Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za programsko područje.

Dvije grupe kriterija

S obzirom na to da svi potencijalni prijavitelji na ovaj Javni poziv nisu provodili programe/projekte u 2018. uz podršku Zaklade definirane su dvije grupe kriterija: Grupa A i Grupa B.

Grupa A
Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koju je uključena 4. skupina kriterija: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe programa/projekata.

Grupa B
Organizacije koje nisu provodile programe/projekte uz podršku Zaklade u 2018. bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nije uključena 4. skupina kriterija koja se odnosi na vrednovanje administrativne kvalitete provedbe programa/projekata.

Četiri skupine kriterija 

Kriteriji za dodjelu sredstava podijeljeni su u četiri skupine:

1. skupina: Prihvatljivost prijavljenoga projekta
U ovoj skupini definirana su tri kriterija prihvatljivosti, a procjenjuje ih Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019.  i/ili da predstavnik organizacije koji će sudjelovati u obrazovnom programu nema 2 godine profesionalnog iskustva u provedbi kulturnih/umjetničkih projekata i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

2. skupina: Kvantitativni kriteriji
U ovoj skupini kriterija nalazi se kriterij koji je mjerljiv i čije su vrijednosti unaprijed točno propisane u Vodiču za prijavu te ga Povjerenstvo neće procjenjivati niti će članovima Povjerenstva biti vidljiv prilikom procjenjivanja. Kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u e-prijavnici i bodovno je definiran te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za taj kriterij dodjeljuju automatski, a na temelju odgovora prijavitelja. Ako Zaklada utvrdi da podaci uneseni u e-prijavnicu nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

3. skupina: Kriteriji kvalitete
Kriteriji kvalitete podijeljeni su u podskupine, bodovno su definirani, a procjenjuje ih Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Za većinu podskupina kriterija u ovoj skupini kriterija određen je najmanji potreban zbroj bodova, odnosno definiran je bodovni prag. Prijave koje u bilo kojoj podskupini za koju je definiran bodovni prag budu imale zbroj bodova manji od određenog najmanjeg zbroja bodova za tu podskupinu, bit će isključene iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

4. skupina: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe
Kriteriji za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe su skupina kriterija na temelju kojih Stručna služba vrednuje administrativni programski i financijski dio provedbe aktivnosti za koje su odobrena bespovratna sredstva, bodovno su definirani i njihov ukupan iznos je 5 % ukupnog zbroja bodova Kriterija za dodjelu sredstava. Vrednovanje administrativne kvalitete provedbe odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. Na temelju ove skupine kriterija procjenjuju se one organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine.

Prijavitelji čije prijave budu isključene na temelju kriterija prihvatljivosti prijave ili zbog nedovoljnog zbroja bodova u jednoj od podskupina, o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

Vrednovanje kvalitete provedbe

Tijekom 2020. i 2021. godine na temelju propisanih kriterija za vrednovanje, koji su sastavni dio ugovora, Stručna služba vrednovat će kvalitetu provedbe aktivnosti za koje budu odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019. Ako korisnik sredstava podnese prijavu na javni poziv u okviru Programa podrške 2022, prilikom procjene kvalitete prijava uzimat će se u obzir kriteriji za vrednovanje administrativne kvalitete koji će biti sastavni dio Kriterija za dodjelu sredstava.