Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Javni pozivi na Programe podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022.

Zaklada "Kultura nova" je 30. lipnja 2022. godine objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022.

Rok: 01. rujna 2022.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/2021) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 24. svibnja 2022. godine, Zaklada je 30. lipnja 2022. u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2023. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2023., 2024. i 2025. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2022 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način)
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu na Program podrške 2022.

Suvremena kultura i umjetnost

Da bi prijava bila prihvatljiva, organizacija i prijavljeni program/projekt moraju pripadati području suvremene kulture i umjetnosti. Zaklada podržava one prakse u suvremenoj kulturi i umjetnosti koje su eksperimentalne i istraživačke i/ili kritičke i društveno angažirane, a organizacije civilnog društva vidi kao ključne nositelje novih tendencija u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Te su suvremene kulturne i umjetničke prakse usmjerene na istraživanje i ispitivanje granica disciplina i područja, uspostavljanje novih pristupa i kretanja, poduzimanje estetskih i konceptualnih iskoraka, inovativno korištenje materijala, metoda, formata i medija te sveukupno otvaranje novih pogleda i shvaćanja u svijetu umjetnosti i kulture. Suvremena kultura i umjetnost može biti usmjerena i na društveni angažman, biti orijentirana na zajednicu te aktivno sudjelovanje i angažman različitih društvenih skupina u kulturi, otvarati delikatne teme u društvu i artikulirati raznovrsne probleme s kojima se suvremeno društvo susreće. Suvremene kulturne i umjetničke prakse putem različitih pristupa, formata i kanala djelovanja omogućavaju građanima uključivanje u različite kulturne aktivnosti, čime se podiže svijest građana o važnosti njihova angažmana i aktivnog sudjelovanja u kulturi.

Prioriteti

Prioriteti Programa podrške su sljedeći:

 • izgradnja i jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva
  - za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti
  - za upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost
  - za sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost
 • stvaranje stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta
  - za mobilnost u svrhu stvaranja, povezivanja, istraživanja i/ili učenja
  - za razradu i propitivanje novih umjetničkih ideja
 • stabilizacija suradnje i umrežavanja kroz programsku razmjenu i suradnju, širenje znanja, iskustava, praksi te zagovaranje
  - u Republici Hrvatskoj
  - u Europi
 • razvoj znanja o suvremenoj kulturi i umjetnosti
  - putem organizacijskog i umjetničkog pamćenja
  - putem provedbe edukacijskih programa u suvremenoj kulturi i umjetnosti otvorene za javnost
 • razvoj kulturne demokracije
  - putem sveobuhvatne organizacijske transformacije prema praksama sudjelovanja u kulturi

Proračun

Indikativni proračun za Program podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. iznosi 10.810.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

 • PP1: Podrška za organizacijski razvoj: 7.840.000 kn
 • PP2: Podrška za mobilnost: 150.000 kn
 • PP3: Razvoj novih umjetničkih ideja: 220.000 kn
 • PP4: Razvoj suradničkih platformi u RH: 1.000.000 kn
 • PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi: 1.000.000 kn
 • PP6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi: 100.000 kn
 • PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje: 200.000 kn
 • PP8: Podrška za programe neformalnog obrazovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti za javnost: 300.000 kn.

Programska područja

Zaklada u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. raspisuje javne pozive u osam programskih područja.

PP1: Podrška za organizacijski razvoj

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje programa i projekata u jednoj od sljedećih kategorija:

a) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata

 • mala podrška (do 25.000 kn)
 • srednja podrška (do 50.000 kn)
 • velika podrška (do 100.000 kn)

Višegodišnja i Dodatna podrška: U okviru velike podrške Zaklada dodjeljuje višegodišnju podršku, kao i dodatnu podršku u iznosu do 50.000 kn za usmjerenost prema sudjelovanju u kulturi.

b) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost

 • srednja podrška (do 50.000 kn)
 • velika podrška (do 100.000 kn)

Višegodišnja i Dodatna podrška: U okviru velike podrške Zaklada dodjeljuje višegodišnju podršku, kao i dodatnu podršku u iznosu do 50.000 kn za usmjerenost prema sudjelovanju u kulturi.

c) sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost

 • velika podrška (do 100.000 kn)

U svim kategorijama Programskog područja 1 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.

PP2: Podrška za mobilnost

Podrška za mobilnost ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata, a dodjeljuje se za transnacionalnu mobilnost umjetnika i kulturnih radnika usmjerenu na procese stvaranja, povezivanja, istraživanja i/ili učenja.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 15.000 kn.

Provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad tijekom 2023., a aktivnosti moraju biti usmjerene na međunarodnu suradnju i transnacionalnu mobilnost.

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

Provedba aktivnosti u ovom programskom području mora započeti i završiti bilo kad u 2023. godini.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od dvije sljedeće kategorije:

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn

b) zagovaračka platforma na nacionalnoj / subnacionalnoj do 90.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

U Programskom području 4 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

U Programskom području 5 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.

Programsko područje 6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje projekata. Zaklada putem ovog programskog područja pruža financijsku i stručnu podršku za provedbu organizacijske transformacije koja se sastoji od tri etape korištenja podrške: Zakladinog obrazovnog programa o sudjelovanju u kulturi, mentorske podrške i izrade Plana razvoja sudjelovanja u kulturi.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

U programskom području 6 organizacija mora provoditi kulturno-umjetničke aktivnosti u suvremenoj kulturi i umjetnosti kontinuirano tijekom cijele godine, od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. Aktivnosti razvoja praksi sudjelovanja u kulturi moraju početi u siječnju 2023., a završiti tijekom 2023., odnosno do 31. 12. 2023.

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od dvije sljedeće kategorije:

a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn

b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

U programskom području 7 u kategoriji a) provedba aktivnosti može započeti i završiti bilo kad u razdoblju od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023., dok u kategoriji b) mora trajati kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.

Programsko područje 8: Podrška za programe neformalnog obrazovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti za javnost

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje projekata te je namijenjena planiranju i osmišljavanju te provođenju različitih obrazovnih programa i aktivnosti organizacija civilnog društva, koji će bez naknade zainteresiranoj javnosti prenositi funkcionalna znanja, vještine, tehnike i metode u suvremenoj kulturi i umjetnosti.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 30.000 kn.

Provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad tijekom 2023. godine.

Broj prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu (1) prijavu u svakom programskom području.

Prijavitelj ima pravo na Program podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. podnijeti najviše osam (8) prijava, odnosno u svakom programskom području najviše 1 prijavu.

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za odabrano programsko područje i kategoriju, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade.

Obavezna dodatna dokumentacija za Programska područja 4 i 5:

 • skenirane ispunjene, ovjerene i potpisane Izjave članica o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrikama PP4 i PP5). Ako u državi u kojoj je članica registrirana pečat nije u službenoj uporabi, dovoljno je dostaviti potpisanu Izjavu članice o suradnji uz napomenu u slobodnoj formi da u predmetnoj državi pečat nije u službenoj uporabi. Koordinator platforme sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument

         - ako prijavu ne podnosi savez udruga, Izjavu članice o suradnji potrebno je dostaviti za sve članice platforme
         - ako prijavu podnosi savez udruga, Izjava članice o suradnji dostavlja se samo za one članice suradničke platforme koje nisu članice saveza udruga

i/ili

 • skenirani registar članica, a koji dostavljaju isključivo organizacije (koordinatori platformi) koje su registrirane kao savezi udruga. Ako se u platformi nalazi organizacija koja nije članica saveza, za takvu organizaciju potrebno je priložiti Izjavu članice o suradnji
 • skenirane potvrde o registraciji ustanova u kulturi i/ili drugih pravnih subjekata u kulturi iz kojih je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture. Ako za neku od članica suradničke platforme koja djeluje izvan RH ne postoji potvrda o registraciji, potrebno je dostaviti odgovarajući dokument koji dokazuje da organizacija djeluje kao pravna osoba. Iz navedenoga dokumenta mora biti vidljivo djelovanje te organizacije na području kulture.
 • skenirane potvrde o registraciji organizacija u kulturi izvan Republike Hrvatske.

Podaci koje će Zaklada provjeravati uvidom u e-registre:

 • Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.
 • Za organizacije koje su imale poslovne aktivnosti u prethodnoj godini Zaklada će financijske izvještaje prijavitelja za 2021. godinu provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija.
 • Za organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada će uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za 2021.
 • U Programskim područjima 4 i 5, Zaklada će podatke o tome je li članica koja je registrirana kao udruga ili umjetnička organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u matični registar.

Postupak prijave

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnice za sve kategorije i programska područja dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade.

Vodič za prijavu, koji sadrži praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti, koja se proceduralna i ugovorna pravila primjenjuju te koji detaljno navodi sve upute, pravila, uvjete, programska područja i kriterije, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2022., 16 h.

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 30. 6. 2022. do 28. 7. 2022. i od 17. 8. 2022. do 26. 8. 2022.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type