Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Javni pozivi na Program podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023.

Zaklada "Kultura nova" je 21. lipnja 2023. godine objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023.

Rok: 30. kolovoza 2023.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/2021) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 16. lipnja 2023. godine, Zaklada je 21. 6. 2023. u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2024. godini te za višegodišnje programe koji se provode u 2024., 2025. i 2026. godini.

Program podrške 2023 provodi se s ciljem pružanja financijske i stručne podrške udrugama i umjetničkim organizacijama koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Bespovratna se sredstva dodjeljuju s ciljem izgradnje i jačanja organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj kulturno-umjetničkih programa u području suvremene kulture i umjetnosti te kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad organizacija.

Dokumentacija Programa podrške 2023 dostupna je na mrežnim stranicama Zaklade, a sastoji se od sljedećih dokumenata:

 • Prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za svako programsko područje i kategoriju te ogledni primjerak prijavnice u .pdf formatu
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"
 • Vodič kroz programska područja
 • Upute za prijavitelje
 • Upute za korisnike (Ugovorne obaveze, praćenje i vrednovanje provedbe odobrenih programa/projekata)
 • Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova"
 • Poslovnik o načinu postupanja i izvještavanja Zaklade "Kultura nova".

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2023 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način)
 • zadovoljavaju sve ostale propisane uvjete.

Podnošenjem prijave na javne pozive u okviru Programa podrške 2023 svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke, što uključuje i propisani način procjene kvalitete prijava. Postupak dodjele bespovratnih sredstava natjecateljski je proces s ograničenim proračunom u kojem sudjeluje niz različitih prijavitelja. U skladu s navedenim, u pravilu ne mogu biti podržani svi programi/projekti. Svi prijavitelji podnošenjem prijave prihvaćaju sve propisane uvjete te potvrđuju da su svjesni činjenice da u okviru javnih poziva ne mogu biti podržani svi prijavljeni programi/projekti. Zaklada ne tolerira nikakav oblik nasilja i/ili uznemiravanja svojih zaposlenika i vanjskih suradnika. Ako Zaklada utvrdi da podaci uneseni u e-prijavnicu nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Suvremena kultura i umjetnost

Djela, radovi i projekti suvremene kulture i umjetnosti nastaju u širokom rasponu umjetničkih disciplina i kulturnih djelatnosti i područja izmijenjenih i oblikovanih pod utjecajem tehnološkog napretka. Karakterizira ih kompleksnost i raznolikost u skladu s vremenom u kojem nastaju. Ostvaruju se u različitim medijima i formatima te se realiziraju u konvencionalnim i profesionalnim umjetničkim prostorima i kulturnim institucijama kao i nekonvencionalnim otvorenim i zatvorenim prostorima. Odlikuju ih brojne estetske karakteristike, konceptualna i teorijska polazišta, a odražavaju kolektivna i individualna iskustva. Obuhvaćaju različite perspektive i identitete, miješaju različite stilove, tehnike i kulturne tradicije kako bi stvorili nove oblike kulturnih izričaja i pomaknuli granice onoga što se smatra umjetnošću. Oslanjaju se na više disciplina i medija, a interdisciplinarnost, cross- i transdisciplinarnost, multimedijalnost, hibridnost i eksperimentiranje inherentni su njihovom djelovanju. Kombiniraju tradicionalno i suvremeno, upotrebljavaju raznolike tehnologije u radu. Dekonstrukcija, nelinearnost ili nekonvencionalnost izvedbe, tehnika, materijala ili prostora često su njihova obilježja. Suvremeni umjetnici usmjereni su na proces i improvizaciju. Bave se gorućim i aktualnim pitanjima suvremenog društva, odražavajući njegovu kulturnu raznolikost i višeznačnost, obuhvaćajući različite teme, propitujući kontekst vlastitog djelovanja, produkcije i recepcije, i proizvodeći društveno osviještene poruke. Uspostavljaju dijalog s različitim kontekstima i uspostavljaju višesmjernu komunikaciju. Često su usredotočeni na lokalnu zajednicu i uključivanje različitih društvenih skupina u umjetničke procese.

Prioritet

Naslanjajući se na zakonske smjernice i uzimajući u obzir potrebe organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti prioritet Programa podrške 2023 usmjeren je na:

 • izgradnju i jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj kulturno-umjetničkih programa u području suvremene kulture i umjetnosti.

Proračun

Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. iznosi 1,520,000 eura. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

 • Organizacijski razvoj:        1,450,000 EUR
 • Razvoj novih organizacija:     70,000 EUR

Zaklada je u Financijskom planu za 2023. godinu osigurala i sredstva za programe koji će u 2024. godini biti u 2. i 3. godini provedbe višegodišnje podrške na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" te preuzetih obaveza iz 2021. i 2022. godine.

Ograničenje broja prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu (1) prijavu na Program podrške 2023.

Ako prijavitelj dostavi veći broj prijava od propisanoga broja, sve prijave bit će odbijene zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta.

Programska područja

Zaklada u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. raspisuje javne pozive u dva (2) programska područja: 1. Organizacijski razvoj i 2. Razvoj novih organizacija.

1. Organizacijski razvoj

Kulturno-umjetnički program predstavlja temelj za dodjelu podrške za organizacijski razvoj, a može se ostvarivati u bilo kojoj umjetničkoj disciplini ili kulturnoj djelatnosti na području suvremene kulture i umjetnosti, bez obzira na koju se od sljedećih pet kulturnih funkcija odnosi: stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija. Programi se mogu realizirati u zemlji i inozemstvu, u fizičkom (otvorenom / zatvorenom) ili virtualnom prostoru. Program se može provoditi samostalno, u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama.

Organizacija može u prijavi koju upućuje na ovo Programsko područje obuhvatiti sve svoje kulturno-umjetničke aktivnosti na području suvremene kulture i umjetnosti koje planira provoditi u 2024. godini.

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje programa u jednoj od sljedećih kategorija:

 • prva kategorija do 25,000 eura
 • druga kategorija do 18,000 eura
 • treća kategorija do 10,000 eura
 • četvrta kategorija do 5,000 eura

Propisani su najviši iznosi koje organizacija može zatražiti uz napomenu da će iznos tražene podrške ovisiti o položaju prijavitelja na rang listi te će se proporcionalno smanjivati za 10 % na način naveden u Poglavlju 3. "Opći financijski uvjeti" u Uputama za prijavitelje. Najmanji iznos podrške koji se na taj način može dodijeliti je 70 % od traženog iznosa.

U sve četiri kategorije dodjeljuje se jednogodišnja podrška, dok je višegodišnju podršku moguće ostvariti u prvoj i drugoj kategoriji.

Formalni uvjeti ovise o kategoriji u kojoj se podnosi prijava. Detaljan popis formalnih uvjeta nalazi se u Vodiču kroz programska područja te Uputama za prijavitelje.

Prva kategorija

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u matični registar i Registar neprofitnih organizacija najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva
 • imaju najmanje dvije (2) osobe zaposlene na temelju ugovora o radu
 • su u prosjeku u prethodne tri (3) godine ostvarile najmanje 40,000 eura prihoda.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program mora biti u provedbi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od siječnja do prosinca 2024.
 • kulturni/umjetnički program mora uključivati javna događanja u 2024.

- Drugi izvori financiranja:

 • Prijavitelj mora imati osigurana ili planirana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

Druga kategorija

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u matični registar i Registar neprofitnih organizacija najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva
 • su u prosjeku u prethodne tri (3) godine ostvarile najmanje 20,000 eura prihoda.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program mora biti u provedbi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od siječnja do prosinca 2024.

- Drugi izvori financiranja:

 • Prijavitelj mora imati osigurana ili planirana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

Treća kategorija

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u matični registar i Registar neprofitnih organizacija najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program može započeti i završiti bilo kada tijekom 2024.

- Drugi izvori financiranja:

 • Prijavitelj mora imati osigurana ili planirana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

Četvrta kategorija

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u matični registar i Registar neprofitnih organizacija najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva
 • nisu koristile podršku Zaklade "Kultura nova" u programskom području usmjerenom na organizacijski razvoj u zadnjih pet (5) godina.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program može započeti i završiti bilo kada tijekom 2024.

2. Razvoj novih organizacija

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje programa i projekata. Kulturno-umjetnički program može se ostvarivati u bilo kojoj umjetničkoj disciplini ili kulturnoj djelatnosti na području suvremene kulture i umjetnosti bez obzira na koju se od sljedećih pet kulturnih funkcija odnosi: stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija. Programi se mogu realizirati u zemlji i inozemstvu, u fizičkom (otvorenom / zatvorenom) ili virtualnom prostoru. Program se može provoditi samostalno, u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama.

Zaklada putem ovog programskog područja osim financijske podrške pruža i stručnu podršku koja se sastoji od Obrazovnog programa u području kulturnog menadžmenta te administrativno-pravne podrške.

Obrazovni program u području kulturnog menadžmenta osiguran je za najviše 10 organizacija. U slučaju da financijsku podršku u ovom Programskom području ostvari manje od 10 organizacija, u obrazovnom programu mogu sudjelovati i organizacije koje nisu ostvarile financijsku podršku prema utvrđenoj rang listi od najvećeg postotka ostvarenih bodova prema najmanjem do popunjenja mjesta. U obrazovnom programu ne mogu sudjelovati organizacije koje su isključene u skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenog programa/projekta.

Formalni uvjeti

Detaljan popis formalnih uvjeta nalazi se u Vodiču kroz programska područja te u Uputama za prijavitelje.

Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u matični registar i Registar neprofitnih organizacija u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do dana zatvaranja Javnog poziva

Trajanje provedbe kulturno-umjetničkih aktivnosti:

 • Provedba kulturno-umjetničkih aktivnosti u suvremenoj kulturi i umjetnosti može započeti i završiti bilo kad tijekom 2024. godine.

Trajanje podrške:

 • Prijavitelj stručnu i financijsku podršku za organizacijski razvoj zbog trajanja obrazovnog programa koristi tijekom cijele godine, od siječnja do prosinca 2024., bez obzira na to kada započinje i završava provedba kulturno-umjetničkog programa.

Traženi iznos: Prijavitelj može zatražiti iznos do 7,000 eura.

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za odabrano programsko područje i kategoriju, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade.

Obavezna dodatna dokumentacija za prvu kategoriju u Programskom području Organizacijski razvoj:

 • izvod iz evidencije o radnicima sa stanjem na dan raspisivanja Javnog poziva (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici Dokumenti)

Skenirani dokumenti mogu se učitati u formatima .pdf, .jpg, .png, .bmp te ne smiju biti veći od 10 MB.

Podaci koje će Zaklada provjeravati uvidom u e-registre:

 • podaci o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravaju se uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.
 • uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjerava se jesu li predani financijski izvještaji prijavitelja za 2022. odnosno je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za 2022.

Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara ili da nije predao traženu dokumentaciju, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

Svi prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva obavezni su prije potpisivanja ugovora sa Zakladom u propisanom roku dostaviti propisanu dokumentaciju za potpisivanje ugovora koja je navedena u Uputama za prijavitelje.

Postavljanje pitanja

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 21. 6. 2023. do 27. 7. 2023. i od 16. 8. 2023. do 25. 8. 2023.

Prije postavljanja pitanja prijavitelji mogu u rubrici PiO provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik.

Objava rezultata

Na mrežnim stranicama Zaklade bit će objavljeni:

 • popis odobrenih prijava sa sažetkom, zbrojem ostvarenih bodova i odobrenim iznosom
 • popis odbijenih prijava sa sažetkom i zbrojem ostvarenih bodova
 • popis prijava odbijenih zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta.

Svi prijavitelji dobit će pisanu obavijest s rezultatima njihove prijave.

Svaka organizacija koja je sudjelovala u javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava može uputiti pisani prigovor Upravnom odboru Zaklade na službenu e-adresu Zaklade ili putem pošte u roku od osam (8) radnih dana od dana slanja obavijesti o rezultatima javnih poziva na e-adresu glavnog administratora korisničkog profila u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica. Prigovor se može poslati samo u slučaju da je prijavitelj uočio propuste u primjeni utvrđenoga postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 30. kolovoza 2023., 16 h.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type