Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Program podrške 2016 s rokom 27.9.2016.

Zaklada "Kultura nova" je 26. kolovoza 2016. godine u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016. objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom.

Rok: 27. rujna 2016.

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 28. srpnja 2016. godine, Zaklada je 26. kolovoza 2016. u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27. 9. 2016. objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom za programe i projekte organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2017. godini te za višegodišnje projekte/programe koji se provode u 2017., 2018. i 2019. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2016 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • svojim projektima i programima te djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske i provode djelatnosti usmjerene k općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja
 • koje zadovoljavaju i sve druge uvjete propisane u Vodiču za prijavu na Program podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016.

Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27. 9. 2016. iznosi 5.800.000 kn, a po programskim područjima raspoređen je na sljedeći način:

 • Programsko područje 1: 3.800.000 kn
 • Programsko područje 2: 300.000 kn
 • Programsko područje 3: 900.000 kn
 • Programsko područje 4: 800.000 kn

Zaklada u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27. 9. 2016. raspisuje javne pozive u četiri programska područja.

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Podrška u Programskom području 1 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

   a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
   a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
   b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
   b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada će dodjeljivati:

 • jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2017. godini
 • višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2017., 2018. i 2019. godini

U Programskom području 1 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Podrška u Programskom području 2 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata u tri sljedeće kategorije:

  a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
  b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

U kategoriji a) umjetničko istraživanje provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u 2017. godini.

Ovaj Javni poziv za kategorije b i c odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017., a završiti u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. Za aktivnosti čija provedba započinje i završava u drugoj polovici godine (od 1.7.2017. do 31.12.2017.) bit će raspisan novi javni poziv početkom 2017. godine.

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Podrška u Programskom području 3 ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, u jednoj od dvije sljedeće kategorije:

  a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
  b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

U Programskom području 3 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi

Podrška u Programskom području 4 ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

U Programskom području 4 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u programskim područjima 1, 3 i 4 dok za Programsko područje 2 može u svakoj od tri kategorije podnijeti po jednu prijavu.

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2016 kao i e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 27. rujna 2016. do 16h.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni.

Pitanja o Programu podrške 2016 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 26. kolovoza do 21. rujna 2016.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type