Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, bodovi u 2. skupini automatski se dodjeljuju na temelju odgovora u e-prijavnici, dok se bodovi u 4. skupini kriterija dodjeljuju na temelju vrednovanja administrativne kvalitete provedbe. Prijave će biti rangirane prema ostvarenom postotku bodova.

Organizacije kojima su bila odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koje je uključena 4. skupina kriterija: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe projekata.

Organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2018. na temelju Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nije uključena 4. skupina kriterija koja se odnosi na vrednovanje administrativne kvalitete provedbe projekata.

Projekti koji su prijavljeni u istoj kategoriji bez obzira na to jesu li vrednovani na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava ili Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava nalaze se na istoj rang listi, a prema ostvarenom postotku bodova u okviru svoje grupe kriterija.

GRUPA A

Kriterija za dodjelu sredstava u Kategoriji a: Osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata

(ukupan broj bodova: 105)

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2019**: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2019***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 10)

 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

Napomena: Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina.

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 90)

3. 1. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Kvaliteta definiranog idejnog koncepta projekta: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Relevantnost međunarodne suradnje za prijavitelja: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s predloženim aktivnostima: 5 bodova

3. 2. Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Razina 1. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 10 bodova

3. 3. Reference i kapaciteti prijavitelja i partnera (ukupan broj bodova: 10). Prag: 5 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja: 5 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća partnera: 5 bodova

3. 4. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 10).

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa prijavitelja projekta: 5 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa uključenih partnera: 5 bodova

3. 5. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova

4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 5)

 • Pridržavanje rokova: 2 boda
 • Kvaliteta provedbe: 3 boda

Napomena: Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje kvalitete provedbe programa/projekta priloženih uz Ugovor o financiranju projekta organizacija koje su ostvarile podršku u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova: Korisnik se tijekom cijele provedbe projekta/projekata pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom – 2 boda, Korisnik se tijekom provedbe projekta u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku – 1 bod, Korisnik se tijekom provedbe projekta/projekata nije pridržavao rokova – o bodova; Kvaliteta provedbe: Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna – 1 bod, Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn – 0,5 boda, Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena – 0 bodova; Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti – 1 bod, Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti – o bodova; Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana – 1 bod, Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana – o bodova.

*******

GRUPA B

Kriterija za dodjelu sredstava u kategoriji a: Osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata

(ukupan broj bodova: 100)

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2019**: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2019***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 10)

 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

Napomena: Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina.

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 90)

3. 1. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Kvaliteta definiranog idejnog koncepta projekta: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Relevantnost međunarodne suradnje za prijavitelja: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s predloženim aktivnostima: 5 bodova

3. 2. Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Razina 1. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 10 bodova

3. 3. Reference i kapaciteti prijavitelja i partnera (ukupan broj bodova: 10). Prag: 5 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja: 5 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća partnera: 5 bodova

3. 4. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 10).

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa prijavitelja projekta: 5 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa uključenih partnera: 5 bodova

3. 5. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova