Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP3: Razvoj suradničkih platformi

Podrška u okviru javnog poziva za Razvoj suradničkih platformi može se tražiti u jednoj od dviju sljedećih kategorija:
a) programska platforma na nacionalnoj razini;
b) zagovaračka platforma na lokalnoj razini.

Ciljevi

Specifični ciljevi (programska platforma):

 • poticati razvoj programskih platformi na nacionalnoj razini u svrhu decentralizacije programa;
 • poticati i unaprjeđivati suradnju između aktera suvremene kulture i umjetnosti iz različitih disciplina, područja i sektora;
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustva na područjima suvremene kulture i umjetnosti kako bi se poboljšala kvaliteta suvremene kulturne i umjetničke produkcije, prezentacije, medijacije i/ili distribucije;
 • pridonijeti razvoju suvremene kulture i umjetnosti u posebno deficitarnom programskom području ili regiji / lokalnoj sredini.

 

Specifični ciljevi (zagovaračka platforma):

 • poticati razvoj zagovaračkih platformi na lokalnim razinama angažiranih na polju kulturne politike u kojima međusobno surađuju organizacije civilnog društva iz područja suvremene kulture i umjetnosti ili uspostavljaju suradnju s udrugama građana iz drugih područja i/ili javnim kulturnim ustanovama;
 • pridonijeti pozitivnim promjenama na polju kulturne politike na lokalnim razinama;
 • poticati procese koji će voditi uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske kulturne politike na lokalnim razinama;
 • pridonijeti razvoju suvremene kulture i umjetnosti u posebno deficitarnom programskom području ili regiji / lokalnoj sredini.

 

Troškovi

 

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad koordinatora i financijskog administratora platforme;
 • troškovi honorara autora / izvođača / suradnika angažiranih u aktivnostima platforme;
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice / prehrana, viza);
 • troškovi promocije (dizajn i tisak, oglašavanje);
 • troškovi komunikacije;
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti;
 • troškovi transporta;
 • troškovi dokumentiranja;
 • administrativno-financijski troškovi (režijski troškovi, najam ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo, itd.) u iznosu do najviše 10% ukupnog proračuna;
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme u iznosu do najviše 30% ukupnog proračuna.

Neprihvatljivi troškovi:

 • stručna usavršavanja, studijski posjeti, stipendije i slično;
 • troškovi koji nisu povezani s aktivnostima platforme.

 

Rok za prijavu

 

Prijava mora biti poslana do roka koji je istaknut u Kalendaru, u prvom dijelu Vodiča za prijavu, u poglavlju 1.8. (Tablica 1).

 

Kako se prijaviti

 

Upute za prijavu navedene su u prvom dijelu Vodiča za prijavu, u poglavlju 2.

 

Uloga organizacija uključenih u platformu

 

Koordinator platforme: organizacija koja je nositelj prijave i koja se obvezuje koordinirati aktivnosti tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje sporazum sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se žiro-račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili dalje transferirati članicama prema odobrenom proračunu.

Članica platforme: organizacija koja sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonosi njihovom financiranju. Sudjelovanje svih članica mora biti jasno naznačeno u Opisnom obrascu, a svaka članica mora popuniti, ovjeriti i potpisati Izjavu o suradnji kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obvezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa.

 

Specifični kriteriji prihvatljivosti

 

Tko se može prijaviti?

 

Kao koordinator platforme, na poziv na iskaz interesa za Razvoj suradničkih platformi mogu se prijaviti: udruge građana ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovog javnog poziva.

Na ovaj javni poziv prijavu dostavlja samo koordinator platforme.

Prijavitelj ima pravo na ovaj javni poziv dostaviti samo jednu prijavu za samo jednu od dviju navedenih kategorija. Ako prijavitelj podnosi prijavu za jednu od dviju kategorija unutar ovog programskog područja kao koordinator, ima pravo sudjelovati kao članica u drugim prijavama.

Kao članice, na javni poziv na iskaz interesa za Razvoj suradničkih platformi mogu se prijaviti:

 • udruge građana ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog javnog poziva;
 • udruge građana iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme;
 • javne kulturne ustanove pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme.

Jedna organizacija ima pravo kao članica platforme sudjelovati u neograničenom broju prijava na ovaj javni poziv.

 

Što se može prijaviti?

 

a) Da bi bila prihvatljiva, programska platforma mora:

 • provoditi aktivnosti u trajanju od najmanje 6 mjeseci do najviše 12 mjeseci;
 • provoditi aktivnosti u najmanje 3 regije1;
 • u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 7 organizacija (koordinator i 6 članica) iz najmanje 3 regije;
 • imati razrađeni suradnički model unutar kojeg se izgrađuju odnosi između pojedinih članica;
 • u provedbi svake aktivnosti osigurati sudjelovanje najmanje dviju (2) organizacija;
 • prijavitelj ne može tražiti financijska sredstva u iznosu manjem od 60.000 kn, a većem od 120.000 kn.


b) Da bi bila prihvatljiva, zagovaračka platforma mora:

 • provoditi aktivnosti u trajanju od najmanje 6 mjeseci do najviše 12 mjeseci;
 • provoditi aktivnosti koje se odnose na kulturne politike jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave;
 • u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 5 organizacija (koordinator i 4 članice);
 • imati razrađeni suradnički model unutar kojeg se izgrađuju odnosi između pojedinih članica;
 • u provedbi svake aktivnosti osigurati sudjelovanje najmanje dviju (2) organizacija;
 • prijavitelj ne može tražiti financijska sredstva u iznosu manjem od 50.000 kn, a većem od 90.000 kn.

Napomena: U rad zagovaračke platforme moguće je uključiti organizacije iz svih dijelova Republike Hrvatske ako je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme.

 

Koje su prihvatljive vrste aktivnosti?

 

Na javni poziv na iskaz interesa za Razvoj suradničkih platformi mogu se prijaviti sljedeće aktivnosti:

a) programska platforma

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, radionice, okrugli stolovi, koncerti, itd.);
 • aktivnosti suradnje u svim faza pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa;
 • susreti članova platforme.

b) zagovaračka platforma

 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu i njegovom rješavanju (informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice, itd.);
 • aktivnosti provedbe istraživanja manjeg opsega;
 • produkcija prijedloga i preporuka;
 • susreti članova platforme.

 

Specifični kriteriji isključenja

 

Što se ne može prijaviti?

Na javni poziv na iskaz interesa za Razvoj suradničkih platformi ne može se prijaviti:

 • platforma koja nije usmjerena prema dugoročnom djelovanju, nego funkcionira isključivo kao privremeni projektni konzorcij;
 • pojedinačne aktivnosti organizacija koje se provode izvan programske/zagovaračke platforme;
 • iste aktivnosti koje se prijavljuju na druga programska područja u okviru Pilot programa podrške Zaklade.

 

Specifični kriteriji odabira i kriteriji za dodjelu sredstava

Dodjela financijske podrške ne ovisi samo o ispunjavanju kriterija prihvatljivosti i isključenja. Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija odabira i kriterija za dodjelu sredstava.

Prijave će biti ocjenjivane u rasponu od 0 do 150 bodova i bit će rangirane prema njihovom zbroju.

Kriteriji odabira i kriteriji za dodjelu sredstava obuhvaćaju sljedeće kvalitativne i kvantitativne pokazatelje:

 

Kriteriji odabira

 

1. Kapaciteti prijavitelja (0–25 bodova)

 • Razina stručne sposobnosti prijavitelja (profesionalne vještine i kvalifikacije) za provedbu predloženih aktivnosti - 10 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja (organizacijske vještine i kapaciteti te financijski resursi) za provedbu predloženih aktivnosti - 15 bodova

 

Kriteriji za dodjelu sredstava


1. Kvaliteta partnerstva (0–25 bodova)

 • Geografska i/ili programska i/ili sektorska raznolikost i broj uključenih organizacija - 10 bodova
 • Predložena razina suradnje, kvaliteta metodologije suradničkog rada i očekivani doprinos svih uključenih organizacija - 15 bodova

2. Relevantnost specifičnih ciljeva (0–25 bodova)

a) Programska platforma

 • Poticati razvoj programskih platformi na nacionalnoj razini u svrhu decentralizacije programa - 10 bodova
 • Poticati i unaprjeđivati suradnju između aktera suvremene kulture i umjetnosti iz različitih disciplina, područja i sektora - 5 bodova
 • Poticati razmjenjivanje znanja i iskustva na područjima suvremene kulture i umjetnosti kako bi se poboljšala kvaliteta suvremene kulturne i umjetničke produkcije - 5 bodova
 • Pridonijeti razvoju suvremene kulture i umjetnosti u posebno deficitarnom programskom području ili regiji / lokalnoj sredini - 5 bodova

b) Zagovaračka platforma

 • Poticati razvoj zagovaračkih platformi na lokalnim razinama angažiranih na polju kulturne politike u kojima međusobno surađuju organizacije civilnog društva iz područja suvremene kulture i umjetnosti ili uspostavljaju suradnju s udrugama građana iz drugih područja i/ili javnim kulturnim ustanovama - 10 bodova
 • Pridonijeti pozitivnim promjenama na polju kulturne politike na lokalnim razinama - 5 bodova
 • Poticati procese koji će voditi uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske kulturne politike na lokalnim razinama - 5 bodova
 • Pridonijeti razvoju suvremene kulture i umjetnosti u posebno deficitarnom programskom području ili regiji / lokalnoj sredini - 5 bodova

 

3. Visoka razina kvalitete (0–25 bodova)

 

Kvaliteta prijave:

 • Cjelovitost, jasnoća i relevantnost prijedloga u smislu ciljeva–aktivnosti–rezultata - 5 bodova
 • Realan proračun, odnosno konzistentna usklađenost predloženih aktivnosti i proračuna - 5 bodova

 

Kvaliteta aktivnosti:

 • Razina inovativnosti i originalnosti predloženih aktivnosti - 5 bodova
 • Relevantnost predloženih aktivnosti za korisnike te doprinos razvoju suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj - 10 bodova

 

4. Specifični kriteriji (0–20 bodova)

 

a) Programska platforma

 • Kulturni i umjetnički program temelji se na istraživačkom i eksperimentalnom pristupu - 10 bodova
 • Kulturni i umjetnički program temelji se na jasnoj umjetničkoj artikulaciji ili naglašenom društvenom angažmanu - 10 bodova

 

b) Zagovaračka platforma

 • Relevantnost i aktualnost problema za razvoj organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti ili kulturnog sektora općenito na lokalnoj razini - 10 bodova
 • Doprinos razvoju organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti ili usmjerenost prema promjenama koje pridonose razvoju cjelokupnog kulturnog polja na lokalnoj razini - 10 bodova

 

5. Promocija aktivnosti (0–10 bodova)

 

 • Relevantnost komunikacijskog plana s obzirom na tipove aktivnosti i ciljanu publiku - 5 bodova
 • Korištene komunikacijske aktivnosti u osiguravanju vidljivosti predloženih aktivnosti i upotreba različitih promocijskih alata te način dokumentiranja - 5 bodova

 

6. Održivost (0–20 bodova)

 • Potencijal predloženih aktivnosti za nastavak, održivost i suradnju unutar platforme na nacionalnoj / lokalnoj razini - 10 bodova
 • Potencijal predloženih aktivnosti da u nastavku uključe druge organizacije - 10 bodova

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type