Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je fazi koja prethodi svakom kulturnom i umjetničkom pothvatu: osmišljavanju i pripremi programa ili projekta na području suvremene kulture i umjetnosti. Ovo nije podrška za produkciju i distribuciju postojećih ili novih projekata.

Prva kategorija odnosi se na osmišljavanje novih međunarodnih suradničkih projekata. Da bi partnerstvo dovelo do rezultata neophodno je već u pripremnoj fazi razraditi i propitati projektnu ideju, dogovoriti uloge partnera te postaviti cjelokupan okvir suradničkog odnosa. Osmišljavanje novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan je proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., što je temelj za ostvarivanje uspješne suradnje u slučaju buduće implementacije projekta. Organizacija koja podnosi prijavu u ovoj kategoriji u okviru e-prijavnice treba predstaviti partnera/e iz inozemstva s kojim/a će zajednički osmišljavati i razrađivati projektnu ideju, odnosno međunarodni suradnički projekt u koji će biti uključeni svi partneri te obrazložiti njihov izbor i doprinos. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi produkciju ili distribuciju već osmišljenog međunarodnog suradničkog projekta ili ne opiše u e-prijavnici aktivnosti koje se odnose isključivo na dogovaranje između prijavitelja i partnera iz inozemstva tijekom procesa osmišljavanja i razrade budućeg zajedničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva.

Druga kategorija odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije programa. Da bi se razvio kvalitetan kulturni i umjetnički program domaćih manifestacija ili redovnih programa, koji će publici predstaviti suvremene trendove međunarodne kulturne i umjetničke scene, potrebno je omogućiti kvalitetnu selekciju programa: putovanja na događanja (festivale i druge manifestacije) u inozemstvu te praćenja redovnih programa organizacija u inozemstvu. Prijavitelj u e-prijavnici mora jasno opisati koji program planira selektirati u inozemstvu za program svoje organizacije koji se odvija u Republici Hrvatskoj. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi gostovanje, prezentaciju i sl. svog programa u inozemstvu ili ne opiše u prijavnici namjeru da selektira kulturni i/ili umjetnički program, prijava neće biti prihvatljiva.

Kategorije

a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Posebni ciljevi:

 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti razvoju novih programa/projekata organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane

Dva javna poziva

Ovaj Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 raspisuje se za aktivnosti koje moraju započeti i završiti u razdoblju od 1. 7. 2019. do 31. 12. 2019.

Za aktivnosti čija provedba započinje u razdoblju od 1. 1. 2019. do 30. 6. 2019. prijave su se podnosile na Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 koji je bio raspisan u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava propisane formalne uvjete koji su propisani za ovo programsko područje i kategorije (vidi Tablicu 2).

a) Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te upisane u sve obavezne registre do dana raspisivanja ovog Javnog poziva, a kojima nije odobrena podrška u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018. u Programskom području 2.

b) Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv uputiti jednu prijavu.

c) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • provedba aktivnosti mora započeti i završiti u razdoblju od 1. 7. 2019. do 31. 12. 2019.
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad voditelja/producenata/kustosa/umjetnika/stručnjaka/autora angažiranih u aktivnostima
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza) uz ograničenje za kategoriju b: Zaklada pokriva putne troškove isključivo za jednu osobu za svako putovanje navedeno u prijavi
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti isključivo u kategoriji a: osmišljavanje i razrada međunarodnog suradničkog projekta
 • troškovi nabave literature
 • troškovi dokumentiranja
 • ostali troškovi nužni za provođenje projekta, u iznosu do najviše 5 % ukupnog proračuna od Zaklade