Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Rok: 06. rujna 2017.

Prijave su zatvorene

Ovo programsko područje naglasak stavlja na razvoj regionalne i međuregionalne suradnje i umrežavanja u Europi kroz zagovaranje, programsku razmjenu i suradnju te širenje znanja, iskustava i dobre prakse između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Podrška je namijenjena suradničkim platformama koje se mogu razvijati unutar jedne od regija kojima pripada Republika Hrvatska ili suradničkim platformama koje povezuju najmanje dvije europske regije, od kojih je jedna ona u kojoj je smještena Republika Hrvatska. Regionalna usmjerenost ovog programskog područja proizlazi iz potrebe da se jača suradnja unutar regija kojima Hrvatska pripada, odnosno da se doprinosi boljoj povezanosti između pojedinih europskih regija i njihovom međusobnom jačanju te smanjenu razlika i ujednačenom razvoju europskih regija. Podržavaju se postojeće platforme, formalne i neformalne, koje u različitim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja razvijaju različite oblike suradnji, odnosno suradničke platforme koje već operativno imaju povijest suradnje te rezultate zajedničkog usmjerenog pothvata, a koje su otvorene različitim organizacijama te usmjerene prema dugoročnom djelovanju. Posebno se potiče razvoj multidisciplinarnih platformi.

Uloga organizacija uključenih u platformu

Koordinator platforme je organizacija u platformi koja koordinira aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje ugovor sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili ih može dalje transferirati isključivo članicama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a prema odobrenom proračunu.

Članica platforme je organizacija koja sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonosi njihovu financiranju. Sve članice moraju doprinositi razvoju suradničke platforme, a svaka članica mora popuniti, ovjeriti i potpisati Izjavu članice o suradnji, kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade. Iznimno, ako prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga nije potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji već samo skenirani registar redovnih članica saveza.

Vrste podrški: jednogodišnja i višegodišnja
Prilikom prijavljivanja na ovaj Javni poziv prijavitelji izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ovaj Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili, ali svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s ovog Javnog poziva.

1. Jednogodišnja podrška
Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u obje kategorije, a odnosi se na podršku za realizaciju aktivnosti u 2018. godini. Prijavitelji koji žele podnijeti prijavu za jednogodišnju podršku, prilikom ispunjavanja e-prijavnice izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju jednogodišnju podršku.

2. Višegodišnja podrška
Višegodišnja podrška dodjeljuje se u obje kategorije, a odnosi se na podršku za realizaciju aktivnosti u 2018., 2019. i 2020. godini. Prijavitelji koji žele podnijeti prijavu za višegodišnju podršku, prilikom ispunjavanja e-prijavnice izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju višegodišnju podršku. Prijavnice koje prijavitelji ispunjavaju, kao i kriteriji za dodjelu sredstava, za jednogodišnju i višegodišnju podršku unutar iste kategorije su isti tako da svi prijavitelji kojima ne bude odobrena višegodišnja podrška imaju pravo na ostvarivanje jednogodišnje podrške ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s Javnog poziva.

Udio financiranja višegodišnjih projekata u ukupnom proračunu ovog programskog područja utvrđen je odlukom Upravnog odbora.

Nakon procjene kvalitete prijava najbolje ocijenjene prijave u ovom programskom području i kategoriji, a koje su podnesene za ostvarivanje višegodišnje podrške, Povjerenstvo predlaže za dodjelu višegodišnje podrške. Na temelju prijedloga Povjerenstva Stručna služba Zaklade provodi provjeru organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija koje je Povjerenstvo predložilo za dodjelu višegodišnjih podrški.

Odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok do tri (3) godine donosi Upravni odbor. Odluka se donosi na temelju procjene kvalitete prijava i Izvještaja Stručne službe Zaklade o provjeri organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija koje su predložene za dodjelu višegodišnje podrške. Višegodišnja podrška ugovara se na godišnjoj razini na temelju odluke Upravnog odbora.

Upravni odbor odluku o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške, donosi na način opisan u članku 15., stavcima 11. i 12. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade “Kultura nova”.

Tijekom razdoblja u kojem je odluka Upravnog odbora o odobravanju višegodišnje podrške na snazi organizacija na koju se odnosi ta odluka ne može podnositi prijave na novi javni poziv na predlaganje programa i projekata u tom programskom području. U zadnjoj godini korištenja višegodišnje podrške organizacija može u tom programskom području podnijeti prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za provođenje projekata u sljedećoj godini.

Posebni ciljevi

 • poticati i unapređivati dugoročnu suradnju između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • omogućiti veću protočnost kulturnih proizvoda te mobilnost umjetnika i kulturnih radnika na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava između hrvatskih i europskih organizacija te jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • poticati razvoj zagovaračkih aktivnosti u okviru tema oko kojih je okupljena suradnička platforma, posebno onih koje će doprinijeti usmjeravanju nacionalnih kulturnih politika unutar regije ili između regija prema pružanju sustavne podrške razvoju suradnje na području kulture i umjetnosti u regiji ili između regija

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja (vidi Tablicu 2), kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Iznos sredstava
Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj može tražiti iznos do 220.000 kn.

b) Tko se može prijaviti?
Kao koordinator platforme na ovaj Javni poziv može se prijaviti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

Na ovaj Javni poziv prijavu dostavlja samo koordinator platforme.

Prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniran ispunjen, ovjeren i potpisan dodatni obrazac - Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP5). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te je dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument. Iznimno, ako prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga nije potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji za organizacije iz Republike Hrvatske već samo skenirani registar redovnih članica saveza. Za članice koje su registrirane kao organizacije civilnog društva izvan Republike Hrvatske te za druge pravne subjekte u kulturi u Republici Hrvatskoj i izvan nje, prijavitelj prilikom prijave prilaže skenirane registracije takvih članica.

Kao članice, na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti isključivo:

 • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • organizacije civilnog društva (nevladine i neprofitne organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u jednoj od europskih država
 • drugi pravni subjekti u  kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme registrirani u jednoj od europskih država

Drugi pravni subjekti mogu sveukupno činiti najviše 30% svih članica platforme.

c) Geografski fokus
U ovom programskom području suradnja hrvatskih organizacija se može odvijati na dvije razine: a) regionalno - između zemalja jedne regije kojoj pripada Republika Hrvatska ili b) međuregionalno - između zemalja koje pripadaju dvama različitim regijama, od kojih je jedna ona u kojoj je smještena Republika Hrvatska.

Ako se prijavljuje suradnja između zemalja unutar jedne regije, da bi prijava bila prihvatljiva u platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije, uz Hrvatsku iz još najmanje 3 zemlje pripadnice iste regije. Ako se prijavljuje suradnja između regija, da bi prijava bila prihvatljiva u platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije, od kojih uz Hrvatsku najmanje 1 organizacija mora pripadati istoj regiji, a najmanje 2 organizacije moraju biti iz regije s kojom se uspostavlja suradnja.

Ako je zadovoljen najmanji propisani broj organizacija iz navedenih zemalja moguće je uspostaviti i suradnju te provoditi aktivnosti u ostalim europskim zemljama.

Napomena: Zaklada za potrebe ovog Javnog poziva definira 6 regija u Europi na sljedeći način:
    1) Sjeverna Europa: Danska, Estonija, Finska, Island, Latvija, Litva, Norveška, Švedska
    2) Zapadna Europa: Belgija, Francuska, Irska, Luksemburg, Monako, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije
    3) Centralna Europa: Austrija, Češka, Hrvatska, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija,     Švicarska
    4) Južna Europa: Grčka, Italija, Malta, San Marino, Portugal, Španjolska
    5) Jugoistočna Europa: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Kosovo, Mađarska, Makedonija,     Moldavija,    Rumunjska, Slovenija, Srbija
    6) Istočna Europa: Bjelorusija, Estonija, Latvija, Litva, Moldavija, Rusija, Ukrajina

d) Broj prijava

Koordinator
Prijavitelj (organizacija koordinator) ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti samo jednu prijavu. Organizacija koja kao koordinator podnosi prijavu unutar ovog programskog područja, ima pravo sudjelovati kao članica u drugim prijavama u ovom programskom području.

Organizacije koje koordiniraju suradničku platformu u Jugoistočnoj Europi, a kojima je Sporazum o kratkoročnoj suradnji na snazi do 31.12.2017. imaju pravo podnijeti prijavu na ovaj Javni poziv.

Članica
Jedna organizacija ima pravo kao članica suradničke platforme sudjelovati u neograničenom broju prijava na ovaj Javni poziv.

e) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

- aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2018. do 31.12.2018.
- u provedbu aktivnosti moraju biti uključene najmanje 4 organizacije (koordinator i 3 članice)

 • regionalno: uz Hrvatsku iz još najmanje 3 zemlje iz iste regije ili
 • međuregionalno: uz Hrvatsku iz još najmanje 1 zemlje iz iste regije te iz najmanje 2 zemlje iz druge regije u Europi

- aktivnosti se moraju provoditi u najmanje 4 zemlje

 • regionalno: u Hrvatskoj i u još najmanje 3 zemlje iz iste regije ili
 • međuregionalno: u Hrvatskoj i u još najmanje 1 zemlji iz iste regije te u najmanje 2 zemlje iz druge regije u Europi

- mora imati osigurana sredstva iz drugih izvora

Prihvatljive vrste aktivnosti

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe itd.)
 • aktivnosti suradnje u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu i njegovu rješavanju (informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti prijenosa znanja i iskustava između uključenih organizacija
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka, studijski posjeti itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja
 • izrada prijedloga i preporuka
 • aktivnosti prikupljanja sredstava
 • susreti članova platforme

Prihvatljivi troškovi

- troškovi nastali na teritoriju Republike Hrvatske

 • troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza)
 • troškovi promocije
 • troškovi komunikacije
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja
 • administrativno-financijski troškovi (režijski troškovi, najam ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo itd.) u iznosu do najviše 10% ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme u iznosu do najviše 30% ukupno traženog proračuna od Zaklade

- troškovi nastali izvan teritorija Republike Hrvatske uz uvjet da je organizacija iz Republike Hrvatske suorganizator aktivnosti:

 • troškovi naknada za rad autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme po autorskom ugovoru, ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru i sl.
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza)
 • troškovi promocije
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja

Financijski uvjeti

U proračunski dio e-prijavnice se unosi pregled troškova po aktivnostima, a posebno se navode troškovi koji se odnose na aktivnosti koje se provode u Republici Hrvatskoj, odnosno troškovi za aktivnosti izvan teritorija Republike Hrvatske. U proračunu se prikazuju svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje ugovor. Koordinator u tom slučaju može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane kao udruge ili umjetničke organizacije ili drugi pravni subjekti u kulturi u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji, odnosno koja je redovna članica saveza udruga koji koordinira suradničku platformu, i to za provedbu aktivnosti u skladu s utvrđenim planom provedbe aktivnosti i proračunom koji su sastavni dio potpisanog ugovora. Koordinator je odgovoran za podnošenje svih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom. Organizacija registrirana u Republici Hrvatskoj izravno plaća troškove koji nastaju izvan teritorija Republike Hrvatske.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type