Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Javni pozivi na Programe podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021.

Zaklada "Kultura nova" je 16. lipnja 2021. godine objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021.

Rok: 01. rujna 2021.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 18. svibnja 2021. godine, Zaklada je 16. lipnja 2021. u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2022. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2022., 2023. i 2024. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2021 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način)
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu na Program podrške 2021.

Prioriteti

Prioriteti Programa podrške 2021 su:

 • kritičnost i refleksivnost (analitičko i kritičko preispitivanje i prikazivanje umjetničkog, kulturnog, društvenog, ekonomskog, političkog ili bilo kojeg drugog područja u kojem se djeluje)
 • otklon od dominantnih koncepcija (pozicioniranje u odnosu na dominantne koncepcijske, organizacijske i prostorne paradigme, odnosno afirmiranje problema/trendova/pitanja koje dominantne strukture značenja ne zahvaćaju)
 • angažiranost (utjecaj na umjetničko, kulturno, društveno, ekonomsko, političko ili bilo koje drugo područje)
 • inovativnost (korištenje novih pristupa, materijala, metoda, formata, medija i sl. ili otvaranje novih pogleda, shvaćanja, orijentacija i sl. u svijetu umjetnosti i kulture)
 • istraživački pristup (procesi i postupci ispitivanja, pronalaženja, otkrivanja, razvijanja, opisivanja, objašnjavanja, interpretiranja novih funkcija, metoda, formacija, vrijednosti, načina rada, organiziranja, koncepcija, pozicija itd. u svijetu umjetnosti i kulture).

Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta.

Proračun

Indikativni proračun za Program podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. iznosi 9,500,000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

 • Programsko područje 1: 6,950,000 kn
 • Programsko područje 2: 150,000 kn
 • Programsko područje 3: 200,000 kn
 • Programsko područje 4: 1,000,000 kn
 • Programsko područje 5: 1,000,000 kn
 • Programsko područje 6: 200,000 kn.

Programska područja

Zaklada u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. raspisuje javne pozive u šest programskih područja.

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Podrška u Programskom području 1 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje programa i projekata za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50,000 kn
a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100,000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50,000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100,000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju programa/projekata u 2022. godini
 • višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju programa/projekata u 2022., 2023. i 2024. godini

U Programskom području 1 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

Podrška u Programskom području 2 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u sljedećoj kategoriji:

a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15,000 kn

Provedba aktivnosti u ovom programskom području mora započeti i završiti bilo kad u 2022. godini.

Javni poziv koji se odnosi na putovanje u inozemstvo radi selekcije programa, ovisno o epidemiološkoj situaciji, bit će raspisan krajem 2021. ili početkom 2022. godine. Prijavitelji kojima bude dodijeljena podrška u okviru ovog Javnog poziva neće imati pravo na podnošenje prijave na drugi Javni poziv za projekte putovanja u inozemstvo tijekom 2022. radi selekcije programa u ovom programskom području.

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Podrška u Programskom području 3 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20,000 kn.

Provedba aktivnosti u ovom programskom području mora započeti i završiti bilo kad u 2022. godini.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Podrška u Programskom području 4 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od dvije sljedeće kategorije:

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140,000 kn
b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90,000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku za realizaciju projekata u 2022. godini
 • višegodišnju podršku za realizaciju projekata u 2022., 2023. i 2024. godini

U Programskom području 4 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Podrška u Programskom području 5 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220,000 kn.

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku za realizaciju projekata u 2022. godini
 • višegodišnju podršku za realizaciju projekata u 2022., 2023. i 2024. godini

U Programskom području 5 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.

Programsko područje 6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi

Podrška u Programskom području 6 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20,000 kn.

U programskom području 6 organizacija mora provoditi kulturno-umjetničke aktivnosti u suvremenoj kulturi i umjetnosti kontinuirano tijekom cijele godine 2022., od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. Aktivnosti razvoja praksi sudjelovanja u kulturi moraju početi u siječnju 2022., a završiti bilo kada tijekom 2022., odnosno do 31. 12. 2022.

Broj prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu (1) prijavu u svakom programskom području.

Prijavitelj ima pravo na Program podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. podnijeti najviše šest (6) prijava:

 • Programsko područje 1: najviše 1 prijava
 • Programsko područje 2: najviše 1 prijava
 • Programsko područje 3: najviše 1 prijava
 • Programsko područje 4: najviše 1 prijava
 • Programsko područje 5: najviše 1 prijava
 • Programsko područje 6: najviše 1 prijava.

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za odabrano programsko područje i kategoriju, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade.

Obavezna dodatna dokumentacija za Programska područja 4 i 5:

 • skenirane ispunjene, ovjerene i potpisane Izjave članica o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrikama PP4 i PP5). Ako u državi u kojoj je članica registrirana pečat nije u službenoj uporabi, dovoljno je dostaviti potpisanu Izjavu članice o suradnji uz napomenu u slobodnoj formi da u predmetnoj državi pečat nije u službenoj uporabi. Koordinator platforme sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument
 • ako prijavu ne podnosi savez udruga, Izjavu članice o suradnji potrebno je dostaviti za sve članice platforme
 • ako prijavu podnosi savez udruga, Izjava članice o suradnji dostavlja se samo za one članice suradničke platforme koje nisu članice saveza udruga

         i/ili

 • skenirani registar članica, a koji dostavljaju isključivo organizacije (koordinatori platformi) koje su registrirane kao savezi udruga. Ako se u platformi nalazi organizacija koja nije članica saveza, za takvu organizaciju potrebno je priložiti Izjavu članice o suradnji
 • skenirane potvrde o registraciji ustanova u kulturi i/ili drugih pravnih subjekata u kulturi iz kojih je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture. Ako za neku od članica suradničke platforme koja djeluje izvan RH ne postoji potvrda o registraciji, potrebno je dostaviti odgovarajući dokument koji dokazuje da organizacija djeluje kao pravna osoba. Iz navedenoga dokumenta mora biti vidljivo djelovanje te organizacije na području kulture.
 • skenirane potvrde o registraciji organizacija u kulturi izvan Republike Hrvatske.

Podaci koje će Zaklada provjeravati uvidom u e-registre:

 • Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.
 • Za organizacije koje su imale poslovne aktivnosti u prethodnoj godini Zaklada će financijske izvještaje prijavitelja za 2020. godinu provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija.
 • Za organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada će uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za 2020.
 • U Programskim područjima 4 i 5, Zaklada će podatke o tome je li članica koja je registrirana kao udruga ili umjetnička organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u matični registar.

Postupak prijave

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnice za sve kategorije i programska područja dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade.

Vodič za prijavu, koji sadrži praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti, koja se proceduralna i ugovorna pravila primjenjuju te koji detaljno navodi sve upute, pravila, uvjete, programska područja i kriterije, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2021., 16 h.

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 16. 6. 2021. do 28. 7. 2021. te od 16. 8. 2021. do 26. 8. 2021.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type