Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, bodovi u 2. skupini se automatski dodjeljuju svakoj prijavi isključivo na temelju odgovora navedenih u e-prijavnici, a bodove iz 4. skupine dodjeljuje Stručna služba Zaklade. Prijave će biti rangirane prema postotku ukupno ostvarenih bodova.

Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava dok će organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2018. na temelju Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. biti vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava.

PP7b Bodovi
Skupine Kriterija za dodjelu sredstava Grupa A Grupa B
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta Da/Ne Da/Ne
2. Kvantitativni kriteriji 10 10
3. Kriteriji kvalitete 190 190
4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe 10 /
Ukupan zbroj bodova 210 200

 

 

 

 

 

 

Kriteriji za dodjelu sredstava
1. Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2019**: Da/Ne
 • Program/projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2019***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost programa/projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 bodovno ocjenjuje relevantnost organizacije, umjetnika ili umjetničkog i kulturnog područja koji se obrađuju i istražuju s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 10)

 • Stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje****: 10 bodova

**** Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina.

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 190)
3.1. Kvaliteta koncepta te provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 50). Prag: 25 bodova

 • Kvaliteta definiranog koncepta projekta: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Doprinos razvoju i primjeni sustavnog procesa dokumentiranja i arhiviranja: 10 bodova
 • Orijentiranost na provođenje cjelogodišnjih aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 5 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina te relevantnost projekta za ciljanu skupinu: 5 bodova

3.2. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Orijentiranost prema istraživanju, bilježenju i tumačenju u javnosti nedovoljno i/ili neadekvatno obrađenih i predstavljenih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja: 15 bodova
 • Doprinos jačanju kapaciteta za organizacijsko i umjetničko pamćenje: 15 bodova
 • Osiguravanje javne dostupnosti materijala/građe koji su producirani/prezentirani u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja: 15 bodova

3.3. Relevantnost organizacije, umjetnika ili umjetničkog i kulturnog područja koji se obrađuju i istražuju s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razina 1. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 15 bodova

3.4. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 20).

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturne i umjetničke zajednice: 10 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju organizacije: 10 bodova

3.5. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 20). Prag: 10 bodova

 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja za provedbu aktivnosti: 10 bodova
 • Djelovanje, postignuća i značaj istraživane organizacije, umjetnika ili umjetničkog i kulturnog područja za umjetničku, kulturnu i/ili društvenu zajednicu: 10 bodova

3.6. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 10)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 10 bodova

4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 10)*****

 • Pridržavanje rokova: 4 boda
 • Kvaliteta provedbe: 6 bodova

***** Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili su sastavni dio Ugovora o financiranju projekata organizacija koje su ostvarile podršku u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova – sveukupno 4 boda: 4 boda (Korisnik se tijekom cijele provedbe projekta/projekata pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom), 2 boda (Korisnik se tijekom provedbe projekta u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe projekta/projekata nije pridržavao rokova); Kvaliteta provedbe – sveukupno 6 bodova: Proračun – 2 boda (Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 1 bod (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti - 2 boda (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 1 bod (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti – 2 boda (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), o bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).