Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Javni poziv na Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022.

Zaklada "Kultura nova" je 2. lipnja 2022. godine objavila Javni poziv na sudjelovanje u programu "Life on Mars 2022" u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022.

Rok: 24. lipnja 2022.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/2021) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 24. svibnja 2022. godine, Zaklada je 2. lipnja 2022. objavila Javni poziv na sudjelovanje u programu "Life on Mars 2022 – Između sadašnjosti i budućnosti" u programskom području Podrška za profesionalno usavršavanje za rad u kulturi u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022.

Programsko područje za profesionalno usavršavanje za rad u kulturi

Podrška za profesionalno usavršavanje za rad u kulturi namijenjena je osnaživanju organizacijskih kapaciteta kroz osiguravanje prilika za stručno usavršavanje predstavnika organizacija te izgradnji i jačanju njihovih znanja i sposobnosti za rad u suvremenoj kulturi i umjetnosti i suočavanju s nizom različitih problema i izazova s kojima se susreću u svom svakodnevnom radu. Financijska podrška u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022. odnosi se na sudjelovanje jednog predstavnika organizacije u programu "Life on Mars 2022". Program se sastoji od online sesija i od višednevnog događanja uživo koje će se održati u Bologni (Italija) od 13. do 16. listopada 2022. godine.

Program koordinira organizacija Liv.in.g (Italija), a provodi se u partnerstvu s organizacijom Creative Scotland (Ujedinjeno Kraljevstvo), mrežom On the Move (Belgija / Francuska) i Zakladom "Kultura nova" (Hrvatska).

Kotizacija za sudjelovanje jedne osobe iz organizacije iznosi 300 Eura (PDV uključen) te obuhvaća sudjelovanje i na online sesijama i na događanju uživo. Kotizacija je dio prihvatljivih troškova ovog programskog područja.

O programu "Life on Mars"

"Life on Mars 2022" namjerava postaviti neka ključna pitanja o kulturnoj suradnji danas i samim time o ulozi međunarodne zajednice u svijetu izloženom različitim nepogodama i krizama. U posljednje dvije godine pojavile su se velike kontradikcije u suvremenim društvima poput jaza između hiperpovezanosti i usmjerenosti na lokalne sredine, međunarodne solidarnosti i usmjerenosti prema nacionalnim interesima, međunarodne suradnje i samostalnog djelovanja. Recentna koronakriza i rat u Ukrajini pokazuju da je svijet kakav smo poznavali daleko iza nas i da trebamo nove pristupe i paradigme kako bismo gradili održivu budućnost u kojoj će jedan od ključnih temelja života i rada biti kolektivna i politička briga: briga u odnosima, briga za okoliš, briga u kulturnim i političkim procesima.

"Life on Mars 2022" usmjerit će se na preispitivanje značenja međunarodne kulturne suradnje u novim okolnostima te će stvoriti kreativni laboratorij u okviru kojega će se propitati izazovi koje pred nas postavlja sadašnjost i pronaći potencijalne metodologije temeljene na pojmu brige, a koje bismo mogli primjenjivati u kulturnom sektoru. Novo normalno postavilo je pred nas ključne izazove: digitalnu transformaciju, održivost i novo shvaćanje dobrobiti. Svi oni utječu na načine na koje se razvijaju transnacionalne suradnje u kulturi, zbog čega "Life on Mars 2022" stavlja naglasak na međusektorski pristup kod svih sudionika koji su pozvani da se aktivno uključe i sudjeluju u osmišljavanju novih modela međunarodne suradnje.

"Life on Mars 2022" namjerava staviti navedene teme u srž diskusije među umjetnicima, kulturnim profesionalcima i istraživačima te predstavnicima različitih organizacija s kojima se planira blisko surađivati.

Zaklada će u okviru objavljenog Javnog poziva podržati do pet (5) organizacija civilnog društva (udruga ili umjetničkih organizacija) čiji će predstavnici sudjelovati u programu.

Svi prijavitelji koji ne ostvare podršku na navedenom Javnom pozivu mogu se samostalno prijaviti za sudjelovanje u programu "Life on Mars 2022" na sljedećoj poveznici.

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Tekstu javnog poziva.

Proračun

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 50.000 kn.

Broj prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu (1) prijavu na ovaj Javni poziv.

Traženi iznos

Najviši iznos koji se može tražiti je 10.000 kn. Zaklada će svim prijaviteljima kojima budu odobrena bespovratna sredstva odobravati traženi iznos naveden u prijavnici.

Prihvatljive aktivnosti

Da bi prijava na ovaj Javni poziv bila prihvatljiva provedba aktivnosti mora se odnositi na sudjelovanje jednog predstavnika organizacije civilnog društva koja djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti u programu "Life on Mars 2022" koji obuhvaća:

 • Digitalne susrete: dva interaktivna webinara koji će se održati u rujnu 2022. s ciljem upoznavanja sudionika i postavljanja inicijalnih pitanja
 • Kreativni lab: događanje koje se održava u Bologni (Italija) od 13. do 16. 10. 2022.
 • "Digitalni" follow-up: online mentorske sesije u svrhu finalizacije procesa su-stvaranja
 • Druge aktivnosti koje prijavitelj smatra relevantnim za sudjelovanje u programu "Life on Mars 2022"

U slučaju odobravanja sredstava nisu dopuštene promjene aktivnosti kojima se mijenja svrha podrške, odnosno predstavnik organizacije mora sudjelovati u cjelokupnom programu "Life on Mars 2022".

Razdoblje provedbe

Aktivnosti se moraju provoditi od rujna 2022. do siječnja 2023.

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi za rad predstavnika organizacije koji sudjeluje u programu "Life on Mars 2022"
 • troškovi propisane kotizacije za sudjelovanje u programu "Life on Mars 2022"
 • putni troškovi (put; putno osiguranje i troškovi povezani s bolesti COVID-19; smještaj; troškovi izdavanja vize; propisane dnevnice ili prehrana)
 • troškovi nabave literature povezani s temom programa "Life on Mars 2022"
 • administrativno-financijski troškovi, do najviše 10 % ukupnog proračuna od Zaklade
 • nepredviđeni troškovi, do najviše 10 % ukupnog proračuna od Zaklade

Napomena: Putni troškovi se odnose isključivo na osobu koja sudjeluje u programu "Life on Mars 2022" i na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost. Smještaj uključuje do najviše pet (5) noćenja za jednu osobu tijekom boravka u Bologni.

Dokumentacija za prijavu i način prijave

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio), a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade.

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. Nakon zaključavanja i slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica, prijavitelj će u svom e-korisničkom profilu moći preuzeti ispunjenu e-prijavnicu u .pdf formatu. Da bi zaprimljena e-prijavnica bila važeća, ona mora imati odgovarajući kôd koji se generira u .pdf formatu prijavnice prilikom zaključavanja e-prijavnice, odnosno slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.

Uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjerava se jesu li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA) dostavljeni:

 • Financijski izvještaji za 2021. za organizacije koje su imale poslovne aktivnosti u prethodnoj godini
 • Izjava o neaktivnosti za 2021. za organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti

Ako Komisija za provjeru formalnih uvjeta prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara i/ili da nije predao financijski izvještaj ili Izjavu o neaktivnosti za 2021. godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjeravat će koje su prijave zadovoljile sljedeće propisane formalne uvjete Javnog poziva, a koji se ne mogu ispraviti/nadopuniti:

 • E-prijavnica nema kôd, odnosno nije u roku poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.
 • Prijavitelj nema registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.
 • Prijavitelj nije registriran kao udruga ili umjetnička organizacija.
 • Prijavitelj nije upisan u Registar neprofitnih organizacija.
 • Prijavitelj ne vodi uredno financijsko poslovanje te financijske izvještaje, ako je obavezan, ili drugu financijsku dokumentaciju nije u roku predao nadležnim institucijama.
 • Prijavitelj nije uredno ispunio svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti.
 • Prijavitelj traži veći iznos od propisanoga za programsko područje.
 • Prijavitelj je predao veći broj prijava od dozvoljenog u programskom području.

Postavljanje pitanja

Opća pitanja o ovom Javnom pozivu mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 2. 6. 2022. do 17. 6. 2022.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade.

Procjena kvalitete prijava

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava je stručno tijelo koje se sastoji od tri (3) člana. Svaku prijavu procjenjuju tri (3) člana Povjerenstva na temelju skupina kriterija Prihvatljivost prijave i Kriterija kvalitete.

1. Prihvatljivost prijave

 • Organizacija djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti: Da / Ne.
 • Prijava je usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena: Da / Ne.

2. Kriteriji kvalitete – opisno vrednovanje

 • Relevantnost sudjelovanja u programu "Life on Mars 2022" za područje djelovanja organizacije
 • Doprinos sudjelovanja u programu "Life on Mars 2022" jačanju unutarnjih kapaciteta organizacije za razvoj i provedbu programa usmjerenih na međunarodnu kulturnu suradnju
 • Potreba organizacije za sudjelovanjem u obrazovnom programu "Life on Mars 2022"

Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da organizacija ne djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Povjerenstvo sastavlja obrazloženje samo za one prijave koje su neprihvatljive. Nakon procjene prihvatljivosti prijava, Povjerenstvo na temelju propisanih opisnih kriterija vrednuje prijave, uzimajući u obzir i uravnoteženu regionalnu zastupljenost organizacija civilnog društva te predlaže za dodjelu bespovratnih sredstava one prijave za koje procijeni da u najvećoj mjeri odgovaraju propisanim kriterijima kvalitete. Povjerenstvo sastavlja jedno obrazloženje o odabranim prijavama.

Povjerenstvo na temelju indikativnog proračuna Programa podrške 2022, odnosno važećih izmjena i dopuna Financijskog plana Zaklade upućuje Upravnom odboru Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava, koji sadrži obrazloženje odluke te popis svih procjenjivanih prijava, odobrenih i odbijenih prijava, kao i prijava koje nisu prihvatljive (s obrazloženjem), osnovne podatke o svakoj prijavi (naziv organizacije, OIB, poštanski broj i sjedište, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, naziv aktivnosti, status prijave, odobreni iznos).

Odluka

Konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi Upravni odbor na temelju Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava.

Objava rezultata

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama objaviti popis organizacija kojima su dodijeljena bespovratna sredstva za sudjelovanje u programu "Life on Mars 2022", kao i popis odbijenih prijava. Sve organizacije čije su prijave bile u postupku procjenjivanja obavještavaju se o rezultatima u pisanom obliku.

Ugovaranje

Nakon odobravanja bespovratnih sredstava odabranim projektima uslijedit će potpisivanje ugovora sa svakom pojedinom organizacijom/korisnikom. Dokumentacija potrebna za potpisivanje Ugovora navedena je na mrežnim stranicama Zaklade, a bit će navedena i u obavijesti o rezultatima Javnog poziva.

Prijavitelji kojima je odobrena podrška potpisuju ugovor kojim se utvrđuje iznos odobren iz sredstava Zaklade te se određuju uvjeti pod kojima im se podrška dodjeljuje kao i sve obaveze koje korisnici preuzimaju potpisivanjem ugovora čiji je ogledni primjerak objavljen na mrežnim stranicama.

Pravo prigovora

Svaka organizacija koja je sudjelovala u Javnom pozivu može uputiti prigovor Upravnom odboru Zaklade u roku od osam (8) radnih dana od dana slanja obavijesti o rezultatima na e-adresu glavnog administratora korisničkog profila u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica. Prigovor je potrebno nasloviti na Upravni odbor te ga potpisanog poslati na e-adresu: podrska@kulturanova.hr. Upravni odbor je dužan očitovati se na prigovor u roku od osam (8) radnih dana od roka za slanje prigovora.

Sukob interesa

Sprečavanje sukoba interesa temelj je za transparentno, nezavisno, nepristrano i objektivno provođenje postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Članovi tijela koji sudjeluju u postupku dodjele bespovratnih sredstava moraju, prije nego pristupe provedbi postupka dodjele bespovratnih sredstava, potpisati Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kao i Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. Rad imenovanih tijela uređuje se poslovnicima o radu tih tijela.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 24. 6. 2022., 16h.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type