Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP2b: Kriteriji za dodjelu sredstava

Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Prijave će biti rangirane prema ostvarenom postotku bodova.

Rok: 19. ožujka 2020.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, bodovi u 2. skupini automatski se dodjeljuju na temelju odgovora u e-prijavnici, dok se bodovi u 4. skupini kriterija dodjeljuju na temelju vrednovanja administrativne kvalitete provedbe. 

Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koju su uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2019. godini uz financijsku podršku Zaklade bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nisu uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Projekti koji su prijavljeni u istoj kategoriji, bez obzira na to jesu li vrednovani na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava ili Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava, nalaze se na istoj rang listi, a prema ostvarenom postotku bodova u okviru svoje grupe kriterija.

 

PP2b Bodovi
Skupine Kriterija za dodjelu sredstava Grupa A Grupa B
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta Da/Ne Da/Ne
2. Kvantitativni kriteriji 10 10
3. Kriteriji kvalitete 90 90
4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe 5 /
5. Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata 5 /
Ukupan zbroj bodova 110 100

 

Kriteriji za dodjelu sredstava 

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2020**: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2020***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2020 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 10 bodova)

 • Stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

Napomena: Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 90 bodova)

3. 1. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 40). Prag: 20 bodova

 • Kvaliteta definiranog koncepta projekta za koji se prijavljuje selekcija: 10 bodova
 • Relevantnost programa i/ili manifestacije koji se posjećuje za program prijavitelja: 10 bodova
 • Relevantnost programa i/ili manifestacije koji se posjećuje u odnosu na prioritete Programa podrške 2020: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti selekcije: 5 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s predloženim aktivnostima: 5 bodova

3. 2. Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2020 (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Razina 1. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 10 bodova

3. 3. Reference i kapaciteti prijavitelja i partnera (ukupan broj bodova: 10). Prag: 5 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja: 5 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća partnera čiji se program i/ili manifestacija posjećuje: 5 bodova

3. 4. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 5).

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa/projekata prijavitelja: 5 bodova

3.5. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova

4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 5).

 • Pridržavanje rokova: 2 boda
 • Kvaliteta provedbe: 3 boda

Napomena: Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili su sastavni dio Ugovora o financiranju projekata organizacija koje su ostvarile podršku za provedbu programa/projekata tijekom 2019. Vrednovanje administrativne kvalitete odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova – sveukupno 2 boda: 2 boda (Korisnik se tijekom cijele provedbe pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom), 1 bod (Korisnik se tijekom provedbe u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe nije pridržavao rokova); Kvaliteta provedbe – sveukupno 3 boda: Proračun – 1 bod (Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 0.5 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti – 1 bod (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0,5 bodova (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti – 1 bod (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), 0 bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).

5. Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata (ukupan broj bodova: 5).

 • Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete 

Napomena: Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekta koji su bili su sastavni dio Ugovora o financiranju projekata organizacija koje su ostvarile podršku za provedbu programa/projekata tijekom 2019. Vrednovanje sadržajne kvalitete odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način. Za organizacije koje su projekte provodile u programskim područjima 1, 4, 5, 6 i 7: Kvaliteta provedenih aktivnosti (realizacija u odnosu na plan aktivnosti koji je sastavni dio ugovora o financiranju programa/projekta) – 1 bod, Doprinos ostvarenju posebnih ciljeva programskog područja (sinergija s istima) te ostvarenost u odnosu na plan naveden u prijavnici – 1 bod, Komunikacija s ciljanim skupinama i relevantnost provedenih aktivnosti za iste – 1 bod, Uspješnost komunikacijskih aktivnosti navedenih u prijavnici, suradnja s medijima i postignuta vidljivost programa/projekta – 1 bod, Doprinos programa/projekta daljnjem djelovanju organizacije – 1 bod. Za organizacije koje su projekte provodile u programskim područjima 2 i 3: Kvaliteta provedenih aktivnosti (realizacija u odnosu na plan aktivnosti koji je sastavni dio ugovora o financiranju projekta) – 2 boda, Doprinos ostvarenju posebnih ciljeva programskog područja (sinergija s istima) te ostvarenost u odnosu na plan naveden u prijavnici – 2 boda, Doprinos projekata daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa organizacije – 1 bod.

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type