Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pojmovnik

Aktivnost

Aktivnost je zaokruženi i vremenski ograničen radni proces koji se provodi radi ostvarenja konkretnih planiranih rezultata. Prilikom definiranja plana aktivnosti utvrđuje se njihov slijed, određuje vrijeme trajanja te se definira podjela nadležnosti (Europska komisija, 2008., Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom. Načini pružanja pomoći. Svezak 1. Hrvatski prijevod publikacije dostupan je ovdje).

Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva su sredstva iz javnih izvora namijenjena financiranju aktivnosti neprofitnog karaktera koje su od opće ili javne koristi, bez obzira na izvor sredstava (državni proračun, proračun jedinica lokalne ili područne/regionalne samouprave, sredstva Europske unije).

Bodovni prag

Bodovni prag je najmanji potreban zbroj bodova za podskupine kriterija kvalitete u okviru kriterija za dodjelu sredstava koji su definirani za svaku kategoriju. Prijave koje u bilo kojoj podskupini budu imale zbroj bodova manji od određenog najmanjeg zbroja bodova za tu podskupinu isključuju se iz daljnjeg postupka procjenjivanja kvalitete prijava.

Dokumentacija za potpisivanje ugovora

Dokumentacija za potpisivanje ugovora je dokumentacija koju u razdoblju od objave rezultata do potpisivanja ugovora dostavljaju prijavitelji kojima su odobrena bespovratna sredstva. Ako prijavitelj kojemu je odobrena podrška ne dostavi dodatnu dokumentaciju prije potpisivanja ugovora ili ako ne zadovoljava tražene uvjete koji se provjeravaju podnošenjem dodatne dokumentacije, neće moći potpisati ugovor, a odobrena sredstva odlukom Upravnog odbora mogu biti dodijeljena sljedećoj najbolje ocijenjenoj prijavi u istom programskom području i kategoriji. Popis dodatne dokumentacije nalazi se u Vodiču za prijavu u Poglavlju 8. 2.

Dokumentacija za prijavu

Dokumentacija za prijavu sastoji se od prijavnice u elektroničkom obliku i obavezne dokumentacije u elektroničkom obliku, koja je detaljno opisana u Vodiču za prijavu. Da bi prijava na Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. bila potpuna, mora sadržavati svu propisanu dokumentaciju.

E-korisnički profil

E-korisnički profil se otvara na mrežnim stranicama Zaklade prilikom registriranja u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica, a sadržava podatke o organizaciji i sve prijavnice u elektroničkom obliku jednog prijavitelja. Prijavitelji u svom e-korisničkom profilu mogu e-prijavnice preuzeti u .pdf formatu.

Financijski izvještaji 

Financijski izvještaji su bilanca, račun prihoda i rashoda, skraćeni račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje. Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskoga položaja i poslovanja neprofitne organizacije. Za objektivnost i realnost financijskih izvještaja odgovara zakonski zastupnik organizacije. Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Formalni uvjeti

Formalni uvjeti su propisani uvjeti koje prijava mora zadovoljiti da bi bila upućena u daljnju proceduru – postupak procjene kvalitete prijave, a postavljeni su tako da omogućavaju donošenje nedvojbene odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne te ni na koji način ne zadiru u procjenu kvalitete prijavljenog projekta. Provjerava ih Komisija za provjeru formalnih uvjeta.

Formalni uvjeti koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti

Formalni uvjeti koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti su dopušteni formalni nedostaci koji se ne odnose na kvalitetu prijava, a koje prijavitelji mogu ispraviti/nadopuniti u točno određenom roku. Popis takvih uvjeta naveden je u Vodiču za prijavu.

Grupa A i B kriterija za dodjelu sredstava

Grupa A i B kriterija za dodjelu sredstava definirane su za svaku kategoriju s obzirom na to jesu li potencijalni prijavitelji provodili programe/projekte u 2019. uz podršku Zaklade ili ne. Grupa A odnosi se na organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018., Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. i Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. U Grupu A kriterija za dodjelu sredstava uključene su 4. i 5. skupina kriterija. Grupa B odnosi se na organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2019. godini uz financijsku podršku Zaklade. U Grupu B kriterija za dodjelu sredstava nisu uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Izjava o neaktivnosti

Izjava o neaktivnosti dokument je neprofitne organizacije koja tijekom poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama imala podatke o imovini i obvezama. Organizacija je dužna Izjavu u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja dostaviti Ministarstvu financija.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova ili udjela u troškovima 

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova ili udjela u troškovima je izjava kojom organizacija kojoj su odobrena bespovratna sredstva potvrđuje da nije ostvarila financijska sredstva za prijavljene iznose ili udjele iznosa za stavke proračuna odobrenog projekta iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa je izjava koju moraju potpisati sve osobe uključene u provođenje javnih poziva (članovi Upravnog odbora, Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava, Komisije za provjeru formalnih uvjeta), kojom potvrđuju da će provjeravati, procjenjivati, raspravljati, glasovati i/ili odlučivati o prijavama onih organizacija u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

Izjava o nepristranosti i povjerljivosti

Izjava o nepristranosti i povjerljivosti je dokument kojim članovi tijela uključeni u postupak dodjele bespovratnih sredstava potvrđuju da će djelovati potpuno neovisno, nepristrano i jednako prema svim prijaviteljima, da će donositi odluke isključivo na temelju objektivnih pokazatelja bez utjecaja bilo čijeg osobnog interesa te da podatke koji će im tijekom rada biti dostupni neće iznositi u javnost.

Izvod iz Registra umjetničkih organizacija 

Izvod iz Registra umjetničkih organizacija je dokument koji izdaje Ministarstvo kulture na zahtjev osnivača umjetničke organizacije.

Javni poziv na predlaganje projekata

Javni poziv na predlaganje projekata je javni poziv putem kojega se organizacijama civilnog društva, na temelju definiranih uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava, dodjeljuju bespovratna sredstva za predložene kulturne i umjetničke programe i projekte.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su općine, gradovi i županije prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19).

Kategorije

Kategorije su specifičan dio programskog područja, a određene su definiranim posebnim ciljevima, formalnim uvjetima, kriterijima za dodjelu sredstava te drugim odredbama navedenim u Vodiču za prijavu.

Kôd

Kôd je skup znakova koji se dobiva prilikom zaključavanja prijavnice u elektroničkom obliku, odnosno slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

Komisija za provjeru formalnih uvjeta

Komisija za provjeru formalnih uvjeta je tijelo sastavljeno od najviše tri zaposlenika Zaklade koje imenuje Upravni odbor. Komisija provjerom podataka i priložene dokumentacije zaprimljenih prijava utvrđuje koje su prijave zadovoljile propisane formalne uvjete javnog poziva. Također utvrđuje one formalne nedostatke (propisane u Vodiču za prijavu) koje je moguće ispraviti/nadopuniti. Komisija isključuje sve prijave za koje utvrdi da ne zadovoljavaju jedan ili više formalnih uvjeta.

Kriteriji kvalitete 

Kriteriji kvalitete sastavni su dio kriterija za dodjelu sredstava te su podijeljeni u nekoliko podskupina, ovisno o kategoriji.

Kriteriji prihvatljivosti prijavljenoga projekta

Kriteriji prihvatljivosti prijavljenoga projekta sastavni su dio kriterija za dodjelu sredstava, a definirani su za svaku kategoriju. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020., da prijavljeni projekt nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Kriteriji za dodjelu sredstava

Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za svaku kategoriju Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. Ovi su kriteriji bodovno definirani za svaku kategoriju. Podijeljeni su u pet skupina kriterija: (1) Prihvatljivost prijavljenoga projekta, (2) Kvantitativni kriteriji, (3) Kriteriji kvalitete, (4) Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe i (5) Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata. Četvrta i peta skupina kriterija odnose se samo na organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018., Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. i Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. Nezavisna stručna skupina – Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje kvalitetu prijava na temelju kriterija navedenih u 1. i 3. skupini, bodovi za kriterije iz 2. skupine automatski dodjeljuju svakoj prijavi isključivo na temelju odgovora navedenih u e-prijavnici, bodove iz 4. skupine dodjeljuje Stručna služba Zaklade dok bodove u 5. skupini dodjeljuju nezavisni stručnjaci koji su kao članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava sudjelovali u procjenjivanju programa/projekata prijavljenih na javne pozive u okviru Programa podrške 2019.

Kriteriji za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe 

Kriteriji za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe su kriteriji na temelju kojih Stručna služba vrednuje administrativnu kvalitetu provedbe programa/projekta. Navedeni kriteriji sastavni su dio Ugovora o financiranju projekta. Sve organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine u okviru ovog Javnog poziva bit će vrednovane na temelju ove skupine kriterija. Također, ako organizacija kojoj u okviru ovog Javnog poziva budu odobrena bespovratna sredstava podnese prijavu na javne pozive u okviru Programa podrške 2021, prilikom procjene kvalitete prijava uzimat će se u obzir kriteriji za vrednovanje administrativne provedbe

Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih projekata 

Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih projekata su kriteriji na temelju kojih će nezavisno stručno tijelo vrednovati utjecaj podržanih projekata i njihovu sadržajnu kvalitetu. Navedeni kriteriji sastavni su dio Ugovora o financiranju projekta. Sve organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine u okviru ovog Javnog poziva bit će vrednovane na temelju ove skupine kriterija. Također, ako organizacija kojoj u okviru ovog Javnog poziva budu odobrena bespovratna sredstava podnese prijavu na javne pozive u okviru Programa podrške 2021, prilikom procjene kvalitete prijava uzimat će se u obzir kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih projekata.

Kvantitativni kriteriji 

Kvantitativni kriteriji su skupina kriterija za dodjelu sredstava koji su mjerljivi i čije su vrijednosti točno propisane u Vodiču za prijavu. Kriterije iz ove skupine Povjerenstvo neće procjenjivati niti će im biti vidljivi prilikom procjenjivanja. Svaki propisani kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u e-prijavnici te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za te kriterije dodjeljuju automatski, isključivo na temelju odgovora prijavitelja.

Matični registar

Matični registar je odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u koji se neprofitna organizacija upisuje prilikom osnivanja.

Nemogućnost dvostrukog financiranja

Nemogućnost dvostrukog financiranja znači da se iste aktivnosti koje se provode tijekom 2020. uz podršku Zaklade ne mogu financirati kroz druga programska područja i kategorije Programa podrške.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi su svi koji nisu navedeni pod prihvatljivim troškovima te troškovi koji nisu povezani s predloženim aktivnostima, koji se odnose na novčane kazne, financijske kazne i parnične troškove, na dugove, otplate dugova i kamate, na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza te svi prekomjerni ili nerazboriti troškovi.

Neprofitna organizacija

Neprofitna organizacija je pravna osoba kojoj temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita.

Nevladina organizacija

Nevladina organizacija je pravna osoba koja djeluje odvojeno od vlade.

Ogledni primjerak prijavnice

Ogledni primjerak prijavnice je primjer prijavnice u .pdf formatu za svaku kategoriju koji omogućava da se prijavitelji upoznaju sa sadržajem prijavnica i prije ispunjavanja e-prijavnica u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica. Ogledni primjerak preuzima se na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici u kojoj je predstavljeno programsko područje i kategorije te u Zakladinoj bazi elektroničkih prijavnica.

Organizacije civilnog društva

Organizacije civilnog društva koje su uključene u Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. su udruge i umjetničke organizacije.

Podskupine kriterija

Podskupine kriterija su definirane unutar skupine Kriteriji kvalitete za svaku kategoriju te je za svaku podskupinu određen najmanji potreban zbroj bodova, odnosno definiran je bodovni prag.

Popis za provjeru dokumentacije

Popis za provjeru dokumentacije se nalazi na kraju svake e-prijavnice, a služi za provjeru dokumentacije za prijavu te dokumentacije koju je, ako financijska podrška bude odobrena, potrebno predati prije potpisivanja ugovora.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Postupak dodjele bespovratnih sredstava obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja.

Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga

Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga je dokument koji potvrđuje da ne postoji dug prema državi po osnovi javnih davanja, a o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava je tijelo sastavljeno od nezavisnih stručnjaka koje imenuje Upravni odbor na prijedlog upravitelja Zaklade. Upravitelj Zaklade prijedlog sastavlja na temelju Zakladine evidencije nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava. Zadaća članova Povjerenstva je da na temelju kriterija za dodjelu sredstava utvrđenih za svaku kategoriju procijene kvalitetu prijava.

Pravo prigovora

Pravo prigovora ima svaka organizacija koja je sudjelovala u Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava. Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene zbog neispunjavanja propisanih formalnih uvjeta mogu u roku od osam (8) radnih dana od dana primitka obavijesti pisanim putem podnijeti prigovor upravitelju Zaklade. Upravitelj Zaklade dužan se na prigovor očitovati u roku od osam (8) radnih dana od dana primitka prigovora. U slučaju da je prijavitelj uočio propuste u primjeni utvrđenoga postupka dodjele bespovratnih sredstava pisanim putem može uputiti prigovor Upravnom odboru na adresu sjedišta Zaklade u roku od osam (8) radnih dana od dana slanja obavijesti o rezultatima Javnog poziva na e-adresu navedenu u prijavnici. S tim u vezi organizacije mogu ostvariti pravo uvida u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta, u zapisnike o radu Komisije za provjeru formalnih uvjeta i/ili zapisnike o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava. Upravni odbor Zaklade dužan se očitovati na prigovor u roku od osam (8) radnih dana od završetka roka za podnošenje prigovora.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe projekta i koji su navedeni u proračunskom dijelu e-prijavnice, a koji su definirani za svaku kategoriju. Prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

Prijava

Prijava je prijedlog projekta sastavljen od dokumentacije za prijavu propisane u Vodiču za prijavu. Prijava se podnosi na javni poziv na predlaganje projekata zaključno s danom i satom u kojem ističe utvrđeni rok za prijavu.

Prijavitelj

Prijavitelj je organizacija koja podnosi prijavu na Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020.

Prijavnica u elektroničkom obliku 

Prijavnica u elektroničkom obliku (e-prijavnica) nalazi se na mrežnim stranicama Zaklade, a sastoji se od podataka o organizaciji, opisnog dijela i proračuna. Ispunjava se traženim podacima, a dostupna je za svaku kategoriju. E-prijavnicu je potrebno ispuniti te poslati u Zakladinu bazu elektroničkih prijavnica do roka za prijavu.

Program

Program je niz projekata ili aktivnosti sa zajedničkim općim ciljem ili ciljevima.

Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. 

Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. je program Zaklade u okviru kojega se putem Javnog poziva dodjeljuju bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koje će provoditi kulturne i umjetničke projekte u razdoblju od 1. 7. 2020. do 31. 12. 2020.

Programsko područje

Programsko područje je prioritetno područje definirano kako bi se ostvarili ciljevi Zaklade "Kultura nova".

Projekt

Projekt je niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju određenim redoslijedom u određenom vremenskom roku i uz određeni proračun, radi ostvarenja jasno utvrđenih ciljeva. (Europska komisija, 2008., Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom. Načini pružanja pomoći. Svezak 1. Hrvatski prijevod publikacije dostupan je ovdje).

Registar neprofitnih organizacija

Registar neprofitnih organizacija je središnji izvor podataka o neprofitnoj organizaciji potrebnih za utvrđivanje i praćenje obveze sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja, utvrđivanja financijskog položaja i poslovanja te namjenskog korištenja sredstva proračuna. Registar neprofitnih organizacija vodi Ministarstvo financija u elektroničkom obliku i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva financija. Neprofitna organizacija obavezna je upisati se u Registar neprofitnih organizacija najkasnije šezdeset (60) dana od upisa u matični registar. Upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora (iz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/14).

Registar udruga

Registar udruga je elektronička baza podataka koju vode uredi državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba, a koji su nadležni za poslove opće uprave, prema sjedištu udruge jedinstveno za sve udruge.

Registar umjetničkih organizacija

Registar umjetničkih organizacija vodi Ministarstvo kulture, a upisom u njega umjetnička organizacija stječe pravnu osobnost te počinje s radom.

Rubrika PiO

Rubrika PiO je rubrika na mrežnim stranicama Zaklade u kojoj se, tijekom razdoblja za postavljanje pitanja, objavljuju pitanja i odgovori o Programu podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. Pitanja se upućuju na e-adresu podrska@kulturanova.hr, a moguće ih je postaviti u razdoblju od 3. 2. 2019. do 12. 3. 2019.

Skupine kriterija

Skupine kriterija su pet skupina kriterija u okviru kriterija za dodjelu sredstava: (1) Prihvatljivost prijavljenoga projekta, (2) Kvantitativni kriteriji, (3) Kriteriji kvalitete, (4) Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe i (5) Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata.

Udruga

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja. Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske (iz Zakona o udrugama, NN 74/14, 70/17, 98/19).

Umjetnička organizacija

Umjetnička organizacija je neprofitna pravna osoba koja može obavljati samo umjetničku djelatnost za koju je registrirana. Osnivaju je umjetnici, a pravnu osobnost stječe upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture, nakon čega počinje s radom. Na rad, poslovanje, prestanak postojanja i druga pitanja vezana za umjetničke organizacije, a koja nisu uređena Zakonom o pravima samostalnih umjetnika, odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o udrugama. Nadzor nad radom umjetničkih organizacija obavlja Ministarstvo kulture (iz Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, NN 43/96 i 44/96).

Vodič za prijavu

Vodič za prijavu je temeljni dokument Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. Vodič daje praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti te koja se proceduralna i ugovorna pravila primjenjuju. Također uključuje formalne uvjete o tome tko se može prijaviti, koje aktivnosti i troškovi se mogu financirati te kriterije za dodjelu sredstava. Zaklada zadržava pravo izmjena i nadogradnje ovog dokumenta, a svaka ažurirana verzija bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.

Zakladina elektronička baza prijavnica 

Zakladina elektronička baza prijavnica je baza svih elektronički ispunjenih prijavnica koje su dostavljene na javne pozive putem kojih Zaklada "Kultura nova" dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, za provedbu njihovih programa/projekata.

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type