Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1a1

Studio Pangolin

Studio Pangolin 2015

Projekt obuhvaća produkcije koje se bave eksperimentalnim filmskim formama, hibridnim formama, zvukom, instalacijama, animacijom, dokumentarno-fiktivnim protu narativima, eksperimentalnom poezijom i tekstom. Pangolin funkcionira prema modelu kooperativa i artist run organizacije, kao platforma za peer to peer i intergeneracijsko dijeljenje znanja i iskustva. Cilj je stvoriti medijsko-likovnu zajednicu kroz poticanje suradnje i dijeljenja, te razvoj konstruktivne kritike odnosno kritične grupe koja se može samoorganizirati i djelovati kroz umjetničko aktiviranje, bez poticaja galerija, kustosa ili producenta. Aktivnosti uključuju produkciju autorskog filma, seriju performansa i videoradova, filmsku instalaciju, instalaciju, projekt kolektiva Prostor je Taktika te izložbu koja bi ujedno funkcionirala kao mjesto za razgovore, prezentacije, čitaonice i radionice. Svaki projekt kroz bavljenje i propitivanje forme i medija, odnosno reprezentacijskih modela određenog medija, ujedno se bavi i svojom pozicijom u društvenom kontekstu, promišljanjima i kontekstualiziranjem svoje pozicije unutar stvarnosti i fikcija, u kojoj se nalazimo, a progovara iz pozicije žene kao subjekta. Projekti obuhvaćeni programom istražuju nove mogućnosti narativa, anti narativa, dokumentarnosti i fikcije, i kompleksno promišljanje svojstva likovnog, filmskog, odnosno, videomaterijala, teksta, slike, crteža, naracije i performativnosti.

UDRUGA UKUS

REFINERI 2015, cjelogodišnja platforma za potporu i razvoj hibridnog filmskog stvaralaštva

REFINERI 2015 je međunarodna platforma za razvoj autorskog hibridnog audiovizualnog stvaralaštva. Riječ je o kontinuiranom programu koji u fokusu ima transmedijalne audiovizualne forme, odnosno film i AV stvaralaštvo koje prelazi granice konvencionalnih formi. Platforma se sastoji od tri godišnje sesije za vrijeme kojih umjetnici s bazičnim fokusom na film, ali i na multimediju i likovnu umjetnost kroz grupni i individualni rad razvijaju nove projekte uz konzultaciju s tutorima. Također se inspiriraju kroz bogat filmski program. Projekti se prate od faze inspiracije do faze distribucije. Tijekom sesija naglasak se stavlja i na razvoj lokalne publike za hibridni i dokumentarni film, a sesije su popraćene i dodatnim događanjima koja uključuju koncert, izložbu i performanse. Korisnici platforme su međunarodni umjetnici, filmski i ini profesionalci, no izobrazba i iskustvo u radu s hibridnim AV formama nije i glavni uvjet prilikom odabira projekata.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Tromostovlje (aRs PUBLICae)

Cilj projekta je afirmacija, zagovaranje i podizanje kvalitete javnog prostora i oblikovanja grada posredstvom suvremene umjetničke, kulturne i refleksivne produkcije te poticanje umjetničkih intervencija i performativnih akcija s namjerom propitivanja prostornih politika, poimanja javnog dobra, načina na koji nastaje izgrađeni okoliš, te planiranja njegovog oblika i sadržaja. U fokusu je zona oko Tromostovlja te propitivanje ideje formiranja Savskog trga na mjestu povijesnog izlaska Zagreba na Savu, a obuhvaća umjetničke intervencije u prostoru. Realizacija umjetničkih radova poslužit će i kao povod stvaranja znanja o gradu i njegovim potencijalima, s posebnim naglaskom na javnom prostoru, kao i poticanju interdisciplinarnog rada, urbanološkog istraživanja i produkcije kao važnog dijela projekta. Dio projekta uključuje i zagovaranje formiranja Javne zaklade za umjetnost (i dizajn) u javnom prostoru. Projekt se kontinuirano bavi i baštinskim aktivizmom usmjerenim na obnovu i zaštitu kulturne baštine. Dodatno, u okviru projekta istraživačkim radom i kontinuiranom produkcijom i distribucijom te kritičkom refleksijom stvara se baza za buduću publikaciju radnoga naslova "Umjetnost u javnom prostoru Zagreba od 1945. do danas".

Slobodne veze, udruga

MOTEL TROGIR

Ovim se projektom nastoje producirati umjetničke intervencije koje se direktno vežu uz prostorne probleme. Osim aktivnosti u Trogiru, projekt se paralelno odvija i u Zagrebu nizom stručnih tura za široku javnost čime se nastoji senzibilizirati mainstream za pitanja nasljeđa socijalističkog modernizma. Stručnu javnost projekt će mobilizirati osnivanjem radne grupe koja će na primjeru Motela Trogir raditi na osmišljavanju moguće strategije/pristupa zaštiti i očuvanju arhitektonskog nasljeđa soc. modernizma, promovirajući strategije podruštvljavanja tj. agendu društvene odgovornosti privatnog kapitala. Projekt obuhvaća i nastavak istraživačkog rada te internacionalizaciju projekta povezivanjem sa sličnim inicijativama u regiji, ali i zemljama bivšeg istočnog bloka. Prostor refleksije otvara se vizualnim/performativnim jezikom umjetničkih intervencija u javnom prostoru grada. Projektom se nastoji otvoriti rasprava o gradu, nestanku javnosti i krizi društvenosti te kroz konkretne akcije doprinijeti alternativama. Cilj je da MOTEL TROGIR postane referentna točka progresivne društvene misli i prostornog djelovanja u lokalnoj sredini, te afirmira marginalizirane kritičke glasove i njihovu (samo)organizaciju.

Socijalni rub

Neprimjereni spomenici

Međunarodni suradnički projekt "Neprimjereni spomenici" promatra spomeničku baštinu NOB-e kao proizvod složenih ekonomsko-političkih procesa izgradnje i raspada SFRJ te uz to propituje poziciju tog nasljeđa u procesu stvaranja kanona nacionalnih povijesti. U sljedećem razdoblju realizirat će se aktivnosti unutar dva tematska modula. “Modul zaštita i upravljanje” obuhvaća pitanja odnosa zakonodavnih tijela prema spomeničkoj baštini NOB-e; prakse valorizacije i revalorizacije te modele upravljanja i mogućnost obnove. Kroz ovaj modul organizirat će se edukativne aktivnosti i aktivnosti za stručnu publiku, studentske radionice, simpoziji te izložba. “Modul grad heroj” obuhvaća pitanja odnosa zajednice prema spomeničkoj baštini i načine na koji je spomenička baština NOB-e pomogla oblikovati kulturne krajolike gradova heroja te na koji način je ovaj status utjecao na promišljanje gradskih cjelina. U sklopu modula organizirat će se umjetnička intervencija s ciljem povećanja vidljivosti problema spomeničke baštine NOB-e.

Udruga TESERAKT

Arhitektura zajednice: održivost praksi u suvremenom okružju

Projekt je usmjeren na otkrivanje novih pristupa valorizaciji, afirmaciji i metodologiji zaštite modernog urbanog nasljeđa, a temelji se podjednako na analizi društvenih praksi u zajednici te na ocjeni održivosti arhitektonskih praksi moderne u suvremenom kontekstu. Specifična prostorno-vremenska točka analize vitalan je stambeno-poslovni kompleks arhitekta Ive Radića u Papandopulovoj ulici naselja Trstenik u Splitu, a planirane aktivnosti imaju za cilj pridonijeti kvalificiranom dijalogu stanovnika i stručne javnosti uspostavljanjem zajedničkog komunikacijskog okvira, a čime bi se stvorili uvjeti za praktične intervencije na pročeljima i u okolišu koji odražavaju srž mediteranske interpretacije moderne. Očekivani rezultat jest daljnje poboljšanje uvjeta stanovanja, ali i oblikovanje svježe paradigme primjenjive i na druga naselja i zgrade kolektivnog stanovanja. Projekt, uz nastavak socioloških istraživanja, obuhvaća informiranje krajnjih korisnika putem brošure i plakata o cilju projekta te arhitektonskim i društvenim vrijednostima Radićeve arhitekture, izložbu, predavanja te izvedbu masivne instalacije na samoj fasadi kao i izradu publikacije.

Centar za dramsku umjetnost

net.cube

Net.cube projekt omogućava sustavno praćenje i poticanje umjetničkog internetskog stvaralaštva u hrvatskom kontekstu. Cilj je projekta osigurati uvjete za umjetničke internetske projekte i razvoj domaćeg internetskog stvaralaštva, njegovo kontekstualiziranje i mapiranje. Tematski fokus je razgradnja digitalne "bijele kocke" i poticanje umjetničkih projekata koji se bave cyberspaceom kao prostorom reprezentacije. Istraživanjem analogije između "bijele kocke" i cyberspacea, analizira će se na koji način nevidljivi zidovi internetske galerije daju izloženim radovima dodanu vrijednost i preslikavaju autonomiju materijaliziranog prostora galerije prisutnu od modernizma pa nadalje. Druga tematska okosnica je specifičan put afirmacije interneta u Hrvatskoj. Stoga se projekt ostvaruje na dvije razine: kao internetska galerija i diskurzivni program. Diskurzivni program će odraziti istraživanja provedena prije produkcijske faze, ali će isto tako uspostaviti poveznice s radovima produciranim na internetu. Ciklus od pet predavanja bit će održan u Galeriji Nova i Multimedijalnom institutu (MaMa) u Zagrebu. Projekt obuhvaća i stvaranje online galerije koja će omogućiti platformu za produkciju, reprezentaciju, kontekstualizaciju i dokumentarizaciju internetske umjetnosti. U sljedećem razdoblju planira se 6 novih produkcija.

Skribonauti

Izvana/Iznutra

Osnovna ideja projekta je kolaborativna, odnosno riječ je o zajedničkom kreativnom radu marginaliziranih skupina i mladih umjetnika/ca s ciljem propitivanja mogućnosti umjetničke suradnje, razmjene ideja među onima koji su izvana (isključeni iz umjetničkih tokova i produkcije), a opet unutra (dio društva), s onima koji su iznutra (direktno uključeni u umjetničku produkciju), a opet izvana (na slobodi/izvan institucija). U ovakvom tipu rada kroz susret istražuju se dva pitanja: koliko rad s marginaliziranim skupinama i prilagodba prostornim i inim ograničenjima institucija može potaknuti umjetnike na iznalaženje novih načina i formi umjetničke artikulacije te koliko artikulacija (životnih) priča koje odstupaju od uobičajenog građanskog iskustva može doprinijeti propitivanju postojećih društvenih paradigmi, mijenjati percepciju o marginaliziranim skupinama i doprinijeti pronalaženju novih formi suživota i stvaranja. Projekt se sastoji od dvije linije: radionica kreativnog pisanja, dokumentarnog filma i animacije sa zatvorenicima/cama u tri zatvora i trodnevnog festivala koji će se održati u kaznionici u Lipovici na kojem će se publika „izvana“ dovesti „unutra“ (u kaznionicu) gdje će se prezentirati produkt trogodišnje umjetničke kolaboracije između zatvorenika/ca i hrvatskih književnika i vizualnih umjetnika. Drugi dio projekta čine radionice kreativnog pisanja i dokumentarnog filma s djevojkama s problemima u ponašanju i umirovljenicama te trodnevni festival koji za cilj ima artikulaciju njihove pozicije, propitivanje položaja u društvu i promociju umjetničkog rada suvremenih hrvatskih umjetnica.

Umjetnička organizacija 21:21

Razvoj produkcijskih kapaciteta umjetničke organizacije 21:21

Cilj ovog projekta jest osigurati stabilnost, kontinuitet i razvoj kvalitete programa umjetničke organizacije 21:21, a aktivnosti uključuju distribuciju realiziranih programa, jačanje promocije i pokretanje web stranice, dokumentiranje i medijsku analiza projekata te pozicioniranje organizacije na hrvatskoj i međunarodnoj sceni. U sljedećoj godini realizirat će se projekti Sampling i Anatomija mačke koji za cilj imaju kreiranje novih repertoarnih jedinica. Također će se distribuirati projekti realizirani u prethodnim godinama: IS_land 2, Jukebox, b kao znak za snizilicu, Rekonstrukcija, Konkavno i koprodukcija s Monoplay – festivalom sola u Zadru. Aktivnosti distribucije imaju za cilj osigurati prisutnost i vidljivost na hrvatskoj sceni, u regiji i na međunarodnoj sceni.

k.o. kombinirane operacije

Koreografski Istraživački Salon / KISS.HR /

Koreografski Istraživački Salon / KISS.HR / pilot je program kombiniranih operacija čija je realizacija započeta tijekom 2014. godine. Mobilizacijom radnih kapaciteta autora hrvatske nezavisne plesne scene, osmišljen je radno – produkcijski, edukacijski, istraživački i distribucijski Salon suvremene hrvatske koreografije. KISS.HR angažira proizvodne moduse u zone kritičkog promišljanja, razmjene i diskusije. Na europskoj i hrvatskoj suvremenoj plesnoj sceni gotovo da i ne postoji model prezentacije plesa fokusiran na prezentaciju radnih modusa i problematiziranje inih kroz izlagački oblik Salona, te se u tom smislu KISS otvara kao jedinstven idejni prijedlog promocije nezavisne plesne scene s obzirom na to da su koreografski saloni raritetna pojava u okvirima teatarskih praksi. Ta činjenica proizlazi iz nepostojanja konzistentne strukture tipova aktivnosti koje ples može proizvesti osim samih gotovih predstava i koje kao takav može staviti u kontekst 'izlagačkog' salona. Koreografske se prakse u njemu transformiraju u prostor znanstvenog diskursa, a ne samo mjesto konzumacije umjetničke proizvodnje. Dvanaest programskih jedinica Salona raspodijeljene su unutar dviju problematika suvremenog plesnog jezika: 'Indigo traces - Nove plesne prakse', 'Surogat Dance - Lo-fi produkcije'.

Društvo za promicanje književnosti na novim medijima

Besplatne elektroničke knjige [BEK]

Internetski projekt "Besplatne elektroničke knjige" [BEK] nekomercijalni je sustav distribucije književnih radova u okviru kojega je dosad objavljeno 167 naslova u tri biblioteke. U biblioteci "Online" objavljuju se naslovi uglednih, višestruko nagrađivanih i antologiziranih suvremenih hrvatskih autorica i autora s naglaskom na nekomercijalne naslove; u biblioteci "Mali rakun" objavljuju se naslovi mladih i neafirmiranih autorica i autora s naglaskom na prvijencima te drugim teško dostupnim ili nekomercijalnim naslovima; dok se u biblioteci "elektroDAF" objavljuju klasici anarhističke misli, kako oni s književnim predznakom, tako i oni s teorijskim. Tijekom 2015. planira se predstavljanje potpuno novog sustava i redizajniranih mrežnih stranica te nastavak distribucije novih naslova. Novi sustav podržavat će također distribuciju književnih radova u četiri najraširenija formata za elektroničke knjige.

Udruga Prostor Plus

Prostor svima

Projekt obuhvaća realizaciju sljedećih programa: Oblikovanje izvedbe, Projekt razvoja publike za djecu i mlade Spaces, te produkciju i distribuciju predstave Upside Down. Projektom se nastoji decentralizirati izvedbena i suvremeno-plesna scena, umrežavati organizacije u području izvedbe i organizacije događanja, povećati vidljivost te raditi na promjenama modela i praksi organizacija koje djeluju u polju izvedbeno-plesnih umjetnosti vezano za kulturne i politike izvedbe, doprijeti do nove, mlade publike razvojem novih modela i praksi, proširiti estetski doživljaj mlade publike vezano za pokret, ples i izvedbu, istražiti mogućnosti participacije između izvođača i promatrača te razviti kratkoročne projekte u višegodišnje projekte. Glavne aktivnosti su produkcija, suradnja i distribucija. Korisnici su akademski građani, studenti, učenici, studentska tijela, djeca, mladi, srednje i starije stanovništvo, tijela lokalne i državne uprave, profesionalne organizacije, stručne udruge i njihovi članovi, umjetničke organizacije i udruge, institucije, edukatori u području kulture, upravljanja te izvedbenih, plesnih umjetnosti, umjetnosti tijela i pokreta te općenito umjetnice/i.

Kazališna družina KUFER

KUFER - produkcija i plasman projekata mladih umjetnika

KUFER je platforma novih kazališnih talenata koja nastoji pružiti priliku da se isti okupe te vođeni estetskim i/ili generacijskim motivima istraže svoje kreativne potencijale. KUFER djeluje na području izvedbenih umjetnosti u Hrvatskoj, a osnovan je radi nedostatka odgovarajućih platformi na domaćoj sceni za razvoj mladih neafirmiranih umjetnika. Program obuhvaća produkciju i distribuciju kazališnih predstava, edukativni program radionica i seminara KUFERedu te produkciju bijenalnog programa Mala noćna čitanja. KUFER okuplja mlade autore, osigurava im priliku za rad neopterećen rezultatom, savjetuje ih i pomaže u oblikovanju produkcijskog paketa te vodi kroz proces realizacije; od pronalaženja suradnika, osiguranja prostora za probe i izvedbe u kazalištima i prostorima gdje je projekt smješten, apliciranja za sredstva i distribuciju predstava. U 2015. godini namjera je KUFER-a napraviti veći iskorak na međunarodnoj sceni i predstaviti svoj program mladih i neetabliranih autora inozemnoj javnosti. Program KUFERedu podrazumijeva organizaciju serija radionica i seminara, te je osmišljen zbog snažnog osjećaja nedostatka aktualnog dijaloga i osvještenja domaćih kazališnih praktičara o novim tendencijama i produkcijskim strategijama na suvremenoj europskoj sceni, kao i nedostatka umrežavanja mladih i nadolazećih autora. Mala noćna čitanja, čija će se 6. edicija održati 2016., poseban su dio programa koji podrazumijeva prvi korak u sustavnoj prezentaciji tekstova mladih domaćih autora kulturnoj javnosti i profesionalcima s područja izvedbenih umjetnosti.

KUD Splitgrafik - Split

Splitgraphic međunarodni grafički bijenale

Aktivnosti Splitgraphica temelje se na predstavljanju suvremenih tendencija na polju grafičkih umjetnosti na domaćoj i međunarodnoj sceni. Svake dvije godine organizira se niz samostalnih i skupnih izložbi, predavanja i radionica na temu suvremene grafike. Projekt Splitgraphic 2015 započinje u siječnju s razvijanjem digitalne platforme, prijava i online izložbe na Splitgraphic mrežnoj stranici. Online Splitgraphic 2015 obuhvaća online prijave umjetnika, preuzimanje radova i glasanje za pojedini prijavljeni rad. Na temelju prijavljenih radova međunarodni žiri odabire radove koji će sudjelovati na skupnoj izložbi u Splitu. Planirano je nekoliko izložbi. Skupna izložba temelji se na određenom kustoskom konceptu koji je u 2015. “Grafika vizualni jezik današnjice”. Dio skupne izložbe posvećen je mladim umjetnicima tj. studentima koji će biti nagrađeni Nagradom za mlade umjetnike. Druga planirana izložba jest skupna izložba litvanske grafike “The Body: Lithuanian Graphic 1980-2013” (u suradnji s Grafičkim centrom Vilnius) i predavanje o litvanskoj grafici. U studenom se otvara izložba “Svjetlost/LIGHT” Marte Lech, a zatim slijedi retrospektivna izložba grafika Ivana Picelja.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

Osnaživanje i razvoj redovnog godišnjeg programa KRILA

Cilj projekta jest poticanje i promocija suvremenog izvedbenog stvaralaštva. Projekt pridonosi razvoju interesa šire javnosti za suvremene kazališne izričaje i upoznaje ju s novim tendencijama u izvedbenim umjetnostima. Posebni ciljevi projekta su osigurati uvjete za nesmetani istraživački i eksperimentalni produkcijski rad, otvoriti mogućnosti za umjetničko izražavanje i djelovanje mladim i neafirmiranim umjetnicima u okruženju profesionalne produkcije, omogućiti građanima direktno uključivanje i sudjelovanje u procesu umjetničkog stvaranja i izvedbe, intenzivirati rad na distribuciji nastalih radova, kroz edukacijske programe razvijati novu, educiranu i osviještenu publiku/građanstvo te potencijalno buduće umjetnike, ojačati ljudske resurse u svrhu razvoja organizacijskih procedura i strateškog planiranja, povećati kvalitetu dokumentiranja postignuća i djelovanja organizacije. Aktivnosti uključuju umjetničko istraživanje; dvije profesionalne produkcije od kojih je jedna namijenjena mladim i neafirmiranim umjetnicima, a druga je međunarodna koprodukcija Zavoda Federacija Ljubljana i KRILA; edukacijski program i produkcije nastale u radu s polaznicima redovnog edukacijskog programa; zapošljavanje projektnog koordinatora na pola radnoga vremena; provođenje evaluacije sa suradnicima, volonterima i korisnicima u svrhu poboljšanja rada; pisanje strateškog plana za petogodišnje razdoblje od 2016. do 2020.; dokumentacija, obrada, arhiviranje i korištenje u promotivne svrhe, a koje uključuje fotografiranje, video snimanje te online dokumentaciju. Korisnici programa su umjetnici, pedagozi, volonteri, djeca, mladi, studenti, odrasli, građani, organizacije i udruge, ustanove u kulturi, škole, tijela lokalne samouprave i tijela državne uprave, stručna i šira javnost.

Tras Studio

Jeste li za ples?

Cilj projekta Jeste li za ples? je promicanje suvremenog plesa u zemlji i inozemstvu. Aktivnosti su planirane u dva polja – umjetnički rad i produkcijska podrška. Umjetnički rad uključuje igranje postojećih predstava, umjetničko istraživanje te edukaciju i informiranje. Nakon tri godine produkcije plesnih predstava, radi se na daljnjoj distribuciji radova, koji imaju potencijal za igranje pred širokom publikom. Ciljevi su razvijanje publike, umrežavanje s partnerskim organizacijama i festivalima i decentralizacija. Cjelogodišnje umjetničko istraživanje planira se u nekoliko etapa; na tri rezidencije s različitim autorima u Zagrebu, Hildesheimu i Savičenti, te samostalno u koprodukciji s Hrvatskim institutom za pokret i ples. Cilj je dublji rad na osnaživanju poetike i izraza trupe. Edukacija i informiranje provode se kroz radionice na gostovanjima te kroz novi newsletter i web stranicu s forumom.
Produkcijska podrška umjetničkim sadržajima planira se kroz rad producentice te izradu i održavanje web stranice.

Festival suvremenog židovskog filma Zagreb

Međunarodna filmska radionica - ITW 2015

Međunarodna filmska radionica– International Talent Workshop ( ITW ) održava se kontinuirano od 2008. godine kada je pokrenuta kao filmska radionica o dokumentarnom filmu. Tema radionice, u skladu s temom Festivala, je Tolerancija, a polaznici su birani prema kvaliteti prijava s posebnim naglaskom na kvalitetu predloženih scenarija na zadanu temu i životopisa. Zatim slijedi natječaj za ostale sudionike radionice (redatelje, snimatelje, montažere, tonske majstore). Ciljevi radionice – edukacija i afirmacija mladih talenata iz Europe i svijeta; pružiti polaznicima teorijska predavanja i mogućnost praktičnog rada u malim grupama i to uz vodstvo priznatih filmskih stvaratelja; u devetodnevnom intenzivnom treningu proći kroz sve faze stvaranja filma (pretprodukcija, produkcija i postprodukcija); realizirati kratkometražni film te omogućiti njihovo prikazivanje na završnom danu Festivala u Zagrebu. ITW radionica promovira se u brojnim europskim i svjetskim filmskim i obrazovnim institucijama, distribucijom promidžbenog materijala te kontaktiranjem i suradnjom s renomiranim svjetskim filmskim akademijama te filmskim festivalima. Ciljna skupina za koju se raspisuje natječaj su: studenti filmskih akademija iz Hrvatske te cijelog svijeta. Organizacija ne naplaćuje radionicu te je za talente potpuno besplatna.

Cogito

Kritična masa / Critical Mass / Kritische Masse

Projekt «Kritična masa/Critical mass/Kritische Masse» jest razvoj hr.verzije trojezičnog književno-kulturnog portala. Nedostatak relevantne internetske adrese na stranim jezicima (ali i .hr) kao i nedostatak institucionalnih poluga za afirmaciju (mladih) kvalitetnih autora/ica bili su povod njegova osnivanja. KM ima za cilj informiranje internacionalne i hr.javnosti o navedenim autorima i temama, te stvaranje preduvjeta za izvoz hrvatske književnosti stranim izdavačima. Do sada su projektno razvijane verzije stranice na stranim jezicima, dok je hr.verzija rađena pretežno volonterski. Trenutno su sve tri verzije KM konceptualno razvijene i sadržavaju više od 800 kartica teksta (neke od glavnih kategorija su baza podataka hrvatskih autora/ica, proza i poezija, književna kritika, eseji, i dr). Daljnja strategija razvoja portala uključuje razvoj vlastite produkcije. Pod time se prvenstveno misli na urednički rad s mladim, neafirmiranim autorima/cama, što predstavlja posebnost projekta i inače nije prisutno kao časopisna praksa. Cilj je sustavnim radom na tekstu motivirati potencijale i pružiti im poluge za afirmaciju. Vezanu aktivnost predstavlja daljnji razvoj baze podataka o suvremenim hr.autorima čime se, pored njihova okupljanja daje oblik i vidljivost “novoj” hr.književnoj sceni. S ciljem informiranja i uključenja šire javnosti, projektom je planirana aktivnost objave najava i novosti o književno-kulturnim događanjima, te pisanje književnih kritika novih izdanja i angažiranih eseja. S ciljem evaluacije rada, ali i uključivanja publike u rad portala, predviđen je razvoj stranica društvenih mreža KM, distribucija newslettera te diseminacija evaluacijskog on-line listića portala.

Centar za poticanje kreativnog izražavanja Skupovi

SLOVO - RIJEČ - FILM

Radionica kreativnog pisanja (Slovo) izvorište je tekstova za dramsku (Riječ) i filmsku radionicu te Kvart-kino Trnje (Film) te su tako aktivnosti međusobno povezane i kreativno se dopunjuju. Istodobno se odvija i peta aktivnost – škola astrologije, koja se temelji na astrološkom i psihološkom profiliranju stvarnih osoba ili književnih likova koja po svom sadržaju također pridonosi kvaliteti radionice kreativnog pisanja te dramske i filmske radionice. Stoga je sudionicima projekta, u pojedinim aktivnostima i/ili u skupnom sudjelovanju, omogućeno da sudjeluju u ostvarenju cjelokupnog kreativnog procesa u Stvaranju i Izvedbi literarnog i dramskog teksta, odnosno filmskog scenarija: od prvog čina pisanja kratke priče, preko njezine dramaturške, odnosno scenarističke preobrazbe, do scenskog uprizorenja, odnosno filmskog zapisa i, dakako, glumačke izvedbe, odnosno filmske projekcije u sklopu Kvart-kina Trnje.

Glazbena mladež Split

Glazbeno informativni centar

Glazbena mladež Split se već 44 godine sustavno i kontinuirano bavi promocijom mladih glazbenika, glazbene umjetnosti i animacijom djece i mladeži za glazbenu kulturu. Kroz sve vrste kulturnih programa koje producira, distribuira i izdaje, cilj je potaknuti interes, stvoriti predznanja i postupno odgojiti mladu, kulturnu publiku kojoj će aktivno sudjelovanje u kulturnom životu grada postati potreba i samostalan izbor. Kroz projekt Glazbeno informativni centar nastoji se proširiti stečeno iskustvo u manje razvijene krajeve i sredine, pogotovo na srednjodalmatinske otoke i krajeve Dalmatinske zagore. GIC je mobilni i virtualni servis koji služi promociji mladih umjetnika i pomaže u pronalaženju daljnje dodatne edukacije, mogućnosti glazbenih suradnji itd. Također GIC pruža bolju informiranost mladih o kulturno umjetničkim programima, sadržajima i događajima. Kroz GIC mladim se umjetnicima pružaju savjetodavne usluge i pomaže se u njihovu daljnjem umjetničkom razvoju i zapošljavanju. Informiranje o međunarodnim kulturnim suradnjama, razmjenama i natječajima pruža se putem info točaka i promotivnih materijala (brošura i letaka). GIC također potiče suradnju s drugim Udrugama u kulturi na lokalnoj i nacionalnoj razini. Planira se izrada promotivnih materijala za mlade glazbenike i pružanje pomoći u prezentaciji mladih umjetnika na webu (internet stranica, komunikacija putem socijalnih mreža).

Hrvatska glazbena mladež

Kulturni pokaz - razvoj projekta

Hrvatska glazbena mladež (HGM), u skladu sa svojom misijom, a potaknuta alarmantnim podacima o stalnom opadanju broja posjetitelja koncerata klasične glazbe i ostalih kulturnih sadržaja odlučila je pokrenuti projekt „Kulturni pokaz“ kojim bi se mladi (a upravo su oni najslabije zastupljeni u koncertnim dvoranama) potaknuli na sudjelovanje u kulturnom životu grada i države. HGM uvodi posebne iskaznice pomoću kojih bi se mladima, u dobi od 14-30 godina (prema Nacionalnom programu djelovanja za mlade) osigurao popust na ulaznice svih kulturnih događanja u RH. Povoljna cijena, ali i pravodobno i iscrpno informiranje o događanjima koje bi HGM osigurao svim vlasnicima Kulturnog pokaza svakako bi potaknulo mlade na učestalije posjete istima. Osnovni partneri HGM-a, u ostvarenju cilja su kazališta, muzeji i galerije, koncertne direkcije, festivali, ustanove u kulturi, glazbeni ansambli, nezavisna kulturna scena i umjetnici s jedne strane te dijelom obrazovne ustanove s druge strane, čija je uloga da potaknu mlade na korištenje Kulturnog pokaza.

Jedna nova poruka

Profesionalizacija medija www.ravnododna.com

Portal Ravno do dna već tri godine uspješno ukazuje na aktere i događanja na sceni i posredno doprinosi medijskoj raznolikosti. Misija udruge Jedna nova poruka je praćenje, analiziranje i stvaranje boljih uvjeta djelovanja subkulturne scene u Hrvatskoj, što ne uključuje samo domaću scenu i autore već u obzir uzima i utjecaje iz regije, ali i globalne utjecaje. Putanja koju urednička i suradnička struktura nastoji stalno pratiti jest publicirati kvalitetni sadržaj na kvalitetan način i tako biti dio scene koja aspirira postati kulturno umjetnička baština budućnosti. Angažiranost organizacije kroz djelovanje portala Ravnododna.com nastoji pomaknuti rakurse poimanjima određenih novinarsko-kritičkih normativa jer upravo je kultura ta 'živa tvar' koja propituje i provocira vrijeme u kojem živimo. Riječ je o procesu i projektu koji je dugoročan, a u sljedećoj godini za cilj ima kvalitativno i kvantitativno nadmašiti prethodnu godinu. Stvaranjem vlastite baze autorskog sadržaja dugoročni cilj organizacije je sudjelovati u procesima neformalnog obrazovanja odraslih i mladih, što znači u bliskoj budućnosti dodatno širiti i utvrđivati sudioničke projekte.

Kotar teatar

Kotar FEST!4

Kotar FEST! – festival kazališta i filma u šumi do sada je održan u Delnicama, Fužinama, Lokvama, Liču i Brodu na Kupi. Sveukupno je održano 11 kazališnih predstava, 14 radionica, 7 koncerata, 4 filmske projekcije i jedna humanitarna utrka. FEST! predstavlja trenutno jedinu manifestaciju ovakvog karaktera u regiji. Ostvaruje se u suradnji Kotar teatra kao nositeljem projekta te pokrovitelja, sponzora, donatora, suradnika i partnera. Organizacijski tim festivala nastavno na dosadašnje trogodišnje iskustvo u sljedećoj godini razvija manifestaciju u njezinom programskom i organizacijskom smislu, oslanjajući se na dosadašnji ponudu, razvoj i posjećenost programa. Kotar FEST! kao nevladina inicijativa pronalazi nove metode i strategije razvoja uspješno surađujući s lokalnom zajednicom, Primorsko - goranskom županijom, Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, sponzorima i donatorima. Četvrto izdanje festivala ponudit će pet dana kazališno - filmskog programa, radionice i predavanja.

KUD Pregrada

OKRENIMO NOVU STRANICU

projektom se nastoji napraviti iskorak i odmaknuti se od koncepta koji je počivao na tradiciji te raditi na konceptu u duhu sadašnjeg, ali i budućeg vremena koji je prihvatljiv i zanimljiv domaćoj i stranoj publici, ali prije svega članstvu organizacije koje treba stvarati takve programe. Projekt Okrenimo novu stranicu obuhvaća nekoliko cjelina: Prezentaciju projekta putem javne prezentacije u gradskoj vijećnici, tiskanjem lista Pregrada.info (posvećenog KUD-u Pregrada), objavom na internetskim stranicama KUD-a i njegovih članova/nica, grada, Pregrade.info, tiskanjem letaka, zatim Glazbom po svijetu u okviru koje će se obraditi ili kupiti obrade poznatih i popularnih glazbenih djela, svih žanrova, domaćih i stranih autora za izvedbe zbora, solista i tamburaša, uvježbati repertoar te aktivnost završiti koncertom pod nazivom "Glazbom po svijetu", te kao zadnju cjelinu Malo govoriti i mnogo stvoriti u okviru koje će se raspisati natječaj za dramski tekst koji bi obradio jednu temu iz života na suvremeni način, odabrati tekst, napraviti audiciju, izabrati tehničko osoblje, nabaviti ili napraviti rekvizite (kulise, kostime i slično) uvježbati predstavu i na kraju odigrati je pred publikom.

UDRUGA ''MLADI U EUROPSKOJ UNIJI''

Potaknimo razvoj kulture !

Projekt pod nazivom „Potaknimo razvoj kulture“ provodit će se na području gradova Šibenika, Splita, Zadra i Dubrovnika. Ciljana skupina projekta su mladi umjetnici (profesionalci i amateri) i osobe s invaliditetom. Glavni cilj projekta je promovirati kulturu kroz fotografiju. U gradu Šibeniku će se fotografirati terapijski psi kako provode vrijeme s ljudima te razvijaju senzibilitet osoba s invaliditetom. Fotografije će izraditi mladi umjetnici/fotografi.Na temelju arhiviranog materijala organizirat će se izložba fotografija u četiri dalmatinska grada: Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik. Cilj izložbe je podizanje svijesti o dobrobiti rada uz asistenciju terapijskih pasa i razvijanje senzibiliteta osoba s invaliditetom u cjelokupnom dalmatinskom društvu. Danom početka predstavljanja izložbe u svakom gradu pojedinačno će se održati uvodno predavanje o važnosti i ''snazi'' umjetnosti, o njenim dobrobitima za razvoj društva u cjelini. Voditelji predavanja su stručne osobe iz partnerske udruge „Četiri šape“, a aktivnosti projekta su sljedeće: izrada web stranice, predavanje o važnosti kulture te galerija fotografija.

Udruga Sonitus

VISUALIA 2015

Visualia 2015 je projekt koji se bavi edukacijom, produkcijom i prezentacijom na području audio-vizualne umjetnosti putem novih medija i moderne tehnologije, a glavni prioritet je edukacija mladih putem radionica na području rasvjete, zvuka, videa i moderne tehnologije. Konačni rezultat je produkcija i prezentacija finalnih radova na festivalu Visualia 2015 koji će se održati početkom svibnja 2015. u trajanju od 3 dana. Radionice će pokrivati 6 temeljnih područja , a vodit će ih pulski stručnjaci iz ciljanih područja uz pomoć gostujućih predavača iz Hrvatske i inozemstva. S obzirom na to da se radi o ozbiljnom edukativnom projektu, osim putem standardnih kanala oglašavanja (plakati i internet marketing), provest će se prezentacije po školama kako bi se obuhvatio što veći broj mladih ljudi zainteresiranih za ovakvu vrstu umjetnosti i potencijalne buduće karijere. Cilj održavanja radionica je upravo osposobljavanje novih kadrova u navedenim djelatnostima, a s obzirom na to da će se održavati i praktični dio nastave, udruga Sonitus producirat će prve radove polaznika, poput scenografije te 3D i video uradaka, ali i intelektualnih radova. Projekt ima i međunarodni karakter. U skladu s UNESCO-ovim kriterijima, Visualia 2015 će također obilježiti 2015. godinu kao Međunarodnu godinu svjetla i, pored autorskih radova, ugostit će umjetnike iz Japana, Francuske, Slovačke, Srbije, Švicarske i Italije. Posjetiteljima Visualia daje posebnu pažnju, a metodom interaktivnosti i participacije čini ih dijelom svojih projekata i uključuje ih u svoj rad. Takav princip rada omogućio je rast broja posjetitelja za nekoliko tisuća u samo godinu dana.

Udruga "Reggae"

Reggae hr

Reggae scena u Hrvatskoj je u konstantnom razvoju stoga joj je potrebna adekvatna medijska podrška. Ciljevi projekta su povećanje broja korisnika i volontera unutar reggae scene, educiranje volontera o nezavisnoj umjetničkoj sceni, promocija volonterstva, međukulturalne solidarnosti i tolerancije u regiji te povezivanje regionalnih kontakata unutar reggae scene. Ciljanu skupinu čini stanovništvo Republike Hrvatske i regije bez obzira na generacijsku i etničku pripadnost i spol, koji će biti informirani o mogućnosti volontiranja na Reggae hr portalu te konzumenti nezavisne reggae scene koji će putem Reggae hr portala dobiti adekvatne informacije. Aktivnosti u sljedećoj godini podijeljene su u četiri faze:raspisivanje i objavljivanje poziva za volontere koji će biti objavljen na Reggae hr portalu, tehnički i vizualni redizajn Reggae hr portala, tisak promotivnih materijala (kalendari, naljepnice) i organiziranje glazbene manifestacije „Šest godina Reggae hr portala“.

Urban Cult

Financijska potpora Udruzi za održavanje internetskih stranica iz kulture urbancult.hr

U okviru ovog projekta korisnicima se na jednom mjestu omogućuje pronalaženje više raznovrsnih informacija iz kulture koje pokrivaju sva područja kulturnog djelovanja od glazbe, filma, kazališta, izložbi, književnosti te svih ostalih oblika kulturnog djelovanja i to od alternativne scene do ''ozbiljne'' umjetnosti, od uličnih programa do muzejskih kulturnih manifestacija. Umjesto ''novinarskog senzacionalizma'' omogućuje se predstavljanje novih umjetnika i njihovih dostignuća iz glazbene, filmske, likovne ili drugih oblika umjetnosti. Ostvarena je suradnja sa svim većim filmskim ili glazbenim i drugim festivalima koji se organiziraju po cijeloj Hrvatskoj, ali i šire kao i višegodišnja suradnja s velikim brojem klubova iz cijele Hrvatske, kulturnim centrima, lokalnim turističkim zajednicama, galerijama, muzejima, organizatorima raznih multikulturalnih programa, glazbenicima, izdavačima, te mnogim drugim osobama ili grupama koje rade i djeluju na području kulture. Aktivnosti uključuju proizvodnju i objavu informativnih sadržaja iz kulture na dnevnoj bazi.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type