Članovi Povjerenstva rade na sjednicama te između sjednica u e-sustavu za procjenu kvalitete prijava u kojem se nalaze samo one e-prijavnice koje im je Odjel za programe podrške dodijelio na procjenu kvalitete. Prilikom dodjele prijava članovima Povjerenstva Odjel za programe podrške vodi računa o njihovu području stručnosti i kompetencijama, kao i o tome da svakom članu Povjerenstva bude dodijeljen podjednak broj prijava. Svaku prijavu procjenjuju dva člana Povjerenstva. Ocjene svakog člana Povjerenstva koje su dodijeljene jednoj prijavi zbrajaju se te se dijeljenjem s brojem članova koji su procjenjivali tu prijavu dobiva srednja bodovna vrijednost. Srednja bodovna vrijednost koja se unosi u zbirnu rang listu svih procijenjenih prijava prikazuje se kao postotak ukupno ostvarenih bodova prilikom procjene kvalitete prijava. Prijave se rangiraju od najvećeg mogućeg postotka ostvarenih bodova prema najmanjem, s označenim prijavama koje u nekoj od podskupina kriterija nisu prošle propisani bodovni prag.

U slučaju da Odjel za programe podrške prilikom provjere raspona ocjenjivanja utvrdi razliku veću od 40 % između najveće i najmanje zbirne ocjene dodijeljene jednoj prijavi, uvodi se novi procjenitelj koji će procijeniti kvalitetu predmetne prijave. Ocjene onog člana Povjerenstva koje najviše odstupaju od ostalih neće se uzeti u obzir prilikom računanja zbirne ocjene za tu prijavu.

Povjerenstvo nakon obavljene procjene kvalitete prijava upućuje Upravnom odboru odluku i Prijedlog o izboru do 5 kandidata za prijavu na obrazovni program "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.", na temelju čijih prijava udruga Marcel Hicter odabire najviše 2 polaznika obrazovnog programa. Prijedlog sadrži popis svih procjenjivanih prijava, predloženih i odbijenih prijava, i osnovne podatke o svakoj prijavi (naziv organizacije, OIB, poštanski broj i sjedište, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, naziv projekta, status prijave, postotak ukupno ostvarenih bodova).

Upravni odbor na sjednici raspravlja o Prijedlogu Povjerenstva te donosi konačnu odluku o potvrdi. Upravni odbor ne prihvaća Prijedlog Povjerenstva samo u slučaju da Prijedlog nije u skladu s definiranim prioritetima Programa podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019., ciljevima programskog područja te u slučaju da se utvrde nepravilnosti u radu Povjerenstva. U tom slučaju Upravni odbor može pozvati na razgovor predsjednika Povjerenstva i prema potrebi druge članove Povjerenstva u svrhu dodatnog obrazloženja Prijedloga Povjerenstva. Ako Upravni odbor ne prihvati Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava, od Povjerenstva će se zatražiti ponovno razmatranje Prijedloga, a može se odlučiti i da se postupak procjene kvalitete pojedinih prijava u tom slučaju ponovi. Iznimno, ako Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ne prihvati ponovno razmotriti Prijedlog i/ili ponoviti postupak procjene kvalitete pojedinih prijava, Upravni odbor će donijeti odluku o izboru do 5 kandidata za prijavu na obrazovni program "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." te će popis odabranih kandidata dostaviti partnerskoj organizaciji, udruzi Marcel Hicter. Između predloženih kandidata partnerska organizacija će na temelju prijava do najviše 5 selektiranih organizacija odabrati najviše 2 organizacije čiji će predstavnici sudjelovati u obrazovnom programu, a o čemu će obavijestiti Zakladu.