Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Program podrške 2020 - rok 19. 3. 2020.

Zaklada "Kultura nova" je 3. veljače 2020. godine u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. objavila Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2.

Rok: 19. ožujka 2020.

Prijave su zatvorene

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 20. prosinca 2019. godine, Zaklada je 3. veljače 2020. objavila Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. za projekte organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u razdoblju od 1. 7. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • nisu dobile podršku u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. u Programskom području 2
 • svojim programima i projektima te svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.

Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

      a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
      b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti i završiti u razdoblju od 1. 7. 2020. do 31. 12. 2020.

Broj prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

Dokumentacija

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. te e-prijavnice za obje kategorije dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 19. 3. 2020., 16.00 h.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene.

Pitanja i odgovori

Pitanja o Programu podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 3. 2. 2020. do 12. 3. 2020.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type