Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • Ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (Opisni i proračunski dio) za programsko područje i kategoriju u kojoj se prijavljuje, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade

Obavezna dokumentacija u papirnatom obliku:

 • Ispisana, ovjerena i potpisana prijavnica u papirnatom obliku (Opisni i proračunski dio) koja je nakon slanja u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica dostupna u .pdf formatu u e-korisničkom profilu na mrežnim stranicama Zaklade
 • Ispunjen, ovjeren i potpisan dodatni obrazac za Programska područja 3 i 4: Izjava članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrikama PP3 i PP4). Može biti predana i preslika Izjave, odnosno ispisana skenirana Izjava koja je prethodno ispunjena, ovjerena i potpisana.
 • Organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo, a nemaju obavezu predavanja financijskih izvještaja dostavljaju:
  - Preslike Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima za 2013. godinu koje je usvojilo upravljačko tijelo (potpisane i ovjerene)
  - Presliku Odluke o nesastavljanju i nepredavanju financijskih izvještaja koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
  - Presliku Odluke o vođenju dvojnog knjigovodstva koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
 • Organizacije koje su obveznici jednostavnog knjigovodstva dostavljaju:
  - Presliku Odluke o nesastavljanju financijskih izvještaja koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
  - Presliku Knjige prihoda i rashoda koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
 • Organizacije koje su obveznici dvojnog knjigovodstva uz prijavu ne dostavljaju financijski izvještaj (vidi Napomenu br. 2)

Napomene:
1. Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka. 
2. Zaklada će financijske izvještaje obveznika dvojnog knjigovodstva provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije predao financijski izvještaj za 2013. godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka
3. U Programskom području 3, Zaklada će podatke o tome je li članica upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u matični registar. Ako Komisija utvrdi da članice nisu upisane u odgovarajući matični registar, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
4. Svi obrasci trebaju biti ovjereni službenim pečatom organizacije (na mjestu gdje piše MP = mjesto pečata) i potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje organizacije i voditelja projekta/programa, kako je naznačeno na prijavnicama i obrascima.

Svi prijavitelji u e-prijavnici mogu navesti poveznicu (link) na kojoj se nalaze materijali koji ilustriraju prijaviteljevu kompetentnost za provedbu predloženoga projekta/programa. Svi ostali prilozi (publikacije, novinski članci, dokumentacija koja ilustrira rad organizacije), koje prijavitelj eventualno dostavi kako bi potkrijepio svoju kompetentnost, neće se razmatrati. Zaprimljene prijave s popratnom dokumentacijom neće se vraćati prijaviteljima.

Svi prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva obavezni su prije potpisivanja ugovora/sporazuma sa Zakladom dostaviti propisanu dokumentaciju koja je navedena u Vodiču za prijavu. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type