Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava. Kriteriji za dodjelu sredstava sastoje se od četiri skupine kriterija: (1) Prihvatljivost prijavljenoga projekta, (2) Kvantitativni kriteriji, (3) Kriteriji kvalitete i (4) Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe. Četvrta skupina kriterija odnosi se samo na organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2018.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, bodovi u 2. skupini automatski se dodjeljuju na temelju odgovora u e-prijavnici, dok se bodovi u 4. skupini kriterija dodjeljuju na temelju vrednovanja administrativne kvalitete provedbe. Prijave će biti rangirane prema ostvarenom postotku bodova.

Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2018. bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava dok će organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2018. biti vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava.

U tablici u nastavku navedene su skupine Kriterija za dodjelu sredstava s ukupnim zbrojem bodova za obje Grupe kriterija.

Skupine Kriterija za dodjelu sredstava Grupa A Grupa B
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta Da/Ne Da/Ne
2. Kvantitativni kriteriji  10 10
3. Kriteriji kvalitete  90 90
4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe 5 /
Ukupan zbroj bodova 105 100

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2020**: Da/Ne
 • Predstavnik organizacije koji će sudjelovati u obrazovnom programu ima 2 godine iskustva u provedbi kulturnih/umjetničkih projekata: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 10)

 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

Napomena: Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina.

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 90)

3. 1. Kvaliteta definiranog koncepta projekta (ukupan broj bodova: 20). Prag: 10 bodova

 • Kvaliteta definiranog koncepta međunarodnog suradničkog projekta: 20 bodova

3. 2. Reference i kapaciteti prijavitelja (ukupan broj bodova: 25). Prag: 12 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja u razvoju i provedbi međunarodnih suradničkih projekata: 15 bodova
 • Orijentiranost organizacije prijavitelja prema razvoju i provedbi međunarodnih suradničkih projekata: 10 bodova

3. 3. Profesionalno iskustvo i motivacija kulturnog menadžera (ukupan broj brodova: 20): Prag: 10 bodova

 • Relevantnost stručnog iskustva predstavnika organizacije u polju kulturnog menadžmenta i međunarodne kulturne suradnje: 10 bodova
 • Razina motivacije predstavnika organizacije za sudjelovanje u obrazovnom programu: 10 bodova

3. 4. Potencijalnost provedbe aktivnosti (ukupan broj bodova: 20). Prag: 10 bodova

 • Doprinos aktivnosti jačanju kapaciteta i unutarnjem osnaživanju kapaciteta organizacije za upravljanje u kulturi: 10 bodova
 • Doprinos aktivnosti jačanju kapaciteta i unutarnjem osnaživanju kapaciteta organizacije za razvoj i provedbu programa usmjerenih na međunarodnu kulturnu suradnju: 5 bodova
 • Doprinos aktivnosti cjelokupnom djelovanju organizacije: 5 bodova

3. 5. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova

4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 5)

 • Pridržavanje rokova: 2 boda
 • Kvaliteta provedbe. 3 boda

Napomena: Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili su sastavni dio Ugovora o financiranju programa/projekata organizacija za provedbu programa/projekata u 2018. godini. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova: 2 boda (Korisnik se tijekom cijele provedbe projekta/projekata pridržavao rokova koji su na vrijeme komunicirani sa Stručnom službom), 1 bod (Korisnik se tijekom provedbe projekta u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe programa /projekata nije pridržavao rokova); Kvaliteta provedbe: Proračun – 1 bod (Proračun je u potpunosti  izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 0.5 boda (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti – 1 bod (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0.5 bodova (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti – 1 bod (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), o bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).