Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Procjena kvalitete prijava

Kriteriji za dodjelu sredstava
Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za svako pojedino programsko područje i kategoriju Programa podrške 2020.

Grupe kriterija
S obzirom na to da svi potencijalni prijavitelji na javne pozive nisu provodili programe/projekte u 2019. godini uz podršku Zaklade, za svako programsko područje i kategoriju definirane su dvije grupe kriterija: Grupa A i Grupa B.

  • Grupa A: Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018., Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. i/ili Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koju su uključene sljedeće skupine kriterija: 4. skupina – Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe programa/projekata i 5. skupina – Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata.
  • Grupa B: Organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2019. godini uz financijsku podršku Zaklade bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nisu uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Skupine kriterija:

    1. skupina: Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta

Za svako programsko područje i kategoriju definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta koja procjenjuju članovi Povjerenstva: djeluje li organizacija u skladu s prioritetima Programa podrške 2020; je li program/projekt u skladu s prioritetima Programa podrške 2020 te je li prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena.

Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri opisuju djelovanje organizacije te odabiru 3 od 5 prioriteta koji u najvećoj mjeri opisuju predloženi program/projekt pri čemu se prioriteti koji opisuju djelovanje organizacije mogu razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri opisuju predloženi program/projekt. Usklađenost s odabranim prioritetima potrebno je obrazložiti u e-prijavnici. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje isključivo usklađenost programa/projekta s odabranim prioritetima, dok se relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane prioritete bodovno ocjenjuje u okviru podskupine kriterija Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2020, pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s odabranim prioritetima Programa podrške 2020, da prijavljeni program/projekt nije u skladu s odabranim prioritetima Programa podrške 2020 i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Prijavitelji čije prijave budu isključene na temelju ove skupine kriterija, o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

    2. skupina: Kvantitativni kriteriji

U ovoj skupini kriterija nalaze se kriteriji koji su mjerljivi i čije su vrijednosti unaprijed točno propisane u Vodiču za prijavu. Bodovno su definirani za svako programsko područje i njihove kategorije. Kriterije iz ove skupine Povjerenstvo neće procjenjivati niti će im biti vidljivi prilikom procjenjivanja. Svaki propisani kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u e-prijavnici te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za te kriterije dodjeljuju automatski, a na temelju odgovora prijavitelja. Ako Zaklada utvrdi da podaci uneseni u e-prijavnicu nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava. Kriteriji za dodjelu sredstava za Programsko područje 5 ne sadržavaju skupinu kvantitativnih kriterija.

    3. skupina: Kriteriji kvalitete

Kriteriji kvalitete podijeljeni su u nekoliko podskupina, bodovno su definirani za svako programsko područje i njihove kategorije, a procjenjuje ih Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Za većinu podskupina određen je najmanji potreban zbroj bodova, odnosno definiran je bodovni prag. Prijave koje u bilo kojoj podskupini za koju je definiran bodovni prag budu imale zbroj bodova manji od određenog najmanjeg zbroja bodova za tu podskupinu, bit će isključene iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava. Prijavitelji čije prijave budu isključene zbog nedovoljnog zbroja bodova u pojedinoj podskupini, o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

    4. skupina: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe

Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe su skupina kriterija na temelju kojih Stručna služba vrednuje administrativni programski i financijski dio provedbe programa/projekta za koji su odobrena bespovratna sredstva, bodovno su definirani i njihov ukupan iznos je 5 % ukupnog zbroja bodova Kriterija za dodjelu sredstava za određeno programsko područje i kategoriju. Vrednovanje provedbe programa/projekata odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. Na temelju ove skupine kriterija procjenjuju se one organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine.

   5. skupina: Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata

Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata su skupina kriterija u okviru Kriterija za dodjelu sredstava koji su bodovno definirani i njihov ukupan iznos čini 5 % ukupnog zbroja bodova Kriterija za dodjelu sredstava za svako programsko područje i kategoriju. Vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata vrše nezavisni stručnjaci koji su kao članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava sudjelovali u procjenjivanju programa/projekata prijavljenih na javne pozive na temelju kojih su programi/projekti provođeni tijekom 2019., a odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. Kvalitetu svakog programa/projekta vrednuje jedan stručnjak na temelju propisanih kriterija. Nezavisni stručnjaci pojedine kriterije ocjenjuju ocjenama od 1 do 5, a ukupna ocjena koja je sastavni dio Kriterija za dodjelu sredstava predstavlja prosječan broj bodova dodijeljenih svim programima/projektima koje je organizacija u jednoj godini provodila te se množi određenim indeksom kako bi činila 5 % ukupnog zbroja bodova Kriterija za dodjelu sredstava za određeno programsko područje, odnosno kategoriju. Na temelju ove skupine kriterija procjenjuju se one organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine.

Vrednovanje kvalitete provedbe

Tijekom 2021. godine vrednovat će se na dvije razine kvaliteta provedbe programa/projekata kojima u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. budu odobrena bespovratna sredstva. Stručna služba će na temelju propisanih kriterija vrednovati administrativnu kvalitetu provedbe programa/projekata, dok će rezultate, učinke i uspješnost podržanih programa/projekata i njihovu sadržajnu kvalitetu vrednovati nezavisni stručnjaci. Navedeni kriteriji bit će sastavni dio Ugovora o financiranju programa/projekta. Ako korisnik sredstava podnese prijavu na bilo koji javni poziv u okviru Programa podrške 2022, prilikom procjene kvalitete prijava uzimat će se u obzir kriteriji vrednovanja administrativne provedbe kao i kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata koji će biti sastavni dio Kriterija za dodjelu sredstava.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type