Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Program podrške 2018 - rok 21.3.2018.

Zaklada "Kultura nova" je 7. veljače 2018. godine u okviru Programa podrške 2018 objavila Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 s rokom prijave 21.3.2018.

Rok: 21. ožujka 2018.

Prijave su zatvorene

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 14. prosinca 2017. godine, Zaklada je 7. veljače 2018. objavila Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. za projekte organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u razdoblju od 1.7.2018. do 31.12.2018. godine.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • nisu dobile podršku u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. u Programskom području 2
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.

Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

      a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
      b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2018. do 31.12.2018.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

Pitanja o Programu podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 7.2.2018. do 15.3.2018.

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. kao i e-prijavnice za obje kategorije, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 21.3.2018., 16.00 h.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type