Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdoblju od 14. 10. 2019. do 8. 11. 2019.

Sve opće informacije o ovom Javnom pozivu pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih prijava te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim prijavama Zaklada ne može odgovarati.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o Javnom pozivu u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Također preporučujemo da prije postavljanja pitanja u rubrici PiO prijavitelj provjeri je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno te da se provjeri Pojmovnik.

******************

1. Pitanje: Razmatram prijavu na program podrške PP8, međutim imam jedno pitanje vezano za prijavnicu. Naime, u prijavnici se traži da se opiše pod brojem 6: Sažetak projekta navodeći aktivnosti i kulturne/umjetničke/društvene posebnosti projektnog prijedloga" te pod brojem 15: Opišite koncept međunarodnog suradničkog projekta na kojem osoba koja se prijavljuje za sudjelovanje u obrazovnom programu namjerava raditi tijekom trajanja "Europske diplome kulturnog projektnog menadžmenta 2020/2021". Zanima me je li ovdje moguće predložiti projekt na kojemu se u sklopu organizacije već radi, odnosno da li je moguće navesti planirani program organizacije za koji se trenutno traži financiranje, između ostalih i od Zaklade "Kultura nova"? U konkretnom slučaju, može li to biti dio projekta međuregionalne suradničke platforme?

Odgovor: U okviru Javnog poziva za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." moguće je prijaviti projekt na kojem već radite i koji ćete dalje razvijati tijekom trajanja obrazovnog programa. Podrška se u ovom programskom području odnosi isključivo na troškove edukacije tijekom koje se razvijaju sposobnosti i jačaju kapaciteti za upravljanje u kulturi dok se sama realizacija projekta u okviru ove podrške ne očekuje. Riječ je o otvorenom procesu u okviru kojega će sudionici raditi na svojim projektima uz mentorsku podršku. U kontekstu Programa podrške i kasnijeg izvještavanja važno je da ste sudjelovali u obrazovnom programu, ispunili sve svoje obveze vezane uz sudjelovanje u tom programu te sva sredstva namjenski utrošili za edukaciju.

2. Pitanje: Je li moguće dobiti na uvid listu ili dio liste 600 do sada odabranih i treniranih kulturnih menadžera koji su sudjelovali u ovom treningu? Možete li dati na uvid listu odabranih kandidata iz Hrvatske u prethodnim godinama? Ako ne, je li moguće opisno dobiti profile odabranih hrvatskih kandidata i organizacija iz kojih isti dolaze?

Odgovor: Traženu listu kandidata koji su do sada sudjelovali u obrazovnom programu Europske diplome Zaklada ne posjeduje te Vam je stoga ne možemo dostaviti na uvid. Svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete navedene u Javnom pozivu za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." koji raspisuje Zaklada "Kultura nova" te koje Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava selektira, mogu biti odabrani za sudjelovanje u ovom obrazovnom programu. Formalni uvjeti kao i svi ostali podaci važni za prijavu na ovaj Javni poziv navedeni su u Vodiču za prijavu. Prijaviti se mogu udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva. Sudionici obrazovnog programa moraju imati najmanje dvije godine relevantnog profesionalnog iskustva u razvoju i provedbi umjetničkih / kulturnih projekata i biti upoznati s europskim (nacionalnim i regionalnim) kulturnim politikama.

Također napominjemo da se postupak prijave sastoji od dva kruga podnošenja prijava. U prvom krugu predaje se prijava na ovaj Javni poziv u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. Nakon komisijske provjere formalnih uvjeta te procjene kvalitete prijava u okviru ovog Javnog poziva Zaklada će donijeti odluku o selekciji najviše 5 kandidata koji ulaze u drugi krug. Svi kandidati koji budu selektirani morat će najkasnije do 15. 1. 2020. ispuniti i predati prijavu na obrazovni program "Europska diplome kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.". Konačan odabir najviše 2 kandidata koji će sudjelovati u obrazovnom programu vrši udruga Marcel Hicter nakon čega Upravni odbor Zaklade donosi odluku o dodjeli bespovratnih sredstava odabranim organizacijama.

3. Pitanje: Zainteresirani smo za prijavu na Javni poziv za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.". Jasno nam je da obrazovni program traje godinu dana, međutim provjerili bismo koliko vremena program oduzima na mjesečnoj bazi? Postoji li detaljniji opis programa i termina koji bi nas uvjerio da je moguće istovremeno posvetiti se radu vlastite organizacije i obrazovnom programu?

Odgovor: Svi detalji o obrazovnom programu, uključujući i važne termine, navedeni su na mrežnim stranicama udruge Marcel Hicter. Sudionici obrazovnog programa trebaju sudjelovati na dvije rezidencijske sesije koje traju po 9 dana. Prva će se održati u svibnju 2020. u Hrvatskoj, a druga u listopadu 2020. u Portugalu. Predviđeno je još jedno putovanje koje se odnosi na evaluaciju i koje će biti u lipnju 2021. Između navedenih sesija svi sudionici nastavljaju s obavljanjem posla u svojim matičnim organizacijama, pri čemu se paralelno nastavlja rad i na razvoju projekta na kojem se radi tijekom sudjelovanja u obrazovnom programu.

4. Pitanje: Na obrazovni program "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." prijavili bismo se s projektom međunarodne izložbe koja bi se zagrebačkoj publici trebala otvoriti u rujnu sljedeće godine. Zanima nas koje su sankcije ako se projekt ipak ne izvrši ili ako se izložba realizira prije završetka trajanja programa (ako smo dobro shvatili, lipanj 2021. godine)? Također, s obzirom na to da smo neprofitna udruga, od interesa nam je da plaćamo što manji financijski trošak za sudjelovanje na projektu (poželjno je sudjelovanje bez financijskih troškova). Prema uputama za prijavu moguće je tražiti maksimalan iznos od 35.000,00 kn, a već sama kotizacija za prijavu na natječaj udruge Marcel Hicter je 3.500,00 €. Kolika je šansa da Kultura Nova pokrije sve troškove programa, točnije, ukoliko se traži iznos od 35.000,00 kn, postoji li mogućnost da se isti i dodijeli?

Odgovor: U okviru ovog Javnog poziva moguće je prijaviti projekt na kojem već radite i koji ćete dalje razvijati tijekom trajanja obrazovnog programa. Podrška se u ovom programskom području odnosi isključivo na troškove edukacije tijekom koje se razvijaju sposobnosti i jačaju kapaciteti za upravljanje u kulturi dok se sama realizacija projekta u okviru ove podrške ne očekuje. Riječ je o otvorenom procesu u okviru kojega će sudionici raditi na svojim projektima uz mentorsku podršku. U kontekstu Programa podrške i kasnijeg izvještavanja važno je da ste sudjelovali u obrazovnom programu, ispunili sve svoje obveze vezane uz sudjelovanje u tom programu te sva sredstva namjenski utrošili za edukaciju.

Maksimalan iznos koji Zaklada može dodijeliti odabranim kandidatima iznosi 35.000,00 kn. Napominjemo da će Zaklada prijavama u Programskom području 8 odobravati tražene iznose navedene u e-prijavnici u polju Traženi iznos. Dakle, Zaklada prvo donosi odluku o selekciji najviše 5 kandidata koji ulaze u drugi krug koji su obavezni do 15. 1. 2020. uputiti svoju prijavu na "Europsku diplomu kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.". Prijava se podnosi isključivo elektroničkim putem na e-adresu: contact@fondation-hicter.org. Konačan odabir najviše 2 kandidata koji će sudjelovati u obrazovnom programu vrši udruga Marcel Hicter nakon čega Upravni odbor Zaklade donosi odluku o dodjeli bespovratnih sredstava odabranim organizacijama.

5. Pitanje: Imamo pitanje vezano za natječaj PP8: Podrška za profesionalno usavršavanje za upravljanje u kulturi - sudjelovanje predstavnika organizacije u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.". U opisu natječaja je navedeno kako je najviši iznos koji dodjeljuje Zaklada Kultura Nova do 35.000,00 kuna. Na mrežnim stranicama udruge Marcel Hicter navedeno je kako većinu troškova pokriva organizator i partneri te je sukladno tome svaki polaznik/ca obavezan platiti 3.500 €. Možemo li dobiti informaciju je li tih 35.000,00 kuna pokriva upravo tu razliku koja je navedena ili je riječ o pokrivanju drugih troškova poput puta, smještaja, a onda je polaznik/ca dužan sam pokriti navedenih 3.500 eura?

Odgovor: Maksimalan iznos koji Zaklada može dodijeliti odabranim kandidatima iznosi 35.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi su:  troškovi kotizacije za sudjelovanje u obrazovnom programu; putni troškovi za osobu koja sudjeluje u obrazovnom programu (put, smještaj, dnevnice/prehrana); nabava literature, do najviše 5 % ukupnog proračuna koji se traži od Zaklade; komunikacijski troškovi, do najviše 5 % ukupnog proračuna koji se traži od Zaklade; nepredviđeni troškovi, do najviše 5 % ukupnog proračuna koji se traži od Zaklade. Dakle, trošak kotizacije u iznosu od 3.500 eura može se pokriti iz sredstava koje dodjeljuje Zaklada, kao i troškovi puta na lokacije treninga (Portugal, Hrvatska, Grčka). Kao što je navedeno na str. 8 prijave (http://fondation-hicter.org/wp-content/uploads/2019/09/Application-form-2021.pdf), organizatori pokrivaju troškove rezidencijalne i evaluacijske faze programa.

6. Pitanje: Pomno sam pročitala uvjete prijave na ovaj natječaj. Iako sam pročitala dva glavna cilja i posebne ciljeve te kriterij po kojem se mogu prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, značajno bi mi pomoglo u promišljanju jesmo li kvalificirani natjecati se ili ne kada bih barem znala koje projekte ste vi kao Zaklada selektirali posljednjih godina za Europsku diplomu kulturnog projektnog menadžmenta. Jeste li u mogućnosti poslati listu kandidata, projekata i institucija koje kandidati predstavljaju koje su obično prolazile u selekciji 1. kruga zadnjih nekoliko godina?

Odgovor: Traženu listu kandidata koji su do sada sudjelovali u obrazovnom programu Europske diplome Zaklada ne posjeduje te Vam je stoga ne možemo dostaviti na uvid. Programsko područje 8: Podrška za profesionalno usavršavanje za upravljanje u kulturi novootvoreno je programsko područje u kontekstu dodjele bespovratnih sredstava Zaklade "Kultura nova", a suradnja s udrugom Marcel Hicter ove se godine događa po prvi puta jer je Hrvatska zajedno s Portugalom zemlja partner navedenog obrazovnog programa te će se ovom podrškom pokriti troškovi dvoje kandidata iz Hrvatske koji prođu drugi krug selekcije, a koju vrši Selekcijski odbor uspostavljen od strane udruge Marcel Hicter.

7. Pitanje: Mogu li u jednoj umjetničkoj organizaciji biti 2 kandidata, 2 prijavitelja, svaki zasebno? Što se tiče prvog pitanja u prijavnici koje se odnosi na "Naziv projekta", moramo li dati neko posebno ime ili samo napišemo primjerice "jačanje kapaciteta organizacije"?

Odgovor: Jedna organizacija može podnijeti samo jednu prijavu (za jednog kandidata) u okviru ovog Javnog poziva. Što se samog naziva projekta tiče, naziv može biti ili kao što je navedeno u pitanju, ili "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." ili nešto slično na tom tragu.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type