Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP4b: Kriteriji za dodjelu sredstava

Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Prijave će biti rangirane prema ostvarenom postotku bodova.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, bodovi u 2. skupini se automatski dodjeljuju svakoj prijavi isključivo na temelju odgovora navedenih u e-prijavnici, bodove iz 4. skupine dodjeljuje Stručna služba Zaklade, a bodove u 5. skupini dodjeljuju nezavisni stručnjaci koji su kao članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava sudjelovali u procjenjivanju programa/projekata prijavljenih na javne pozive na temelju kojih su programi/projekti provođeni tijekom 2019.

Organizacije koje su provodile programe/projekte tijekom 2019. godine uz financijsku podršku Zaklade bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koju su uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2019. godini uz financijsku podršku Zaklade bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nisu uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Projekti koji su prijavljeni u istoj kategoriji, bez obzira na to jesu li vrednovani na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava ili Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava, nalaze se na istoj rang listi, a prema ostvarenom postotku bodova u okviru svoje grupe kriterija.

PP4b Bodovi
Skupine Kriterija za dodjelu sredstava Grupa A Grupa B
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta Da/Ne Da/Ne
2. Kvantitativni kriteriji 15 15
3. Kriteriji kvalitete 285 285
4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe 15 /
5. Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata 15 /
Ukupan zbroj bodova  330  300

 

 

 

 

 

 

 

Kriteriji za dodjelu sredstava
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2020**: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2020***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri opisuju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji opisuju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri opisuju predloženi projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri opisuju predloženi projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2020 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 15)

 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne/regionalne samouprave u kojoj se provode zagovaračke aktivnosti****: 15 bodova

**** Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 15; V. skupina: 12; VI. skupina: 9; VII. skupina: 6; VIII. skupina: 3. U ovom kriteriju kao konačna vrijednost uzima se prosjek bodova svih jedinica lokalne samouprave u kojima organizacije uključene u suradničku platformu djeluju. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina.

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 285)
3.1. Kvaliteta suradnje (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Kvaliteta predložene metodologije rada: 20 bodova
 • Očekivani doprinos uključenih organizacija i opravdanost za njihovo uključivanje u platformu: 15 bodova
 • Programska i sektorska raznolikost uključenih organizacija: 10 bodova

3.2. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 50). Prag: 25 bodova

 • Usmjerenost prema postizanju pozitivnih promjena u polju kulturne politike u cilju ostvarenja pozitivnih promjena koje će aktivno doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju lokalne/regionalne sredine: 20 bodova
 • Doprinos razvoju suradnje te razmjeni znanja i iskustava između uključenih organizacija: 15 bodova
 • Doprinos uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske kulturne politike na subnacionalnoj razini: 15 bodova

3.3. Kvaliteta provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 10 bodova
 • Doprinos jačanju vidljivosti djelovanja platforme: 10 bodova
 • Jasno definirane ciljane skupine te relevantnost i dostupnost predloženih aktivnosti za ciljanu skupinu: 10 bodova
 • Praćenje uspješnosti provedbe projekta: 5 bodova

3.4. Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razina 1. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 15 bodova

3.5. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Razina organizacijskih sposobnosti koordinatora platforme za provedbu aktivnosti: 15 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća koordinatora platforme: 10 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća članica: 10 bodova

3.6. Relevantnost s obzirom na okruženje (ukupan broj bodova: 25). Prag: 12 bodova

 • Relevantnost i aktualnost problema za razvoj organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti ili kulturnog sektora: 15 bodova
 • Relevantnost platforme s obzirom na lokalne/regionalne politike: 10 bodova

3.7. Potencijalnost platforme (ukupan broj bodova: 30).

 • Doprinos platforme daljnjem razvoju svih uključenih organizacija: 15 bodova
 • Doprinos platforme ukupnom društvenom razvoju lokalne zajednice: 15 bodova

3.8. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 10).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 10 bodova

4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 15)*****

 • Pridržavanje rokova: 6 bodova
 • Kvaliteta administrativne provedbe: 9 bodova

5. Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata (ukupan broj bodova: 15)*****

 • Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete: 15 bodova

***** Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili sastavni dio Ugovora o financiranju programa/projekata organizacija koje su ostvarile podršku za provedbu programa/projekata tijekom 2019. Vrednovanje administrativne kvalitete odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova – sveukupno 6 bodova: 6 bodova (Korisnik se tijekom cijele provedbe pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom), 3 boda (Korisnik se tijekom provedbe u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe nije pridržavao rokova); Kvaliteta administrativne provedbe – sveukupno 9 bodova: Proračun – 3 boda (Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 1.5 bod (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti – 3 boda (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 1.5 bod (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti – 3 boda (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), o bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).

****** Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekta koji su bili su sastavni dio svih Ugovora o financiranju programa/projekata organizacija koje su ostvarile podršku za provedbu programa/projekata tijekom 2019. Vrednovanje sadržajne kvalitete odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. Nezavisni stručnjaci pojedine kriterije ocijenili su ocjenama od 1 do 5, a ukupna ocjena koja je sastavni dio ovih Kriterija za dodjelu sredstava predstavlja prosječan broj bodova svih programa/projekata koje je organizacija u jednoj godini provodila te je pomnožena s indeksom kako bi činila 5 % ukupnog zbroja bodova za ovu kategoriju. U tablici je naveden maksimalan broj bodova koji se u ovoj skupini kriterija na ovom Javnom pozivu može ostvariti, a odnosi se na prosječan broj bodova svih programa/projekata koje je organizacija u jednoj godini provodila.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type