Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Program podrške 2020 - rok 13. 11. 2019.

Zaklada "Kultura nova" je 14. listopada 2019. godine u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019. objavila Javni poziv za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.".

Rok: 13. studenog 2019.

Prijave su zatvorene

U skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 30. rujna 2019., Zaklada je 14. listopada 2019. objavila Javni poziv za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." u programskom području Podrška za profesionalno usavršavanje za upravljanje u kulturi u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019. koji provodi u suradnji s udrugom Marcel Hicter iz Bruxellesa (Belgija). U okviru ovog Javnog poziva vrši se selekcija do 5 kandidata za prijavu na obrazovni program, dok konačan odabir najviše 2 kandidata koji će sudjelovati u programu vrši partnerska organizacija, udruga Marcel Hicter. U tu svrhu svi selektirani kandidati morat će najkasnije do 15. 1. 2020. ispuniti i predati prijavnicu te druge potrebne dokumente navedene u pozivu na prijavu udruge Marcel Hicter.

Dvjema organizacijama čiji predstavnici budu odabrani bit će odobrena bespovratna sredstva za sudjelovanje predstavnika u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.".

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

  • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
  • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
  • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
  • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
  • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
  • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
  • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
  • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
  • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
  • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Proračun

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 70.000 kn, a najviši iznos koji se može tražiti je 35.000 kn.

Broj prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu (1) prijavu na ovaj Javni poziv.

Prihvatljive aktivnosti

Da bi prijava na ovaj Javni poziv bila prihvatljiva provedba aktivnosti mora se odnositi na sudjelovanje predstavnika organizacije civilnog društva koja djeluje u suvremenoj kulturi i umjetnosti u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." u razdoblju od 1. 5. 2020. do 31. 7. 2021.

Dokumentacija

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019. te e-prijavnica dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 13. 11. 2019., 16h.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno podnesene.

Pitanja i odgovori

Pitanja o Programu podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019. mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 14. 10. 2019. do 8. 11. 2019.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type