empty

Službenik za informiranje

Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama Dea Vidović, upraviteljica Zaklade "Kultura nova", imenovala je Danijelu Šavrljuga Todorović službenicom za informiranje Zaklade "Kultura nova".

empty

Kontakti za informiranje

A: Gajeva 2/6, 10000 Zagreb
T/F: +385 1 55 32 778
E: info@kulturanova.hr

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) pravo na pristup informacijama imaju sve fizičke i pravne osobe.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se isključivo pisanim putem pomoću Obrasca zahtjeva za pristup informacijama Zaklade „Kultura nova“, a moguće ga je uputiti poštom na adresu sjedišta Zaklade, telefaksom ili putem e-pošte.

Sukladno članku 19., stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama i Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10 i 038/2011) tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije