Savez udruga Operacija grad

Upgrade - istraživanje potencijala Interkulturnog društvenog centra

"Upgrade – Istraživanje potencijala interkulturnog društvenog centra" želi pridonijeti transformaciji kulturnog sustava odmičući se od shvaćanja kulture kao isključivo sektorske politike, približavajući je i povezujući s drugim područjima društvenosti, obrazovanja i integracije. U fokusu platforme Upgrade je iznalaženje sistemskih rješenja za pitanja upravljanja javnom infrastrukturom, istovremeno istražujući inovativne modele upravljanja koji bi uključivali širok spektar aktera: od organizacija nezavisne kulture, preko organizacija civilnog društva do samih građana, pripadnika lokalne zajednice. Upgrade navedeno nastoji ostvariti zagovaranjem za te osnivanjem novog tipa ustanove – Interkulturnog društvenog centra koji se naslanja na već postojeće prakse društveno-kulturnih centara u HR i svijetu, ali ide i korak dalje uključujući u svoje djelovanje/ upravljanje i pitanja obrazovanja te integracije. Holističkim pristupom izgradnji novog tipa ustanove u kulturi Upgrade želi odgovoriti na realne potrebe koje se nameću novom slikom grada, istražiti koji bi utjecaj takva ustanova imala na lokalnu zajednicu te otvoriti prostor kulturnih i umjetničkih praksi svim stanovnicima te zajednice.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture – queerANarchive

LGBT centar Split

Opći cilj povezivanja organizacija civilnog društva, koje djeluju u polju pravno-zagovaračkog aktivizma, kulture, društva, sporta i rekreacije te socijalne i zdravstvene podrške je razvoj LGBT centra Split u programski bogat društveno-kulturni centar baziran na sudioničkom upravljanju, društveno-kulturni centar koji će biti žarište LGBTIQ+ kulture i društvenog života ne samo u gradu Splitu nego i regiji, te time značajno utjecati na kvalitetu života LGBTIQ+ zajednice. Projekt se realizira kroz nastavak zagovaračkih aktivnosti prema zajednici i jedinicama lokalne samouprave, aktivnosti jačanja kapaciteta partnerskih organizacija, aktivnosti razvoja i pozicioniranja LGBT centra kao društveno-kulturnog centra izgrađenog na temeljima sudioničkog upravljanja te vrijednostima participativne demokracije i društvene pravde, kroz aktivnosti komunikacije i promocije te aktivnosti umrežavanja i pozicioniranja platforme LGBT centra na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Savez udruga KAoperativa

Zagovaračka platforma KAoperativa

Platforma KAoperativa svoj rad usmjerava prema razvoju i povezivanju organizacija na području lokalne nezavisne kulturne scene i dugoročnom utjecaju na gradsku kulturnu i društvenu politiku. Jedina je mreža organizacija u nezavisnoj kulturi u Karlovcu i županiji uz aktivno programsko, zagovaračko i taktičko povezivanje, konsenzualni način donošenja odluka, specifičnost programa i estetike, prepoznatljivog vizualnog i operativnog identiteta te stalnu prisutnost u medijskom prostoru. Aktivnosti platforme u sljedećem periodu bit će usmjerene na širenje utjecaja na druge javne prostore koji se mogu povremeno ili privremeno koristiti za kulturne i društvene namjene, nastavak dijaloga i partnerstva s lokalnom upravom, informiranje i uključivanje šireg građanstva za koncepte, modele upravljanja i korištenje društveno-kulturnog centra u zgradi Hrvatskog doma te općenito razvijanje građanske participacije u odlučivanju i korištenju javnih prostora. Mreža će se posebno osvrnuti na jačanje transparentnosti pri dodjeli sredstava iz javnih izvora, jačanje suradnje s kulturnim institucijama te zagovaranje prostornih resursa za rad i rezidencijalno djelovanje udruga.

ART RADIONICA LAZARETI

Platforma za Lazarete

Platforma za Lazarete neformalna je suradnička i zagovaračka platforma OCD-a koji su svojim radom vezani za prostor Lazareta – ARL, Deša-Dubrovnik, Studentski teatar Lero, Udruga Luža te AVCD. Aktivnosti PZL u 2021. bit će grupirane u četiri skupine: zagovaračke, jačanje vidljivosti, jačanje i razvoj kapaciteta platforme te razvoj suradnje i zajedničkih aktivnosti. Potreba integracije i razvoj PZL potvrđeni su provedbom više zajedničkih projekata i aktivnosti (Mjesto zajednice, Active NGOs) u protekle dvije godine. Aktivnosti PZL nastavljaju se s ciljem utjecanja na dominantne lokalne politike, osnaživanja organizacija te dodatnog strukturiranja i artikulacije Lazareta kao za sad jedinog društvenog i kulturnog centra u Dubrovniku, nastalog "odozdo" – udruživanjem članica u zajedničkom stvaranju dostupnog i aktivnog javnog prostora žive kulture. DKC Lazareti potvrđen je u službenim dokumentima (Plan upravljanja Lazaretima, Strategija kulture Grada Dubrovnika 2015-2025 i prostornoj namjeni Lazareta u GUP-u). Vizija PZL je uspostaviti i voditi horizontalno integriran i programski povezan prostor organizacija civilnog društva u Lazaretima otvoren zajednici i drugim korisnicima.

Udruga za kulturu i umjetnost U Pokretu

Platforma za Kino

Platforma za Kino je neformalno udruženje organizacija civilnog društva i pojedinaca koji za svoje umjetničko, kulturno i društveno djelovanje koriste prostor Društveno-kulturnog centra Kino u Sv. Filipu i Jakovu, po principima sudioničkog upravljanja zajedno s Općinom Sv. Filip i Jakov. Udruga za umjetnost i kulturu U Pokretu, kao koordinator Platforme, prijavljuje višegodišnji projekt zagovaračke platforme "Platforma za Kino" s ciljem jačanja operativnih kapaciteta Platforme te poticanja razvoja programa suvremene umjetnosti i kulture – kao važnog elementa za održivi razvoj lokalne zajednice. U sklopu projekta planira se zaposlenje koordinatorice Platforme, izgradnja kapaciteta članica za strateško promišljanje i participativno planiranje, izrada Preporuke za integraciju suvremene kulture u lokalnu (kulturnu) politiku te Preporuke za rad društveno-kulturnih centara po modelu sudioničkog upravljanja i javno-civilnog partnerstva u malim mjestima, Istraživanje utjecaja Platforme za Kino na kvalitetu života u Općini Sv. Filip i Jakov, razvoj volonterskih programa, međunarodnog umrežavanja te klupskih druženja i programa suvremene kulture i umjetnosti u Tinelu DKC-a Kino.

Platforma Doma mladih

Platforma Doma mladih

Platforma je pokrenuta zbog dugogodišnje potrebe aktera nezavisne kulturne scene u Splitu za zajedničkim djelovanjem u identificiranju problema lokalne kulturne politike. Projektom se nastavlja i nadograđuje zagovarački proces da se problem neadekvatnih uvjeta u kojima djeluje scena riješi uređenjem Doma mladih (DM). Nastavlja se razvoj DM kao društveno-kulturnog centra kroz suradnju grada, ustanove upravitelja i udruga. Kroz predložene aktivnosti Platforma utječe na nastavak pozitivnih promjena u lokalnoj kulturnoj politici rezultirajući transparentnijim natječajnim procedurama, sustavnom međusektorskom suradnjom, prijavama DM na infrastrukturne i ESF natječaje, stvaranjem pozitivnog okruženja za nastavak partnerstva koje omogućava ravnopravno suupravljanje DM, programsko profiliranje, bolje produkcijske uvjete, transparentno korištenje prostora DM i razvoj publike. Kroz predložene aktivnosti Platforma će ojačati postojeće suradnje i ostvariti nove, nastaviti kvalitetno pozicioniranje na lokalnoj sceni, provoditi civilno-javno partnerstvo, povećati sudjelovanje korisnika u organizacijskoj strukturi DM i građana kroz participativne i inovativne prakse.

Savez udruga Rojca

Otvorena platforma Rojc

Otvorena platforma Rojc rukovodi se idejom otvorenosti te svoju svrhu vidi u kontinuiranom i stabilnom djelovanju, programskoj razmjeni i suradnji, facilitiranju i razvijanju odnosa kao temelja održivih zajednica. Misija Platforme je razvoj DC Rojc kao nezavisnog prostora u kojem se isprepliću kulturne i društvene prakse koje razvijaju i osnažuju zajednicu. Ciljevi platforme su: jačanje sudioničkog upravljanja DC Rojc; bolje pozicioniranje izvaninstitucionalne kulture i nezavisnih društveno-kulturnih centara na lokalnom i regionalnom nivou; razvoj medija zajednice; poticanje kulture uključivanja, dijeljenja i dijaloga i osnaživanje kapaciteta; podizanje vidljivosti DC Rojc. Platforma zagovara inovativne modele upravljanja i održivog razvoja DC Rojc kao polivalentnog kulturnog prostora sa širokim programskim aktivnostima i pluralizmom ideja i odnosa. Platforma će provesti 6 grupa aktivnosti: Aktivnosti unapređenja su-upravljanja DC Rojc; Razvoj medija zajednice; Osnaživanje kapaciteta dionika su-upravljanja kulturnim resursima u DC Rojc; Aktivnosti senzibiliziranja javnosti; Provedba kulturnih i umjetničkih programa koji osnažuju uključivanje zajednice; Podizanje vidljivosti.

BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

"Za K.R.U.H. – Platforma za radne uvjete u kulturi" okuplja pet zagrebačkih organizacija: BLOK, CDU, Skribonauti, OOUR i Atelijeri Žitnjak u angažmanu za poboljšanje radnih uvjeta u polju te analizi kulturnih politika koje na njih utječu. Nastala je iz nasušne potrebe za sistemskim pristupom problemima u polju s jedne, ali i za javnim progovaranjem o sve lošijim radnim uvjetima s druge strane. Okupivši organizacije koje djeluju u različitim disciplinama – vizualna umjetnost, književnost, suvremeni ples, dramska i filmska umjetnost te inovativne kulturne i umjetničke prakse, članice razvijaju platformu zagovarajući ideju kulture kao javnog dobra kroz razvoj javnog financiranja kulture i javne kulturne infrastrukture te osnažujući organiziranje kulturnih radnica i umjetnika. U drugoj godini djelovanja platforma će se posvetiti osmišljavanju i distribuciji alata koji bi služili kulturnim radnicama i umjetnicima pri ugovaranju poslova i "slobodnih" angažmana, koji bi ih zaštitili od neobuzdane eksploatacije, a konačno i pridonosili jačoj solidarizaciji u kulturnom i uže umjetničkom polju.

Umjetnička organizacija Građanke svom gradu

Radna grupa

Umjetnička organizacije GSG u suradnji s Liburnia Film Festivalom, udrugom Prostor Plus, Lezbijskom organizacijom LORI i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju Pariter pokreće zagovaračku platformu Radna grupa fokusiranu na pitanja rodne ravnopravnosti i ekonomske pravednosti u području kulture. Radna grupa započinje s djelovanjem nakon riječke "godine kulture" koja je dovela do takve koncentracije kulturnih djelatnika i do povećanja aktivnosti da se skoro pa i teško sjetiti vremena kada je Rijeka imala sporadičan kulturni program. No, ekonomska bi realnost, i bez dodatnog udarca uzrokovanog epidemijom bolesti COVID-19, dovela do naglog pada u kulturnoj proizvodnji i u egzistencijama kulturnih djelatnika uslijed prenaprezanja lokalnih, regionalnih i nacionalnih budžeta fokusiranih na vidljivost i produktivnost u jednoj godini. Sada će taj pad biti višestruko veći, a upravo će osobe, djelatnosti i organizacije, koje su, zbog odabira naziva "Luka različitosti" nekada činile konceptualnu okosnicu EPK, biti one čije će djelovanje biti najpogođenije smanjenjem sredstva. Upravo je povezivanje, međusobno osnaživanje i informiranje uvjet za nastavak rada i pozitivno djelovanje prema kulturnim politikama.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Mi plus

Platforma MI+ okupila se iz potrebe boljeg pozicioniranja izvaninstitucionalne kulture u Istri i pružanja doprinosa uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Platforma je uspostavila čvrstu suradnju s planom osnaživanja vlastitih zagovaračkih kapaciteta u narednim godinama. Glavnina zagovaračkih aktivnosti odnosi se na omogućavanje sudjelovanja u izradi nove Istarske kulturne strategije za buduće razdoblje građanima i udrugama civilnog društva. Platforma će osim toga pružati potporu u izradi i implementaciji općinskih i gradskih strategija gdje je to potrebno. Kao izuzetno važnu potrebu platforma je prepoznala zagovaranje veće prisutnosti suvremenih i kritičkih kulturno-umjetničkih sadržaja u srednjim školama. Organizacije okupljene u platformi žele sudjelovati u osnivanju Centra za suvremenu umjetnost i nove tehnologije po modelu javno-civilnog partnerstva u Općini Bale u Istri. Uz zagovaračke, članice razvijaju i vlastite suradničke programe kao što su međunarodne rezidencije, edukacijski programi za mlade te spin off programi i koprodukcije radova domaćih autora te zajednički razvoj publike promocijom aktivnosti.

Dobar Film

Kulturni trg grada

Razvoj suradničke platforme Forum kultura grada Koprivnice koji unosi novitet na ovim prostorima pokreće se u vidu svojevrsnog novog kulturnog centra van centra grada, koji bi omogućio da kino i kazalište imaju svoju vanjsku komercijalnu redovnu aktivnost, te da se stvori neka vrsta kulturnog huba kako bi se razvila publika za kulturu i umjetnost. Cijeli koncept Kulturnog trga bio bi lociran na nekadašnjoj postrojarnici u bivšoj vojarni, a u današnjem Kampusu. Centralno mjesto bivše vojarne sada bi postalo centralnim mjestom kulture u Koprivnici. Ovaj će kulturni hub okupljati umjetnike i korisnike Kampusa te stvarati bolju interakciju umjetnosti i kulture s publikom, a studentima u Kampusu osigurati dodatan sadržaj i kulturno uzdizanje s ciljem stvaranja i dovođenja nove publike. U sklopu ove platforme povezat će se s partnerima i organizacijama iz spektra kulture i umjetnosti, ali i obrazovanja i poduzetništva, te lokalnom upravom. To su Knjižnica i čitaonica Frana Galovića Koprivnica, Ludens teatar, Atelieri Koprivnica (AK galerija), Pučko otvoreno učilište i Kino Velebit, Grad Koprivnica, Inkubator kreativnih industrija Enter, Kampus i Sveučilište Sjever.