Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Prijave će biti rangirane prema ostvarenom postotku bodova.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, bodovi u 2. skupini automatski se dodjeljuju na temelju odgovora u e-prijavnici, dok se bodovi u 4. skupini kriterija dodjeljuju na temelju vrednovanja administrativne kvalitete provedbe.

Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koju su uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2019. godini uz financijsku podršku Zaklade bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nisu uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Projekti koji su prijavljeni u istoj kategoriji, bez obzira na to jesu li vrednovani na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava ili Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava, nalaze se na istoj rang listi, a prema ostvarenom postotku bodova u okviru svoje grupe kriterija.

 

PP2a Bodovi
Skupine Kriterija za dodjelu sredstava Grupa A Grupa B
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta Da/Ne Da/Ne
2. Kvantitativni kriteriji 10 10
3. Kriteriji kvalitete 90 90
4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe 5 /
5. Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata 5 /
Ukupan zbroj bodova 110 100

 

Kriteriji za dodjelu sredstava

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2020**: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2020***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2020 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 10)

 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

Napomena: Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 90)

3. 1. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Kvaliteta definiranog idejnog koncepta projekta: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Relevantnost međunarodne suradnje za prijavitelja: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s predloženim aktivnostima: 5 bodova

3. 2. Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2020 (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Razina 1. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 10 bodova

3. 3. Reference i kapaciteti prijavitelja i partnera (ukupan broj bodova: 10). Prag: 5 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja: 5 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća partnera: 5 bodova

3. 4. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 10).

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa prijavitelja projekta: 5 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa uključenih partnera: 5 bodova

3. 5. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova

4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 5)

 • Pridržavanje rokova: 2 boda
 • Kvaliteta provedbe: 3 boda

Napomena: Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili su sastavni dio Ugovora o financiranju projekata organizacija koje su ostvarile podršku za provedbu programa/projekata tijekom 2019. Vrednovanje administrativne kvalitete odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova – sveukupno 2 boda: 2 boda (Korisnik se tijekom cijele provedbe pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom), 1 bod (Korisnik se tijekom provedbe u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe nije pridržavao rokova); Kvaliteta provedbe – sveukupno 3 boda: Proračun – 1 bod (Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 0.5 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti – 1 bod (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0,5 bodova (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti – 1 bod (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), 0 bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).

5. Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata (ukupan broj bodova: 5)

 • Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete 

Napomena: Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekta koji su bili su sastavni dio Ugovora o financiranju projekata organizacija koje su ostvarile podršku za provedbu programa/projekata tijekom 2019. Vrednovanje sadržajne kvalitete odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način. Za organizacije koje su projekte provodile u programskim područjima 1, 4, 5, 6 i 7: Kvaliteta provedenih aktivnosti (realizacija u odnosu na plan aktivnosti koji je sastavni dio ugovora o financiranju programa/projekta) – 1 bod, Doprinos ostvarenju posebnih ciljeva programskog područja (sinergija s istima) te ostvarenost u odnosu na plan naveden u prijavnici – 1 bod, Komunikacija s ciljanim skupinama i relevantnost provedenih aktivnosti za iste – 1 bod, Uspješnost komunikacijskih aktivnosti navedenih u prijavnici, suradnja s medijima i postignuta vidljivost programa/projekta – 1 bod, Doprinos programa/projekta daljnjem djelovanju organizacije – 1 bod. Za organizacije koje su projekte provodile u programskim područjima 2 i 3: Kvaliteta provedenih aktivnosti (realizacija u odnosu na plan aktivnosti koji je sastavni dio ugovora o financiranju projekta) – 2 boda, Doprinos ostvarenju posebnih ciljeva programskog područja (sinergija s istima) te ostvarenost u odnosu na plan naveden u prijavnici – 2 boda, Doprinos projekata daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa organizacije – 1 bod.