empty

Formalni uvjeti postavljeni su tako da omogućavaju donošenje nedvojbene odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne te ni na koji način ne zadiru u procjenu kvalitete prijave.

U nastavku se nalazi pregled formalnih uvjeta:

  • E-prijavnica nema kôd, odnosno nije u roku poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.
  • Prijavitelj nema registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.
  • Prijavitelj nije registriran kao udruga ili umjetnička organizacija.
  • Prijavitelj nije upisan u Registar neprofitnih organizacija.
  • Prijavitelj ne vodi uredno financijsko poslovanje te financijske izvještaje, ako je obavezan, ili drugu financijsku dokumentaciju nije u roku predao nadležnim institucijama.
  • Prijavitelj nije uredno ispunio svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti.
  • Prijavitelj traži veći iznos od propisanoga za programsko područje.
  • Prijavitelj je predao veći broj prijava od dozvoljenog u programskom području.
  • Prijavitelj aktivno djeluje od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva kraće od vremena propisanog za pojedino programsko područje.

Komisija će isključiti sve prijave za koje utvrdi da ne zadovoljavaju jedan ili više formalnih uvjeta. U daljnji postupak upućuju se samo one prijave koje zadovolje sve propisane formalne uvjete.

Prijavitelji čije prijave nisu u skladu s propisanim formalnim uvjetima o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od najviše osam (8) dana od dana završetka rada Komisije, a organizacije čije su prijave upućene u daljnji postupak procjenjivanja kvalitete prijava bit će obaviještene elektroničkom poštom.

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene zbog neispunjavanja propisanih formalnih uvjeta mogu u roku od osam (8) radnih dana od dana primitka obavijesti podnijeti prigovor upravitelju Zaklade na koji se upravitelj Zaklade mora očitovati u roku od osam (8) radnih dana od primitka prigovora.