Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Kako bi se stvorili uvjeti za održiv i učinkovit razvoj i stabilizaciju dugoročnih suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, podrška u ovom programskom području usmjerena je prema povezivanju organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovu umrežavanju s udrugama iz drugih područja, ustanovama u kulturi i drugim pravnim subjektima u kulturi u okviru kojega će se proizvoditi nova znanja i prakse, razmjenjivati postojeće te stvoriti okvir za produktivnije kulturne politike koje pridonose dinamizaciji, modernizaciji i demokratizaciji kulturnog razvoja. Podržavaju se suradničke platforme koje su otvorene različitim organizacijama i usmjerene prema dugoročnom djelovanju te one koje ne djeluju po principu projektnog konzorcija, odnosno privremenog okupljanja određenog broja organizacija oko provedbe projektnih aktivnosti.

Podrška se pruža u dvije kategorije: prva se odnosi na razvijanje programskih platformi na nacionalnoj razini kroz koje se razmjenjuju kulturni i umjetnički programi između različitih organizacija iz svih dijelova zemlje te zajednički surađuje na novim programima i/ili projektima, a druga na razvijanje zagovaračkih platformi na nacionalnoj i subnacionalnim razinama, usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju nacionalne / regionalne / lokalne kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju te sredine te voditi prema uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske nacionalne / regionalne / lokalne kulturne politike.

Kategorije

 • programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
 • zagovaračka platforma na nacionalnoj / subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Vrste podrški: jednogodišnja i višegodišnja

Prilikom prijavljivanja na ovaj Javni poziv prijavitelji izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ovaj Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema postotku ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s ovog Javnog poziva. Napominjemo da prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice u plan aktivnosti i proračun unose podatke samo za prvu godinu provedbe programa/projekta, odnosno za provedbu programa/projekata tijekom 2023. godine. U Poglavlju Višegodišnja podrška detaljno je objašnjena procedura dodjele višegodišnje podrške.

Kategorija a) Programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn

Programska platforma na nacionalnoj razini je mreža od najmanje 7 organizacija iz 3 različite regije u Republici Hrvatskoj okupljenih oko zajedničkog cilja koji je usmjeren prema razmjeni umjetničkog i kulturnog programa te programskoj suradnji. U aktivnosti programske platforme mogu biti uključene aktivnosti zagovaranja u područjima važnima za djelovanje platforme, ali te aktivnosti ne smiju činiti okosnicu prijave da bi prijava bila prihvatljiva.

Posebni ciljevi programske platforme

 • poticati decentralizaciju kulturnog i umjetničkog programa
 • poticati i unapređivati suradnju između udruga i umjetničkih organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovo povezivanje s udrugama iz drugih područja, ustanovama u kulturi te drugim pravnim subjektima u kulturi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava između različitih organizacija kako bi se međusobno osnaživale
 • poticati razvoj dugoročne programske suradnje i razmjene na nacionalnoj razini

Prihvatljive aktivnosti za programske platforme

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe, tribine, okrugli stolovi, radionice itd.)
 • aktivnosti suradnje u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa/projekta
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • aktivnosti zagovaranja u područjima važnima za djelovanje platforme
 • susreti članova platforme

Kategorija b) Zagovaračka platforma na nacionalnoj / subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Zagovaračka platforma je mreža od najmanje 5 organizacija okupljenih oko zajedničkog zagovaračkog cilja koji je usmjeren prema postizanju pozitivnih promjena u polju lokalne / regionalne / nacionalne kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju sredine u kojoj platforma djeluje ili aspektima kulturne politike na koje su zagovaračke aktivnosti usmjerene. U aktivnosti zagovaračke platforme mogu biti uključene aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa, ako su relevantne za područje djelovanja platforme i usmjerene prema postizanju zagovaračkih ciljeva, ali te aktivnosti ne smiju činiti okosnicu prijave da bi prijava bila prihvatljiva.

Posebni ciljevi zagovaračke platforme

 • poticati pozitivne promjene u polju lokalne / regionalne /nacionalne kulturne politike koje će doprinijeti kulturnom razvoju
 • poticati i unapređivati suradnju između udruga i umjetničkih organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovo povezivanje s udrugama iz drugih područja, ustanovama u kulturi te drugim pravnim subjektima u kulturi
 • poticati procese koji će voditi uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske kulturne politike na nacionalnoj / regionalnoj / lokalnoj razini

Prihvatljive aktivnosti za zagovaračke platforme

 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu u lokalnoj / regionalnoj sredini ili specifičnom aspektu kulturne politike i njegovu rješavanju (kulturne i umjetničke aktivnosti, informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja
 • izrada prijedloga i preporuka
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • aktivnosti suradnje i razmjene kulturnog i umjetničkog programa ako je opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme i usmjereno prema postizanju zagovaračkih ciljeva
 • susreti članova platforme

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

Formalni uvjeti za PP4:

 • Prihvatljivi prijavitelji - koordinatori platforme: udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirane u Republici Hrvatskoj, koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.
 • Prihvatljive članice:
  - udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
  - udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj
  - ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  - drugi pravni subjekti u kulturi, registrirani u Republici Hrvatskoj.
 • Dostava prijave: Prijavu dostavlja samo koordinator platforme.
 • Dokumentacija za prijavu:
  - Za svaku članicu suradničke platforme potrebno je dostaviti skeniran ispunjen, ovjeren i potpisan dodatni obrazac – Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP4: Platforme u RH).
  - Ako prijavu kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji.
  - Za članice platforme koje su registrirane kao ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skenirani dokument o registraciji takvih članica iz kojega je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture.
 • Broj prijava: Koordinator može predati najviše jednu (1) prijavu u ovom programskom području, ali ima pravo sudjelovati kao članica u neograničenom broju prijava u ovom programskom području.
 • Traženi iznos: Prijavitelj može zatražiti najviši propisani iznos za kategoriju.
 • Trajanje provedbe: Projekt se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.
 • Broj članica:
  a) Da bi bila prihvatljiva, programska platforma na nacionalnoj razini mora:
  - u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 7 organizacija (koordinator i 6 članica) iz najmanje 3 regije*
  - provoditi aktivnosti u najmanje 3 regije.
  b) Da bi bila prihvatljiva, zagovaračka platforma mora:
  - Zagovaračka platforma na nacionalnoj razini: u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 5 organizacija (koordinator i 4 članice) iz najmanje 3 regije*
  - Zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini: u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 5 organizacija (koordinator i 4 članice) iz iste subnacionalne sredine.

* Zaklada definira šest regija u Hrvatskoj na sljedeći način:
1) Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija
2) Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija
3) Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija
4) Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija
5) Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija
6) Grad Zagreb

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade. Ovdje navedeni prihvatljivi troškovi odnose se na obje kategorije:

 • troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme
 • neoporezivi primici zaposlenika – U ovom poglavlju moguće je prikazati dodatak na plaću u iznosu do 5.000 kn, prigodne nagrade (božićnicu, uskrsnicu, naknade za godišnji odmor i sl.) do 3.000 kn, troškove prehrane u iznosu do 5.000 kn, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Navedeni troškovi prihvatljivi su samo za ona radna mjesta za koja je sklopljen ugovor o radu, a koja su navedena u poglavlju Troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme.
 • putni troškovi (put; putno osiguranje i troškovi povezani s bolesti COVID-19; smještaj; troškovi izdavanja vize; propisane dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi promocije djelovanja platforme
 • troškovi komunikacije
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja djelovanja platforme
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl. važnih za djelovanje platforme
 • administrativni i uredski troškovi, u iznosu do najviše 10 % (režijski troškovi, najam ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo itd.)
 • troškovi nabave opreme, u iznosu do najviše 20 %
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove koji su nužni za provođenje projekta).

Financijski uvjeti i transfer sredstava

U proračunski dio e-prijavnice unosi se pregled troškova, a prikazuju se svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme s kojim potpisuje ugovor o financiranju. Koordinator u tom slučaju može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati onim članicama platforme koje su registrirane kao udruge ili umjetničke organizacije ili drugi pravni subjekti u kulturi u Republici Hrvatskoj.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type