Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

O programu podrške

Program podrške je krovni naziv za sve javne pozive putem kojih se dodjeljuju bespovratna sredstva udrugama i umjetničkim organizacijama na području suvremene kulture i umjetnosti.

Program podrške obuhvaća Zakladinu temeljnu djelatnost u okviru koje se raspisuju javni pozivi za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Dodjela bespovratnih sredstava Zaklade temelji se na načelima transparentnosti, nepristranosti, jednakog tretmana i nediskriminacije. Bespovratna se sredstva dodjeljuju putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima kroz nekoliko programskih područja i kategorija koje su osmišljene tako da odgovore na prepoznate prioritetne probleme organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) te da omoguće kvalitetnije uvjete za rad organizacija, doprinesu njihovoj stabilizaciji i razvoju organizacijskih i programskih kapaciteta.

Javni pozivi se raspisuju u pravilu u lipnju, a cjelokupni postupak dodjele bespovratnih sredstava, koji obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja, završava krajem prosinca. Pojedine javne pozive moguće je raspisati i u nekim drugim razdobljima tijekom godine. Prijave na Program podrške predaju se isključivo u elektroničkom obliku, putem Zakladine elektroničke baze prijavnica. Više o otvorenim javnim pozivima možete pronaći u poglavlju Aktivni pozivi.

Zaklada kontinuirano razvija, propituje i promišlja svoje djelovanje te pristupa unapređivanju programskih područja i cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava na temelju mišljenja upravljačkih tijela i Stručne službe, preporuka Povjerenstava za procjenu kvalitete prijava, komentara i prijedloga koje daju korisnici Zakladinih sredstava i prijavitelji na javne pozive te na temelju javnih savjetovanja. S obzirom na to da je Zakladi važno djelovati na temelju realnih i prepoznatih potreba organizacija civilnog društva, što se može ostvariti kontinuiranim dijalogom, sve komentare i prijedloge vezano za dodjelu bespovratnih sredstava putem Programa podrške možete tijekom cijele godine poslati ovdje.

Suvremena kultura i umjetnost

Djela, radovi i projekti suvremene kulture i umjetnosti nastaju u širokom rasponu umjetničkih disciplina i kulturnih djelatnosti i područja izmijenjenih i oblikovanih pod utjecajem tehnološkog napretka. Karakterizira ih kompleksnost i raznolikost u skladu s vremenom u kojem nastaju. Ostvaruju se u različitim medijima i formatima te se realiziraju u konvencionalnim i profesionalnim umjetničkim prostorima i kulturnim institucijama kao i nekonvencionalnim otvorenim i zatvorenim prostorima. Odlikuju ih brojne estetske karakteristike, konceptualna i teorijska polazišta, a odražavaju kolektivna i individualna iskustva. Obuhvaćaju različite perspektive i identitete, miješaju različite stilove, tehnike i kulturne tradicije kako bi stvorili nove oblike kulturnih izričaja i pomaknuli granice onoga što se smatra umjetnošću. Oslanjaju se na više disciplina i medija, a interdisciplinarnost, cross- i transdisciplinarnost,multimedijalnost, hibridnost i eksperimentiranje inherentni su njihovom djelovanju. Kombiniraju tradicionalno i suvremeno, upotrebljavaju raznolike tehnologije u radu. Dekonstrukcija, nelinearnost ili nekonvencionalnost izvedbe, tehnika, materijala ili prostora često su njihova obilježja. Suvremeni umjetnici usmjereni su na proces i improvizaciju. Bave se gorućim i aktualnim pitanjima suvremenog društva, odražavajući njegovu kulturnu raznolikost i višeznačnost, obuhvaćajući različite teme, propitujući kontekst vlastitog djelovanja, produkcije i recepcije, i proizvodeći društveno osviještene poruke. Uspostavljaju dijalog s različitim kontekstima i uspostavljaju višesmjernu komunikaciju. Često su usredotočeni na lokalnu zajednicu i uključivanje različitih društvenih skupina u umjetničke procese.

Pravedne prakse

Zaklada je u 2023. godini započela s provedbom Participativnog procesa za pravedne prakse kako bi s predstavnicima organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti raspravila buduće mehanizme pravednih praksi u Zakladi i potencijale njihove šire primjene te doprinijela poboljšanju uvjeta rada organizacija. Participativni proces se ostvaruje kroz dva formata: Forum i Radnu grupu za pravedne prakse. U skladu sa zaključcima Radne grupe i Foruma Zaklada je na službenim mrežnim stranicama otvorila podstranicu za Pravedne prakse na kojoj objavljuje različite relevantne sadržaje vezane uz temu pravednih praksi poput postojećih strukovnih cjenika, primjera dobrih praksi, rezultata istraživanja, preporuka za javne politike i slično, kao i sve materijale i informacije vezane za provedbu Zakladinog participativnog procesa.

Na temelju zaključaka Foruma za pravedne prakse Zaklada u okviru Programa podrške 2024 potiče organizacije da u svom radu slijede i prakticiraju pravedne prakse. Stoga isključivo u svrhu osvještavanja važnosti primjene pravednih praksi te poticanja njihove primjene u djelovanju organizacija kao i u svrhu identificiranja raznolikosti postojećih praksi svi prijavitelji u prijavnici, u dijelu koji se odnosi na podatke o organizaciji, trebaju odgovoriti na nekoliko pitanja o vlastitim praksama u tom području, pri čemu se odgovori na ta pitanja neće ni na koji način odraziti na procjenu kvalitete prijave u sklopu Programa podrške 2024. Nekoliko pitanja o primjeni pravednih praksi bit će sadržano i u izvještajnim obrascima za podržane programe/projekte, također isključivo u svrhu mapiranja stanja u sektoru i buduće rasprave na temu.

Pravedne prakse usmjerene su na uspostavljanje pravedne, dostojanstvene i sigurne radne kulture i okruženja za sve bez obzira na dob, rod, porijeklo, formalno obrazovanje i administrativni status. One obuhvaćaju širok dijapazon područja poput visine naknada za rad, pravednih radnih uvjeta bez obzira na vrstu posla ili tip zaposlenja, pravovremenih i poštenih ugovora te ispunjavanja ugovornih obaveza, socijalne zaštite (pravo na plaćeno bolovanje, porodiljni, naknade za nezaposlene, mirovinu i sl.), adekvatnog i sigurnog radnog okruženja, doprinosa unapređenju legislativnog okvira, poštivanja sindikalnog i zagovaračkog djelovanja usmjerenog na unapređenje radnih uvjeta, pristupa edukaciji i financiranju ili bilo kojeg drugog oblika pravednih praksi u svakodnevnom stvaralačkom, produkcijskom i administrativnom radu organizacija.

Pravedne prakse usko su vezane uz etičnost rada te održivost kroz zadržavanje stručnog kadra te osiguravanje raznolikosti, uključivosti i pristupa sektoru za sve organizacije bez obzira na vrijeme njihova osnivanja, umjetničku disciplinu ili geografsko područje na kojem djeluju.

Prioritet Programa podrške 2024

Naslanjajući se na zakonske smjernice i uzimajući u obzir potrebe organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti prioritet Programa podrške 2024 usmjeren je na:

  • izgradnju i jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj kulturno-umjetničkih programa u području suvremene kulture i umjetnosti.

Programska područja

Programska područja su prioritetna područja obuhvaćena Programom podrške koja su osmišljena i definirana kako bi se ostvarili ciljevi Zaklade "Kultura nova" te riješili prepoznati problemi s kojima se susreću organizacije civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Pojedina programska područja dijele se na kategorije kao specifičan dio tih programskih područja, a određene su sadržajem, definiranim posebnim ciljevima, formalnim uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type