Konačna odluka bit će donesena na temelju Kriterija za dodjelu sredstava koji se sastoje od četiri skupine kriterija: (1) Prihvatljivost prijave, (2) Kvantitativni kriteriji, (3) Kriteriji kvalitete i (4) Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, bodovi u 2. skupini automatski se dodjeljuju na temelju odgovora u e-prijavnici, dok se bodovi u 4. skupini kriterija dodjeljuju na temelju vrednovanja administrativne kvalitete provedbe. Prijave će biti rangirane prema ostvarenom postotku bodova.

Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, dok će Organizacije koje nisu provodile programe/projekte tijekom 2018. na temelju Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. biti vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava.

Skupine Kriterija Grupa A Grupa B
1. Prihvatljivost prijave Da/Ne Da/Ne
2. Kvantitativni kriteriji  10 10
3. Kriteriji kvalitete  90 90
4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe 5 /
Ukupan zbroj bodova 105 100

 

1. Prihvatljivost prijave*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2019**: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijave" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. 

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 10)

 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

Napomena: Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina.

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 90)

3. 1. Reference i kapaciteti prijavitelja (ukupan broj bodova: 55). Prag: 25 bodova

 • Orijentiranost organizacije prijavitelja prema razvoju publike: 20 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja u području razvoja publike: 15 bodova
 • Relevantnost stručnog iskustva osobe u području razvoja publike koja će sudjelovati u Ljetnoj školi: 10 bodova
 • Razina motivacije organizacije za sudjelovanje na Ljetnoj školi za razvoj publike: 10 bodova

3. 2. Potencijalnost provedbe aktivnosti (ukupan broj bodova: 30). Prag 15 bodova

 • Doprinos aktivnosti jačanju kapaciteta i unutarnjem osnaživanju kapaciteta organizacije za razvoj publike: 15 bodova
 • Doprinos aktivnosti cjelokupnom djelovanju organizacije: 15 bodova

3. 3. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova

4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 5)

 • Pridržavanje rokova: 2 boda
 • Kvaliteta provedbe: 3 boda

Napomena: Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili su sastavni dio Ugovora o financiranju projekata organizacija koje su ostvarile podršku u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova: 2 boda (Korisnik se tijekom cijele provedbe projekta/projekata pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom), 1 bod (Korisnik se tijekom provedbe projekta u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe projekta/projekata nije pridržavao rokova); Kvaliteta provedbe: Proračun - 1 bod (Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 0.5 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti - 1 bod (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0,5 bodova (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti - 1 bod (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), o bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).