Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Rok: 03. rujna 2020.

Prijave su zatvorene

Iako na međunarodnoj razini raste važnost mrežnog organiziranja i izgradnje različitih suradnički platformi, u domaćim uvjetima još uvijek ne postoje mjere koje bi osiguravale podlogu za dugoročno povezivanje i poticanje suradnje između organizacija koja nadilazi okupljanja u projektne konzorcije. U nastojanju da odgovori na navedeni nedostatak Zaklada pruža podršku za razvoj suradničkih platformi u Europi. Ovo programsko područje naglasak stavlja na razvoj regionalne i međuregionalne suradnje i umrežavanja u Europi kroz programsku razmjenu i suradnju, širenje znanja, iskustava i dobre prakse te zagovaranje između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Podrška je namijenjena suradničkim platformama koje se mogu razvijati unutar jedne od regija kojima pripada Republika Hrvatska ili suradničkim platformama koje povezuju najmanje dvije europske regije, od kojih je jedna ona u kojoj je smještena Republika Hrvatska. Regionalna usmjerenost ovog programskog područja proizlazi iz potrebe da se jača suradnja unutar regija kojima Hrvatska pripada, odnosno da se doprinosi boljoj povezanosti između pojedinih europskih regija, njihovom međusobnom jačanju kao i smanjenju razlika i ujednačenom razvoju europskih regija. Podržavaju se postojeće platforme, formalne i neformalne, koje u različitim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja razvijaju različite oblike suradnji, odnosno suradničke platforme čije članice već operativno imaju povijest suradnje te rezultate zajedničkog usmjerenog pothvata, a koje su otvorene različitim organizacijama te usmjerene prema dugoročnom djelovanju. Posebno se potiče razvoj multidisciplinarnih platformi.

Posebni ciljevi

 • poticati i unapređivati dugoročnu suradnju između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • omogućiti veću protočnost kulturnih proizvoda te mobilnost umjetnika i kulturnih radnika na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava između hrvatskih i europskih organizacija te jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • poticati razvoj zagovaračkih aktivnosti u okviru tema oko kojih je okupljena suradnička platforma, posebno onih koje će doprinijeti usmjeravanju nacionalnih kulturnih politika unutar regije ili između regija prema pružanju sustavne podrške razvoju suradnje na području kulture i umjetnosti u regiji ili između regija

Vrste podrški: jednogodišnja i višegodišnja
Prilikom prijavljivanja na ovaj Javni poziv prijavitelji izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ovaj Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili, ali svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema postotku ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s ovog Javnog poziva.

Formalni uvjeti
Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju (vidi Tablicu 2. Vodiča za prijavu).

a) Tko se može prijaviti?
Kao koordinator platforme na ovaj Javni poziv može se prijaviti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

Na ovaj Javni poziv prijavu dostavlja samo koordinator platforme.

Prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniran ispunjen, ovjeren* i potpisan dodatni obrazac – Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP5). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te ju dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument. Ako prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji.

*Ako u državi u kojoj je članica registrirana pečat nije u službenoj uporabi, dovoljno je dostaviti potpisanu Izjavu članice o suradnji uz napomenu u slobodnoj formi da pečat nije u službenoj uporabi.

Za članice koje su registrirane kao organizacije civilnog društva izvan Republike Hrvatske te za druge pravne subjekte u kulturi u Republici Hrvatskoj i izvan nje, prijavitelj prilikom prijave prilaže skenirane registracije takvih članica.

Kao članice, na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti isključivo:

 • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • organizacije civilnog društva (nevladine i neprofitne organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u jednoj od europskih država
 • drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme registrirani u RH ili u jednoj od europskih država

b) Geografski fokus

U ovom programskom području suradnja uključenih organizacija se može odvijati na dvije razine:

 • regionalno – između zemalja jedne od regija** kojoj pripada Republika Hrvatska. Da bi prijava bila prihvatljiva u platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije, uz Hrvatsku iz još najmanje 3 zemlje pripadnice iste regije.
 • međuregionalno – između zemalja koje pripadaju dvjema različitim regijama, od kojih je jedna ona u kojoj je smještena Republika Hrvatska. Da bi prijava bila prihvatljiva u platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije, od kojih uz Hrvatsku najmanje 1 organizacija mora pripadati istoj regiji, a najmanje 2 organizacije moraju biti iz druge regije s kojom se uspostavlja suradnja.

U oba slučaja, ako je zadovoljen najmanji propisani broj organizacija iz navedenih zemalja moguće je uspostaviti i suradnju te provoditi aktivnosti u ostalim europskim zemljama.

** Zaklada za potrebe ovog Javnog poziva definira 6 regija u Europi na sljedeći način:
1) Sjeverna Europa: Danska, Estonija, Finska, Island, Latvija, Litva, Norveška, Švedska
2) Zapadna Europa: Austrija, Belgija, Francuska, Irska, Luksemburg, Monako, Nizozemska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije
3) Centralna Europa: Austrija, Češka, Hrvatska, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Švicarska
4) Južna Europa: Albanija, Andora, Cipar, Crna Gora, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, San Marino, Portugal, Španjolska
5) Jugoistočna Europa: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Rumunjska, Slovenija, Srbija
6) Istočna Europa: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija, Rusija, Ukrajina

c) Broj prijava
Koordinator
Prijavitelj (organizacija koordinator) ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti samo jednu (1) prijavu. Organizacija koja kao koordinator podnosi prijavu unutar ovog programskog područja ima pravo sudjelovati kao članica u drugim prijavama u ovom programskom području.

Članica
Jedna organizacija ima pravo kao članica suradničke platforme sudjelovati u neograničenom broju prijava na ovaj Javni poziv.

d) Iznos sredstava
Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj može tražiti iznos do 220.000 kn.

e) Što se može prijaviti?
Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.
 • u provedbu aktivnosti moraju biti uključene najmanje 4 organizacije (koordinator i 3 članice)
    - regionalno: uz Hrvatsku iz još najmanje 3 zemlje iz iste regije ili
    - međuregionalno: uz Hrvatsku iz još najmanje 1 zemlje iz iste regije te iz najmanje 2 zemlje iz druge regije u Europi
 • aktivnosti se moraju provoditi u najmanje 4 zemlje
      - regionalno: u Hrvatskoj i u još najmanje 3 zemlje iz iste regije ili
      - međuregionalno: u Hrvatskoj i u još najmanje 1 zemlji iz iste regije te u najmanje 2 zemlje iz druge regije u Europi
 • mora imati osigurana sredstva iz drugih izvora

Prihvatljive vrste aktivnosti

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe itd.)
 • aktivnosti suradnje u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu i njegovu rješavanju (informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti prijenosa znanja i iskustava između uključenih organizacija
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka, studijski posjeti itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja
 • izrada prijedloga i preporuka
 • aktivnosti prikupljanja sredstava
 • susreti članova platforme

Prihvatljivi troškovi
Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

1. Troškovi nastali na teritoriju Republike Hrvatske:

 • troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme
 • putni troškovi (put, smještaj, viza, dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog)
 • troškovi promocije
 • troškovi komunikacije
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl. važnih za djelovanje platforme
 • administrativno-financijski troškovi (režijski troškovi, najam ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo itd.) u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme u iznosu do najviše 20 % ukupno traženog proračuna od Zaklade

2. Troškovi nastali izvan teritorija Republike Hrvatske uz uvjet da je organizacija iz Republike Hrvatske suorganizator aktivnosti:

 • troškovi naknada za rad autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme po autorskom ugovoru, ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru i sl.
 • putni troškovi (put, smještaj, viza, dnevnice/prehrana)
 • troškovi promocije
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja

3. Troškovi nastali na i izvan teritorija Republike Hrvatske

 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 5 % (nužni za provođenje projekta, a koji se odnose na prethodno navedene prihvatljive troškove)

Financijski uvjeti i transfer sredstava
U proračunski dio e-prijavnice unosi se pregled troškova po aktivnostima, a posebno se navode troškovi koji se odnose na aktivnosti koje se provode u Republici Hrvatskoj, odnosno troškovi za aktivnosti izvan teritorija Republike Hrvatske. U proračunu se prikazuju svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje ugovor. Koordinator u tom slučaju može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane kao udruge ili umjetničke organizacije ili drugi pravni subjekti u kulturi u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji, odnosno koja je članica saveza udruga koji koordinira suradničku platformu, i to za provedbu aktivnosti u skladu s utvrđenim planom provedbe aktivnosti i proračunom koji su sastavni dio potpisanog ugovora. Koordinator je odgovoran za podnošenje svih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom. Organizacija registrirana u Republici Hrvatskoj izravno plaća troškove koji nastaju izvan teritorija Republike Hrvatske.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type