Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u skupini 1 i 2, dok bodove u 3. skupini dodjeljuje Stručna služba Zaklade. Prijave će biti rangirane prema postotku ukupno ostvarenih bodova.

Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava dok će organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2018. na temelju Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. biti vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava.

PP5 Bodovi
Skupine Kriterija za dodjelu sredstava Grupa A Grupa B
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta Da/Ne Da/Ne
2. Kriteriji kvalitete 300 300
3. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe 15 /
Ukupan zbroj bodova 315 300

 

 

 

 

 

Kriteriji za dodjelu sredstava
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2019**: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2019***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost programa/projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 300)
2.1. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 60). Prag: 30 bodova

 • Doprinos razvoju dugoročne suradnje organizacija u Europi: 15 bodova
 • Doprinos većoj protočnosti kulturnih proizvoda te mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika koji djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi: 15 bodova
 • Doprinos razmjeni znanja i iskustva između uključenih organizacija te jačanje njihovih kapaciteta: 15 bodova
 • Doprinos razvoju zagovaračkih aktivnosti u okviru tema oko kojih je okupljena suradnička platforma, posebno onih koje će doprinijeti usmjeravanju nacionalnih kulturnih politika unutar regije ili između regija prema pružanju sustavne podrške razvoju suradnje na području kulture i umjetnosti u regiji ili između regija: 15 bodova

2.2. Kvaliteta suradnje (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razvijenost modela/metodologije suradnje na razini cijele platforme: 20 bodova
 • Doprinos uključenih organizacija i opravdanost za njihovo sudjelovanje u platformi: 15 bodova
 • Raznolikost kulturnih i umjetničkih disciplina u kojima djeluju uključene organizacije: 10 bodova

2.3. Kvaliteta provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 10 bodova
 • Doprinos jačanju vidljivosti djelovanja platforme: 10 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina te relevantnost i dostupnost predloženih aktivnosti za ciljanu skupinu: 10 bodova
 • Praćenje uspješnosti provedbe projekta: 5 bodova

2.4. Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razina 1. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 15 bodova

2.5. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 40). Prag: 20 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća platforme: 15 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća uključenih organizacija: 15 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti koordinatora platforme za provedbu aktivnosti: 10 bodova

2.6. Strateška orijentacija platforme (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Usklađenost projekta sa strateškim ciljevima platforme: 15 bodova
 • Usklađenost projekta s misijom platforme: 15 bodova

2.7. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 25).

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju organizacijskih kapaciteta svih uključenih organizacija: 15 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa svih uključenih organizacija: 10 bodova

2.8. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 10)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 10 bodova

3. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 15)****

 • Pridržavanje rokova: 6 bodova
 • Kvaliteta provedbe: 9 bodova

**** Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili su sastavni dio Ugovora o financiranju projekata organizacija koje su ostvarile podršku u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova – sveukupno 6 bodova: 6 bodova (Korisnik se tijekom cijele provedbe projekta/projekata pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom), 3 boda (Korisnik se tijekom provedbe projekta u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe projekta/projekata nije pridržavao rokova); Kvaliteta provedbe – sveukupno 9 bodova: Proračun – 3 boda (Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 1.5 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti – 3 boda (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 2 boda (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti – 3 boda (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), o bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).