Sadržaj zaprimljene prijave je prijedlog u vlasništvu one organizacije koja ju je prijavila na ovaj Javni poziv. U skladu s tim niti jedna zaprimljena prijava neće biti objavljena u cijelosti, bez obzira na to je li riječ o prijavi koja je odobrena ili odbijena. Također nije moguće ostvariti pravo uvida u zaprimljene prijave, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka njihova vlasnika.

Prijave eventualno dostavljene putem pošte, dokumentaciju te sve eventualne dodatne materijale koje prijavitelji upute poštom Zaklada neće vraćati prijaviteljima.