Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Program podrške 2020 s rokom 2. 9. 2020.

Zaklada "Kultura nova" je 16. lipnja 2020. godine u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata.

Rok: 03. rujna 2020.

Prijave su zatvorene

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 19. svibnja 2020. godine, Zaklada je 16. lipnja 2020. u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2021. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2021., 2022. i 2023. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

 • Programsko područje 1:             6.980.000 kn
 • Programsko područje 2:                150.000 kn
 • Programsko područje 3:                220.000 kn
 • Programsko područje 4:             1.000.000 kn
 • Programsko područje 5:             1.000.000 kn
 • Programsko područje 6:                200.000 kn
 • Programsko područje 7:                200.000 kn

Zaklada u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. raspisuje javne pozive u sedam programskih područja.

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Podrška u Programskom području 1 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje programa i projekata za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

  a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
  a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
  b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
  b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju programa/projekata u 2021. godini
 • višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju programa/projekata u 2021., 2022. i 2023. godini

U Programskom području 1 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

Podrška u Programskom području 2 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u sljedećoj kategoriji:

  a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn

Provedba aktivnosti u ovom programskom području mora započeti i završiti bilo kad u 2021. godini.

Javni poziv koji se odnosi na putovanje u inozemstvo radi selekcije programa bit će raspisan krajem 2020. ili početkom 2021. godine, a na njega se neće moći prijaviti organizacije kojima bude dodijeljena podrška u okviru ovog programskog područja.

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Podrška u Programskom području 3 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

Provedba aktivnosti u ovom programskom području mora započeti i završiti bilo kad u 2021. godini.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Podrška u Programskom području 4 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od dvije sljedeće kategorije:

  a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
  b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku za realizaciju projekata u 2021. godini
 • višegodišnju podršku za realizaciju projekata u 2021., 2022. i 2023. godini

U Programskom području 4 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Podrška u Programskom području 5 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku za realizaciju projekata u 2021. godini
 • višegodišnju podršku za realizaciju projekata u 2021., 2022. i 2023. godini

U Programskom području 5 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Podrška u Programskom području 6 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje programa i projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

U Programskom području 6 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Podrška u Programskom području 7 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od sljedeće dvije kategorije:

  a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn
  b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn

U Programskom području 7, u kategoriji a) provedba aktivnosti može započeti i završiti bilo kad u 2021. godini, dok se aktivnosti u kategoriji b) moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Broj prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području.

Dokumentacija

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. te e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 2. rujna 2020., 16 h. Dana 2. rujna 2020. uslijed tehničkih problema Zaklada je produžila rok za podnošenje prijava do 3. rujna 2020., 16h.

Pitanja i odgovori

Pitanja o Programu podrške 2020 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 16. 6. 2020. do 29. 7. 2020. te od 17. 8. 2020. do 27. 8. 2020.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type