Prijava na Program podrške 2020.

Prijava na Program podrške 2020 predaje se isključivo u elektroničkom obliku. Prijavnice dostavljene putem pošte neće biti razmatrane niti će se vraćati prijaviteljima.

Na mrežnim stranicama Zaklade nalaze se:

  • e-prijavnica – sadržava podatke o organizaciji te opisni i proračunski dio
  • ogledni primjerak prijavnice (u .pdf formatu)
  • detaljne upute o načinu podnošenja e-prijavnice

U e-korisničkom profilu nije moguće započeti ispunjavanje opisnog i proračunskog dijela e-prijavnice prije nego što se ispune podaci o organizaciji.

E-prijavnicu je moguće zaključati do 13. 11. 2019. do 16 h. U 16 h Zakladina elektronička baza prijavnica automatski se zaključava te nakon tog vremena e-prijavnice neće biti moguće zaključati i poslati u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. U slučaju da dođe do tehničkih smetnji u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica zbog nepredviđenih okolnosti koje su u ingerenciji Zaklade "Kultura nova", rok za ispunjavanje elektroničkih prijavnica može biti produžen u skladu s vremenskim trajanjem smetnji.

Zaklada ne preuzima odgovornost za e-prijavnice koje nisu zaključane u roku jer prijavitelji nisu na vrijeme i/ili na odgovarajući način ispunili sve potrebne podatke u e-prijavnici. Svi brojčani podaci u opisnom i proračunskom dijelu e-prijavnice i u poglavlju Organizacija moraju biti upisani u odgovarajućem formatu da bi e-prijavnica mogla biti zaključana, odnosno poslana u Zakladinu elektroničku bazu.

Nakon zaključavanja i slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica prijavitelj će u svom e-korisničkom profilu moći preuzeti svoju ispunjenu e-prijavnicu u .pdf formatu. Da bi zaprimljena e-prijavnica bila važeća ona mora imati odgovarajući kôd koji se dobiva prilikom zaključavanja e-prijavnice, odnosno slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

Predstavnici organizacije – osoba ovlaštena za zastupanje organizacije i voditelj projekta zaključavanjem e-prijavnice jamče istinitost navedenih podataka. Ako Zaklada utvrdi da podaci navedeni u e-prijavnici nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Prijava na "Europsku diplomu kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021."

Organizacije koje je Zaklada u okviru ovog Javnog poziva selektirala za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." obavezne su do 15. 1. 2020. uputiti svoju prijavu na "Europsku diplomu kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.". Prijava se podnosi isključivo elektroničkim putem na e-adresu: contact@fondation-hicter.org.

Na mrežnim stranicama udruge Marcel Hicter nalaze se:

  • upute za prijavu
  • prijavni obrazac

Prijava se sastoji od:

  • prijavnog obrasca u kojem su navedena i sljedeća 3 priloga koje je potrebno dostaviti:
  1. pismo namjere organizacije koja će pokriti troškove sudjelovanja predstavnika u ovom obrazovnom programu
  2. kratak opis relevantnog profesionalnog iskustva predstavnika organizacije koji se prijavljuje na obrazovni program
  3. opis međunarodnog suradničkog projekta koji predstavnik organizacije planira razvijati tijekom sudjelovanja u programu "Europske diplome kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021. "

Da bi prijava bila potpuna mora sadržavati sve navedeno.

Prijava se podnosi na engleskom jeziku.

Iako je rok za prijavu 15. 1. 2019. Zaklada preporučuje da se prijave pošalju i prije predviđenog roka radi eventualnih nadopuna prijave, a o čemu udruga Marcel Hicter obavještava prijavitelje do roka za prijavu. 

Zaklada ne odgovara za procedure prijave na "Europsku diplomu kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." koje je razvila udruga Marcel Hicter.