Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdobljima od 18. 6. 2019. do 25. 7. 2019. te od 16. 8. 2019. do 27. 8. 2019.

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim programima/projektima Zaklada ne može odgovarati.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Prijavitelji prije postavljanja pitanja u rubrici PiO mogu provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu.

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 18. 6. 2019. do 25. 7. 2019. te od 16. 8. 2019. do 27. 8. 2019.

************************************************

1. Pitanje: Zanima nas prijava na Program podrške 2019, PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje. Je li u navedenom programskom području prihvatljiva prezentacija rada umjetnika putem internetske stranice umjesto videa, monografije ili kataloga?

Odgovor: Zaklada nije specificirala koje sve formate prijavitelj može koristiti u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja. Bitno je naglasiti da je podrška u ovom Programskom području usmjerena ne samo prema istraživanju, prikupljanju, sistematizaciji i obradi nego i tumačenju građe, materijala i podataka suvremenoga umjetničkog i kulturnog djelovanja koji će svjedočiti o razvoju i djelovanju pojedinih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja te na taj način stvarati nova znanja koja će biti javno i trajno dostupna budućim generacijama.

2. Pitanje: Može li umjetnička strukovna udruga (uz ispunjen uvjet da je njeno sudjelovanje opravdano doprinosom razvoju platforme) biti članica platforme u programskom području Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj (kategorija b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini? Zanima nas koji je točan broj organizacija (odnosno članica) koje platforma treba uključiti?

Odgovor: Umjetnička strukovna udruga je prihvatljiva članica suradničke platforme. U suradničku platformu mora biti uključeno najmanje 5 organizacija iz iste lokalne/regionalne samouprave (koordinator i 4 članice). Ako je zadovoljen uvjet od 5 organizacija iz iste lokalne/regionalne samouprave, u rad zagovaračke platforme moguće je uključiti organizacije iz drugih dijelova Republike Hrvatske, s tim da njihovo sudjelovanje mora biti opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme.

3. Pitanje: U oglednom primjerku prijavnice za PP1a2 24. pitanje glasi: "Opišite kulturne/umjetničke programske/projektne aktivnosti (npr. kazališne predstave, akcije, performansi, audio, film i video produkcija, fotografija, filmske i video projekcije, izložbe, koncerti, publikacije, itd.) koje namjeravate provoditi u 2020. godini." U tablici koja slijedi imamo dva stupca: prvi traži od prijavitelja "Naziv programske/projektne linije", a drugi "Opis aktivnosti (mora sadržavati kratak opis planirane aktivnosti unutar programske/projektne linije te osobu odgovornu za provedbu aktivnosti). Sam pojmovnik ne objašnjava što je "programska/projektna linija", pa Vas molim objašnjenje pojma "programska/projektna linija.

Odgovor: Programska/projektna linija je širi pojam od aktivnosti te označava skup sličnih aktivnosti. Svaka organizacija definira programske/projektne linije ovisno o svojim potrebama i djelovanju organizacije. Npr. 1. Programska linija: Koncertni program, Aktivnost: koncert određenog izvođača 2. Izložbeni program: Aktivnost: izložba određenog umjetnika ili 1. Programska/projektna linija: Produkcija predstava; Aktivnost: Produkcija određene predstave. 2. Programska/projektna linija: Distribucija predstava, Aktivnost: Distribucija određene predstave. U slučaju da organizacija provodi samo jedan projekt, u prijavnici naziv programske/projektne linije može biti izjednačen s nazivom aktivnosti.

4. Pitanje: U 24. pitanju oglednog primjerka prijavnice za PP1a2 od prijavitelja se traži opis aktivnosti definiran na sljedeći način: "Opis aktivnosti (mora sadržavati kratak opis planirane aktivnosti unutar programske/projektne linije te osobu odgovornu za provedbu aktivnosti)". Budući da distribuiramo književna djela suvremenih hrvatskih autorica i autora, pretpostavljamo da samu aktivnost možemo definirati pomoću imena i prezimena autora/autorice i naslova samog književnog djela, no sam opis može biti kraći ili dulji, usredotočen na formu ili sadržaj, generički ili detaljan itd. Očekuje li se od prijavitelja da navodi kraći opis usredotočen na sadržaj u ovom slučaju za određeno djelo ili se očekuje kraći generički opis tehničke naravi?

Odgovor: Pitanje iz prijavnice na koje se referirate mišljeno je na način da se kroz kratak, ali sadržajan opis predstavi određena aktivnost koju se namjerava provoditi tijekom 2020. godine, a koja se odnosi na distribuciju i/ili produkciju umjetničkih radova, djela i projekata. Opis uz pojedinu aktivnost trebao bi biti konzistentan u odnosu na koncept programa/projekta i odabrane prioritete Programa podrške 2019 koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt. U tom smislu generalna preporuka je izbjegavati generičke opise primarno tehničke naravi kako bi Povjerenstvo na temelju tog, ali i svih ostalih odgovora u prijavnici steklo najbolji mogući uvid u program/projekt koji planirate realizirati. Također, napominjemo da u zagradi navedena programska/projektna linija može prijaviteljima omogućiti da u slučaju planirane provedbe velikog broja aktivnosti te aktivnosti grupiraju tematski/sadržajno/stilski/žanrovski ili na bilo koji drugi način.

5. Pitanje: Voditelj sam Ljetnog glazbenog kampa koji se kontinuirano održava. Može li se srednja škola kao ustanova s ovim projektom prijaviti na Program podrške 2019?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. S obzirom na navedeno, javne ustanove nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške.

6. Pitanje: Možemo li u administrativne troškove uvrstiti mjesečni iznos računa knjigovodstvene agencije koja nam vodi knjigovodstvo?

Odgovor: U administrativne troškove mogu se uvrstiti knjigovodstveni troškovi vanjskog knjigovodstvenog servisa.

7. Pitanje: Javljamo se iz organizacije nacionalne manjine mladih koja trenutno provodi projekt gdje se iz otpada proizvodi predmete primijenjene umjetnosti. Proučavajući kriterije za prijavu zanima nas jesmo li dobro interpretirali formalne uvjete. Naime, u našem statutu jedno od područja djelovanje je kultura i umjetnost, a dva cilja od navedenih u statutu su: promicanje sudjelovanja manjine s naglaskom na mlade u kulturi i umjetnosti svojeg zavičaja te očuvanje identiteta (jezik kultura, pismo). Trenutačno smo registrirani kao udruga a ne kao umjetnička organizacija. Zanima nas je li nužno biti registriran u registru umjetničkih organizacija ili je dovoljno biti registriran kao udruga? Dodatno nas zanima kako definirate "udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti", to jest je li određenje ciljeva i područja u statutu koji uključuju umjetnost i kulturu te provedba aktivnosti u području inovativnih umjetničkih projekata dovoljna kako bi se kvalificirali kao udruga na području suvremene umjetnosti te na koji se način to dokazuje (statut, link na projekt?)

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Dakle potrebno je biti registriran kao udruga ili kao umjetnička organizacija te voditi uredno poslovanje, odnosno ispunjavati sve formalne uvjete navedene na str. 3 Vodiča za prijavu na Program podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019.

Pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti. U Vodiču za prijavu koji se objavljuje za svaki javni poziv u uvodnom tekstu opisano je kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. U Vodiču za prijavu također su navedeni prioriteti Programa podrške (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije te 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete.

8. Pitanje: Može li se u Programskom području 1, kategoriji a1, zaposliti student putem studentskog ugovora, na 12 mjeseci na mjesto producenta u umjetničkoj organizaciji? U prijavi u odgovarajućoj tablici stoji samo: ime i prezime; naziv radnog mjesta; vrsta ugovora i iznos od Zaklade, ali i ne specifikacija troška (satnica, broj radnih sati i sl.). Navodim li tu specifikaciju u stavci 38. ili ona nije potrebna?

Odgovor: U Programskom području 1, kategoriji a1, u proračunskom pitanju "Troškovi naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova po ugovoru odjelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru i sl. (nije prihvatljiv ugovor o autorskom djelu)" moguće je navesti zaposlenje/angažman studenta preko studentskog ugovora tijekom provedbe programa/projekta. Broj radnih sati i mjesečni bruto iznos se ne navode nego samo ukupni iznos, kao što je i navedeno u tablici koja se odnosi na to pitanje. Svi drugi podaci Zakladi su vidljivi tijekom izvještavanja odobrenih programa/projekata iz financijske dokumentacije koja se prilaže uz polugodišnji i završni izvještaj.

9. Pitanje: Pokrećemo programsku platformu na nacionalnoj razini. Naše pitanje odnosi se na to da li je centar za arhitekturu i urbanizam koji je dio pravnog subjekta sveučilišta prihvatljiv partner.

Odgovor: Prihvatljive članice platforme navedene su na str. 52. Vodiča za prijavu: 1) udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj; 2) udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme; 3) ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme; 4) drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme.

Napominjemo da, ako se među članicama platforme nalaze ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skenirani dokument o registraciji takvih članica iz kojega je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture. Prilikom provjere formalnih uvjeta iz navedenog će se dokumenta moći iščitati kako su službeno registrirani, odnosno djeluju li na području kulture.

10. Pitanje: Ne mogu ulogirati i doći do prijavnice koju sam prošle godine prijavio pa vas molim da mi pomognete.

Odgovor: Aktualni sustav za podnošenje prijava nikada ne sadrži prijašnje prijave, bilo da su prijavitelju odobrena sredstva ili ne.

11. Pitanje: U Programskom području 3, ako umjetničko istraživanje provodi više umjetnika, da li je prihvatljivo da jedan od umjetnika bude iz inozemstva?

Odgovor: Jedan od umjetnika koji bi sudjelovao u umjetničkom istraživanju koje prijavljuje udruga ili umjetnička organizacija u Programskom području 3 može biti i iz inozemstva.

12. Pitanje: Javljamo vam se vezano uz prijavu na Program podrške 2019, Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, kategorija b. Namjeravamo se na navedeno programsko područje javiti s našim projektom, online filmskom platformom posvećenoj promociji hrvatskog, kratkometražnog, profesionalnog filma u sklopu koje je moguće besplatno gledati filmske naslove te nas zanima je li platforma podobna za prijavu u ovom programskom području?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" pruža opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Međutim, napominjemo da prijava koja se podnosi na javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje. Svako programsko područje opisano je i definirano u Vodiču za prijavu (https://kulturanova.hr/file/pageDocument/document/vodiczaprijavupp2019rok3919.pdf ) u kratkom tekstu u kojem je navedena njegova svrha te je dodatno specificirano kroz posebne ciljeve pa vas upućujemo da ih proučite prije ispunjavanja prijave.

Zaklada "Kultura nova" kroz programsko područje za organizacijsko i umjetničko pamćenje nastoji osigurati stabilnije i kvalitetnije uvjete za dokumentiranje i tumačenje djelovanja pojedinih organizacija, umjetnika ili specifičnih suvremenih umjetničkih i kulturnih područja koji nisu na adekvatan i/ili dostatan način istraženi i zabilježeni, a koji su značajni za razvoj određenog umjetničkog i kulturnog područja te sredine u kojoj djeluju ili su djelovali. U skladu s navedenim, projekt koji se prijavljuje u Programskom području 7 trebao bi pored samog bilježenja i dokumentiranja donositi i tumačenje i interpretiranje istraživane građe i materijala. Također potrebno je voditi računa o tome da se organizacija, umjetnik ili umjetničko i kulturno područje koji se obrađuju i istražuju moraju u prijavnici staviti u suodnos prema prioritetima Programa podrške 2019.

13. Pitanje: Prijavitelj se planira prijaviti na Program podrške 2019, Programsko područje 1 – Razvojna podrška za organizacije, kategorija a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.00,00 kn. Planirano je zapošljavanje jedne osobe putem ugovora o radu na radno mjesto voditelj programskih/projektnih aktivnosti. Može li se putem ugovora o djelu angažirati dodatna osoba koja će biti zadužena kao voditelj ureda za obavljanje svih administrativnih poslova?

Odgovor: Moguće je angažirati osobu putem ugovora o djelu koja bi bila zadužena za obavljanje administrativnih poslova. Sve prihvatljive troškove i oblike ugovora možete pronaći na mrežnim stranicama Zaklade (https://kulturanova.hr/podrska/pp1-1) i u Vodiču za prijavu na Programe podrške s rokom prijave 3. 9. 2019. (str. 29., https://kulturanova.hr/file/pageDocument/document/vodiczaprijavupp2019rok3919.pdf).

14. Pitanje: Da li je za prijavu u Programskom području 1, kategorije a1 i a2 nužno već imati zaposlenu osobu u udruzi ili se podrška ZKN može koristiti u svrhu zapošljavanja jedne osoba u udruzi koja bi vodila program? Naime, za sada nemamo zaposlenih, ali cilj nam je jačati kapacitete organizacije i rado bismo prijavili cjelogodišnji projekt na PPa1/PPa2, naravno ako zadovoljavamo sve uvjete. Konkretno, zanima nas da li je moguće u troškovniku navesti troškove novozaposlene osobe na pola radnog vremena i od Zaklade potraživati 100 % iznosa za troškove zapošljavanja te osobe? S obzirom na to da piše da je minimalni iznos Zaklade 25 %, pitamo se samo postoji li maksimum ili je moguće tražiti kompletni iznos od Zaklade?

Odgovor: Doprinos zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti jedan je od posebnih ciljeva Programskog područja 1, stoga je u proračunu moguće navesti osobu koju tek planirate zaposliti.

Ako je prijavitelj u e-prijavnici u okviru Proračuna predvidio trošak u poglavlju proračuna Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) prilikom procjene kvalitete prijava bodovat će se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena i za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa naknade za rad iz sredstava Zaklade. U skupini Kvantitativnih kriterija u okviru Kriterija za dodjelu sredstava za svaku je kategoriju definiran broj bodova za predviđeno radno mjesto, a koje zadovoljava uvjete za ostvarivanje bodova. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova nije moguće tijekom provedbe programa/projekta ukidati radna mjesta za koja su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava.

Ona radna mjesta koja su predviđena u ovom poglavlju, a ne zadovoljavaju gore navedene uvjete za ostvarivanje bodova prilikom procjene kvalitete prijava, i dalje se smatraju prihvatljivim troškom.

Dakle, minimalni uvjeti propisani su za ostvarivanje bodova prilikom procjene kvalitete prijava, ali prijavitelj sam može odlučiti u kojem postotku, odnosno udjelu u plaći će tražiti sredstva od Zaklade.

15. Pitanje: Prijavili bismo Programsko područje 2, kategoriju b) putovanje uprave organizacije na Berlinale u veljači 2020. S obzirom da upravu čine 4 osobe koje svake godine putuju u Berlin zanima nas možemo li putem ovog javnog poziva tražiti podmirenje putnih troškova (4 avionske karte, apartman za 4 osobe) sve 4 osobe ili samo za jednu?

Odgovor: U Programskom području 2, kategoriji b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa na svako putovanje može ići po jedna osoba iz organizacije, odnosno za jednu osobu se mogu pokriti putni troškovi iz sredstava koje dodjeljuje Zaklada.

16. Pitanje: Naša udruga planira se prijaviti na Program podrške 2019 i to za PP1 kategorija b1. Dio sredstava bi namijenili za Troškove naknada za rad voditelja galerije. Do kraja ove godine sredstva za zapošljavanje voditelja galerije koristimo institucionalnu podršku grada. Budući da u idućoj godini želimo zaposliti istu osobu, razvojačenog branitelja koji je ostvario invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti prema posebnom zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja od 1.1. 2019. godine, može raditi uz invalidsku mirovinu manje od 3,5 sati dnevno bez obustave ili smanjenja mirovine. Prema uputama za prijavu PP1b1 "bodovat će se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena". Naše je pitanje možemo li navedenu osobu prijaviti na određeno radno vrijeme u trajanju od 3,5 sata?

Odgovor: Prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena i za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa naknade za rad iz sredstava Zaklade. U skupini Kvantitativnih kriterija u okviru Kriterija za dodjelu sredstava za svaku je kategoriju definiran broj bodova za predviđeno radno mjesto, ako isto zadovoljava sve uvjete za ostvarivanje bodova.

Ona radna mjesta koja su predviđena u ovom poglavlju, a ne zadovoljavaju gore navedene uvjete za ostvarivanje bodova prilikom procjene kvalitete prijava, i dalje se smatraju prihvatljivim troškom, samo neće ostvariti bodove prilikom procjene.

Dakle, minimalni uvjeti propisani su za ostvarivanje bodova prilikom procjene kvalitete prijava, ali prijavitelj sam može odlučiti u kojem postotku, odnosno udjelu u plaći će tražiti sredstva od Zaklade.

17. Pitanje: Koliko projekata mogu prijaviti preko jedne udruge? Mogu li se prijaviti kao fizička osoba? Može li se prijaviti preko inozemne organizacije?

Odgovor: U svakom programskom području organizacija (udruga ili umjetnička organizacija) može podnijeti najviše 1 prijavu. Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. S obzirom na navedeno, gospodarski subjekti, pojedinci i institucije u kulturi nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške.

18. Pitanje: U procesu smo rada na prijavnici PP1a2 koja se djelomično razlikuje od prošlogodišnje. Naime, ispod šaljemo pitanja (15., 16. i 17.) koja nas zbunjuju budući da su prošle godine bila objedinjena u jednom pitanju. S obzirom na to da naša organizacija primarno producira i distribuira umjetničke radove članova kolektiva, znači li to da ispunjavamo samo pitanje 17., a preostala dva pitanja ostavljamo prazna?

- 15. Navedite najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala u posljednje 3 godine.(najviše 3600 znakova s razmacima)

- 16. Navedite najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više umjetnika koje je vaša organizacija producirala u posljednje 3 godine.(najviše 3600 znakova s razmacima)

- 17. Navedite najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više umjetnika koje je vaša organizacija producirala i radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala u posljednje 3 godine.(najviše 3600 znakova s razmacima)

Odgovor: Navedena pitanja nalaze se isključivo u oglednom primjerku prijavnice te se odnose na sve tri opcije koje se nude prilikom ispunjavanja prijavnice, a među kojima je moguće odabrati samo jednu kada se krene s ispunjavanjem. Dakle, ako se odabere distribuciju, pojavit će se samo pitanje 15., ako se odabere produkciju – pitanje 16., a za oboje – pitanje 17.

19. Pitanje: Radim na projektu kazališne predstave koja je realizirana od strane nezavisnog kazališnog i produkcijskog tima sastavljenog od studenata Akademije, ali u prostorima galerijske institucije. Imamo želju prijaviti predstavu na PP1, međutim prijavitelj bi, s obzirom na to da u samom timu ne postoji pravna podloga, bila institucija u čijem se prostoru predstava izvodila. Dobivene financije išle bi za troškove naknade glumcima i producentu, te me zanima bi li činjenica da je prijavitelj institucija bio problem, unatoč tome što je autorski nevezan za samu predstavu?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. S obzirom na navedeno, gospodarski subjekti, pojedinci i institucije u kulturi nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške.

20. Pitanje: U okviru PP5 da bi prijava bila prihvatljiva u provedbu aktivnosti moraju biti uključene najmanje 4 organizacije i aktivnosti se moraju provoditi u najmanje 4 zemlje. Navedene su sve prihvatljive aktivnosti. Ako se aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa provode primjerice samo u jednoj zemlji članici platforme, a u ostalim zemljama primjerice aktivnosti kao što su prikupljanje sredstava i aktivnosti istraživanja, hoće li prijava biti prihvatljiva i /ili slabije ocijenjena s obzirom na vrstu aktivnosti u pojedinim zemljama?

Odgovor: Da bi prijava u Programskom području 5 zadovoljila formalne uvjete između ostalih formalnih uvjeta mora zadovoljiti i formalni uvjet da se aktivnosti platforme provode u najmanje 4 europske zemlje. Prilikom provjere formalnih uvjeta Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava provode li se aktivnosti platforme u najmanje 4 europske zemlje bez ulaženja u vrstu aktivnosti koje su u prijavnici navedene. Sve prijave koje zadovolje formalne uvjete šalju se Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava, a koje će prijave procjenjivati na temelju propisanih Kriterija kvalitete. Zaklada nije propisala koja vrsta aktivnosti se treba provoditi u kojoj zemlji, ali je važno da navedene aktivnosti budu usklađene s predloženim projektom, odnosno konceptom projekta te da doprinose ostvarenju posebnih ciljeva ovog programskog područja kao i ostvarenju svrhe suradničke platforme.

21. Pitanje: U propozicijama natječaja piše kako se mogu prijaviti samo udruge ili umjetničke organizacije. Zanima me da li je natječaj otvoren i za samostalne umjetnike?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. S obzirom na navedeno, gospodarski subjekti, institucije u kulturi i pojedinci, u Vašem slučaju konkretno samostalni umjetnici, nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške.

22. Pitanje: Zanima nas ako se prvi puta prijavljujemo i planiramo zapošljavanje člana na 25 % iznosa za PP1a1 gdje tu namjeru navedemo – u pitanju 15: Opišite organizacijske procedure i kapacitete (planiranje, upravljanje i nadzor, usmjerenost prema korisnicima, upravljanje aktivnostima i ljudskim resursima, umrežavanje i partnerstva, praćenje i vrednovanje). ili u pitanju 16: Opišite materijalne, prostorne i financijske kapacitete vaše organizacije (upravljanje materijalnim, prostornim i financijskim resursima, adekvatnost prostora, tehnološka i materijalna opremljenost organizacije, načini i izvori financiranja).

Odgovor: Zapošljavanje po ugovoru o radu koje se boduje prilikom procjene kvalitete prijava navodi se u poglavlju proračuna pod nazivom „Troškovi naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. (isključivo ugovor o radu)“, a koje sadrži tablicu u koju se upisuju relevantni podaci: Naziv radnog mjesta; Ime i prezime osobe; Ukupni mjesečni iznos bruto naknade za rad; Mjesečni iznos bruto naknade zarad koji se traži od Zaklade; Broj mjeseci; Radno vrijeme(navesti broj radnih sati u rasponu od 1 do 8 sati dnevno); Ukupan iznos od Zaklade (najmanje 25% u svrhu ostvarivanja bodova).

Ako je prijavitelj u e-prijavnici u okviru Proračuna predvidio trošak u gore navedenom poglavlju, prilikom procjene kvalitete prijava bodovat će radno mjesto za koje je (ili će biti) sklopljen ugovor o radu za obavljanje gore navedenih poslova, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena i za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa naknade za rad iz sredstava Zaklade. Ona radna mjesta koja su predviđena u ovom poglavlju, a ne zadovoljavaju navedene uvjete za ostvarivanje bodova prilikom procjene kvalitete prijava, i dalje se smatraju prihvatljivim troškom, samo neće ostvariti bodove u skupini Kvantitativnih kriterija.

Ako smatrate da trebate dodatno pojasniti namjeru zapošljavanja, ili bilo koju drugu stavku iz proračuna, a za koju tražite sredstva od Zaklade, to možete navesti u posljednjem pitanju proračuna koje glasi: „Molimo vas da ovdje obrazložite stavke proračuna za koje tražite financiranje od Zaklade te da ih stavite u suodnos s ukupnom vrijednošću predloženog projekta.(najviše 1800 znakova s razmacima)“.

23. Pitanje: Da li je moguće u projektnom opisu za kategoriju PP1a1 navesti planirano istraživanje umjetničke ideje, a također se u isto vrijeme prijaviti za kategoriju PP3 Razvoj novih umjetničkih ideja za tu istu ideju? Da li je to legitimno odnosno dopušteno?

Odgovor: U Programskom području 1, kategorijama a1 i a2, prijava se mora zasnivati na razvoju umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata. Ako se prijava temelji na aktivnostima kao što su edukacija, promocija, medijska djelatnost, zagovaranje i slično, prijava neće biti usklađena s programskim područjem i kategorijom te će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Također nije prihvatljivo navoditi uobičajene operativne aktivnosti koje su potrebne da bi se producirao i/ili distribuirao umjetnički i kulturni program, poput provedbe postupka zapošljavanja, održavanje sastanaka i sl.

Dakle, moguće je prijaviti aktivnosti koje se odnose isključivo na produkciju i/ili distribuciju umjetničkog i kulturnog programa (kazališna predstava, izložba, koncert, filmska projekcija itd.).

24. Pitanje: U Vodiču za prijavu za Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije, kategoriju a2: Razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn u kriterijima za dodjelu sredstava (Tablica 5.2.) u skupini kriterija 3. Kriteriji kvalitete, podskupini kriterija pod točkom 3.3. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja, naveden je sljedeći kriterij: provođenje umjetničkih i/ili kulturnih praksi koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane. Možete li nam molimo Vas pojasniti navedeni kriterij ili nas uputiti na dokument gdje možemo dobiti uvid koje su umjetničke / kulturne prakse slabije razvijene da se znamo na njih referirati u našoj prijavi.

Odgovor: Pod umjetničkim i/ili kulturnim praksama koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane smatraju se one prakse koje su slabije razvijene i zastupljene u odnosu na dominantne tendencije u području u kojem djeluje prijavitelj, bilo da je riječ da se umjetnost postavlja u novi kontekst u određenom umjetničkom području i/ili lokalnoj sredini. U skladu s navedenim, umjetničke i/ili kulturne prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane mogu se razlikovati od jedne do druge sredine.

25. Pitanje: Planiramo prijaviti lokalnu zagovaračku platformu PP4b, pa nas zanima može li LAG (lokalna akcijska grupa) po formalnim uvjetima natječaja biti partner u projektu?

Odgovor: Prihvatljive članice suradničkih platformi su, između ostalih, i udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme. U skladu s navedenim, svaki LAG koji je registriran kao udruga prihvatljiva je članica.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type