Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP6: Podrška za razvoj publike

Rok: 06. rujna 2017.

Prijave su zatvorene

Pristup kulturi i dostupnost kulture danas predstavljaju vrlo aktualne teme u diskursu kulturne politike u Europi, ali i šire. Pitanje sudjelovanja građana ima dugu tradiciju u području kulture i umjetnosti u različitim geo-političkim okruženjima, "pravo na kulturu" dio je Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1948.), a sudjelovanje građana neodvojivo je od koncepata demokratizacije kulture i kulturne demokracije. Unatoč tome mnogi podaci ukazuju na elitističku viziju kulture i isključenost velikog broja stanovništva iz sudjelovanja u kulturi zbog niza fizičkih, psiholoških, ekonomskih i društvenih prepreka. Kao jedan od odgovora kulturne politike europskih zemalja na ove izazove, kao i ubrzani informacijski i tehnološki razvoj te promjene u ekonomskom i društvenom okruženju, pronađen je u konceptu "razvoja publike", a ovaj trend potvrđuje i studija o razvoju publike koju je naručila Europska komisija za potrebe kreiranja budućih javnih poziva u okviru programa Kreativna Europa*. Međutim, ako se "razvoj publike" želi uspostaviti kao dugoročan, strateški i dinamičan proces koji bi zahvatio cjelokupnu organizaciju i obuhvatio aktivnosti kojima se unapređuju i produbljuju odnosi s postojećom publikom te razvijaju pristupi prema novoj publici neophodno je osmišljavanje i implementacija kontinuiranog sustava podrške organizacijama za razvoj publike. Iz tih razloga Zaklada "Kultura nova" pokreće novo programsko područje putem kojega se organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti daje podrška za razvoj publike kao sveobuhvatne aktivnosti organizacije koja zahtijeva specifične kompetencije i organizacijsku predanost, i koja nije usmjerena samo prema projektnom pristupu publici za specifične kulturne i umjetničke programe.

* Alessandro Bollo, Cristina Da Milano, Alessandra Gariboldi, Chris Torch (2017.) Study on Audience Development - How to place audiences at the centre of cultural organisations. Brussels: European Commission. Dostupno ovdje.

Posebni ciljevi

 • razvijati raznolike i u drugim organizacijama/područjima primjenjive pristupe, metode i alate aktivnog uključivanja i sudjelovanja publike u planiranju, programiranju, upravljanju, stvaranju, produkciji, prezentaciji i/ili evaluaciji kulturnih i umjetničkih aktivnosti
 • doprinositi jačanju kapaciteta i unutarnjem osnaživanju organizacija za razvoj publike
 • razvijati prakse prikupljanja, dijeljenja i primjene podataka o trenutnoj i potencijalnoj publici
 • poticati intersektorsku suradnju i partnerstva za razvoj publike
 • poticati sudjelovanje i uključivanje marginaliziranih grupa u kulturu i umjetnost
 • uspostavljati prakse razvoja publike korištenjem digitalnih tehnologija
 • pridonijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti usmjerenih prema razvoju publike

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja (vidi Tablicu 2), kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Tko se može prijaviti?
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva.

b) Broj prijava
Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jednu prijavu.

c) Iznos koji se može tražiti
Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj može tražiti iznos do 40.000 kn.

d) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • program/projekt se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018.
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od iznosa navedenoga za ovo programsko područje

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad voditelja programa/projekta razvoja publike te suradnika angažiranih u programu/projektu razvoja publike
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza) voditelja programa/projekta razvoja publike te suradnika angažiranih u programu/projektu razvoja publike
 • troškovi promocije
 • troškovi dizajna i tiska
 • troškovi edukacije (materijali, treneri, kotizacije i sl.)
 • troškovi informacijskih tehnologija za razvoj publike (izrada i održavanje)
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi dokumentiranja
 • administrativni i uredski troškovi, npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi i sl. u iznosu do najviše 10% ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 10% ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • ostali troškovi, u iznosu do najviše 5% ukupno traženog proračuna od Zaklade

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type