja za provedbu aktivnosti: 10 bodova
 • Materijalni/prostorni/financijski kapaciteti prijavitelja: 10 bodova

3.5. Strateška orijentacija organizacije (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Usklađenost programa/projekta s misijom organizacije: 10 bodova
 • Usklađenost programa/projekta sa strateškim ciljevima organizacije: 10 bodova
 • Usklađenost programa/projekta s glavnim programima organizacije: 10 bodova

3.6. Potencijalnost programa/projekta (ukupan broj bodova: 30).

 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju organizacijskih kapaciteta: 10 bodova
 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa organizacije: 10 bodova
 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju lokalne zajednice: 10 bodova

3.7. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 10).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 10 bodova

4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 15)*******

 • Pridržavanje rokova: 6 bodova
 • Kvaliteta administrativne provedbe: 9 bodova

5. Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata (ukupan broj bodova: 15)********

 • Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete: 15 bodova 

******* Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili sastavni dio Ugovora o financiranju programa/projekata organizacija koje su ostvarile podršku za provedbu programa/projekata tijekom 2019. Vrednovanje administrativne kvalitete odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova – sveukupno 6 bodova: 6 bodova (Korisnik se tijekom cijele provedbe pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom), 3 boda (Korisnik se tijekom provedbe u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe nije pridržavao rokova); Kvaliteta administrativne provedbe – sveukupno 9 bodova: Proračun – 3 boda (Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 1.5 bod (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti – 3 boda (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 1.5 bod (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti – 3 boda (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), o bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).

******** Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili sastavni dio Ugovora o financiranju programa/projekata organizacija koje su ostvarile podršku za provedbu programa/projekata tijekom 2019. Vrednovanje administrativne kvalitete odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova – sveukupno 4 boda: 4 boda (Korisnik se tijekom cijele provedbe pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom), 2 boda (Korisnik se tijekom provedbe u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe nije pridržavao rokova); Kvaliteta administrativne provedbe – sveukupno 6 bodova: Proračun – 2 boda (Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 1 bod (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti – 2 boda (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 1 bod (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti – 2 boda (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), o bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).