Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, bodovi u 2. skupini se automatski dodjeljuju svakoj prijavi isključivo na temelju odgovora navedenih u e-prijavnici, a bodove iz 4. skupine dodjeljuje Stručna služba Zaklade. Prijave će biti rangirane prema postotku ukupno ostvarenih bodova.

Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava dok će organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2018. na temelju Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. biti vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava.

PP4b Bodovi
Skupine Kriterija za dodjelu sredstava Grupa A Grupa B
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta Da/Ne Da/Ne
2. Kvantitativni kriteriji 15 15
3. Kriteriji kvalitete 285 285
4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe 15 /
Ukupan zbroj bodova  315  300

 

 

 

 

 

 

Kriteriji za dodjelu sredstava
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2019**: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2019***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost programa/projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 15)

 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne/regionalne samouprave u kojoj se provode zagovaračke aktivnosti****: 15 bodova

**** Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 15; V. skupina: 12; VI. skupina: 9; VII. skupina: 6; VIII. skupina: 3. U ovom kriteriju kao konačna vrijednost uzima se prosjek bodova svih jedinica lokalne samouprave u kojima organizacije uključene u suradničku platformu djeluju. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina.

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 285)
3.1. Kvaliteta suradnje (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Kvaliteta predložene metodologije rada: 20 bodova
 • Očekivani doprinos uključenih organizacija i opravdanost za njihovo uključivanje u platformu: 15 bodova
 • Programska i sektorska raznolikost uključenih organizacija: 10 bodova

3.2. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 50). Prag: 25 bodova

 • Usmjerenost prema postizanju pozitivnih promjena u polju kulturne politike u cilju ostvarenja pozitivnih promjena koje će aktivno doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju sredine: 20 bodova
 • Doprinos razvoju suradnje te razmjeni znanja i iskustava između uključenih organizacija: 15 bodova
 • Doprinos uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske kulturne politike na subnacionalnoj razini: 15 bodova

3.3. Kvaliteta provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 10 bodova
 • Doprinos jačanju vidljivosti djelovanja platforme: 10 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina te relevantnost i dostupnost predloženih aktivnosti za ciljanu skupinu: 10 bodova
 • Praćenje uspješnosti provedbe projekta: 5 bodova

3.4. Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razina 1. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 15 bodova

3.5. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Razina organizacijskih sposobnosti koordinatora platforme za provedbu aktivnosti: 15 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća koordinatora platforme: 10 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća članica: 10 bodova

3.6. Relevantnost s obzirom na okruženje (ukupan broj bodova: 25). Prag: 12 bodova

 • Relevantnost i aktualnost problema za razvoj organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti ili kulturnog sektora: 15 bodova
 • Relevantnost projekta s obzirom na lokalne politike: 10 bodova

3.7. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 30).

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju svih uključenih organizacija: 15 bodova
 • Doprinos projekta ukupnom društvenom razvoju lokalne zajednice: 15 bodova

3.8. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 10).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 10 bodova

4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 15)*****

 • Pridržavanje rokova: 6 bodova
 • Kvaliteta provedbe: 9 bodova

***** Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili su sastavni dio Ugovora o financiranju projekata organizacija koje su ostvarile podršku u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova – sveukupno 6 bodova: 6 bodova (Korisnik se tijekom cijele provedbe projekta/projekata pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom), 3 boda (Korisnik se tijekom provedbe projekta u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe projekta/projekata nije pridržavao rokova); Kvaliteta provedbe – sveukupno 9 bodova: Proračun – 3 boda (Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 1.5 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti – 3 boda (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 2 boda (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti – 3 boda (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), o bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).