Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1: Podrška za organizacijski razvoj

Posebni ciljevi

 • doprinijeti zapošljavanju i boljim uvjetima rada u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati programe/projekte koji su usmjereni na provođenje cjelogodišnjih programskih/projektnih aktivnosti
 • doprinijeti uspostavljanju praksi sudjelovanja u kulturi

Podrška u ovom Programskom području usmjerena je na unapređenje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje i sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost.

S obzirom na to da u okviru postojećeg kulturnog sustava organizacije civilnog društva na nacionalnoj i subnacionalnim razinama mogu osigurati uglavnom programska sredstva, financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda te drugih sudionika programa, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacija itd.

Podrška u okviru ovog programskog područja dodjeljuje se u tri kategorije:

a) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata

 • mala podrška (do 25.000 kn)
 • srednja podrška (do 50.000 kn)
 • velika podrška (do 100.000 kn)

Višegodišnja i Dodatna podrška: U okviru velike podrške Zaklada dodjeljuje višegodišnju podršku, kao i dodatnu podršku u iznosu do 50.000 kn za usmjerenost prema sudjelovanju u kulturi

b) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost

 • srednja podrška (do 50.000 kn)
 • velika podrška (do 100.000 kn)

Višegodišnja i Dodatna podrška: U okviru velike podrške Zaklada dodjeljuje višegodišnju podršku, kao i dodatnu podršku u iznosu do 50.000 kn za usmjerenost prema sudjelovanju u kulturi

c) sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost

 • velika podrška (do 100.000 kn)

Tipovi i vrste podrške

Vrste podrški: jednogodišnja i višegodišnja

Kako bi dodatno stabilizirala organizacije civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, Zaklada u okviru ovog programskog područja osim jednogodišnje, dodjeljuje i višegodišnju podršku za provođenje programa/projekata. Prilikom podnošenja prijave na ovaj Javni poziv prijavitelji koji prijavljuju veliku podršku u kategorijama koje se odnose na produkciju i distribuciju radova, djela i projekata i na upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ovaj Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema postotku ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s ovog Javnog poziva. Napominjemo da prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice u plan aktivnosti i proračun unose podatke samo za prvu godinu provedbe programa/projekta, odnosno za provedbu programa/projekata tijekom 2023. godine. U Poglavlju Višegodišnja podrška detaljno je objašnjena procedura dodjele višegodišnje podrške.

Dodatna podrška – sudjelovanje u kulturi

Shvaćajući sudjelovanje u kulturi kao okosnicu ljudskih prava i uzimajući u obzir ulogu organizacija civilnog društva koju imaju u stvaranju prilika za pasivno i aktivno sudjelovanje građana u kulturi, Zaklada aktivnosti kojima se unapređuju i produbljuju odnosi s postojećom publikom te razvijaju pristupi prema novoj publici prepoznaje kao područje koje je potrebno poticati i razvijati ravnopravno s kulturnim i umjetničkim izražavanjem. Kako rad s publikom ne bi bio samo projektno motiviran te u nastojanju da doprinese stvaranju uvjeta za smještanje publike u samo središte organizacije, Zaklada podršku za sudjelovanje u kulturi veže za cjelokupno kulturno-umjetničko djelovanje organizacija. Istovremeno, uzimajući u obzir ograničene kapacitete i resurse organizacija, kao i financijsku podršku koja im je dostupna u postojećem sustavu, dodatna je podrška namijenjena organizacijama kojima je publika u središtu rada. Sudjelovanje u kulturi odnosi se dakle na sveobuhvatan pristup koji podrazumijeva strateški, dinamičan i interaktivan odnos prema publici u okviru kojega se publika smješta u središte organizacijskog djelovanja, paralelno uz kulturno-umjetničke programe. Takav pristup uz kulturne i umjetničke programe zahtijeva nove pristupe, kreativnost i inovacije u radu te organizacijsku transformaciju koja će stvoriti kvalitetniju podlogu za raznolike prakse sudjelovanja u kulturi, a koja za svrhu može imati produbljivanje odnosa s publikom, privlačenje nove publike ili povećanje raznolikosti ili broja publike.

Prijavitelji koji prijavu podnose na veliku podršku u kategorijama razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata i upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost, a postavljaju publiku u središte rada svoje organizacije mogu se kandidirati za dodatnu podršku u iznosu do 50.000 kn. U tom slučaju prijavitelji su obavezni u prijavnici odgovoriti na pitanja u poglavlju Dodatna podrška – sudjelovanje u kulturi te će biti vrednovani na temelju dodatnih kriterija koji nisu bodovno određeni. Zaklada će dodatnu podršku u iznosu do 50.000 kn dodijeliti onim organizacijama koje Povjerenstvo predloži za ostvarivanje dodatne podrške, ako prema broju bodova ulaze na rang listu za financiranje, bez obzira na položaj na rang listi. Svi prijavitelji kojima ne bude odobrena dodatna podrška mogu ostvariti jednogodišnju ili višegodišnju podršku (ovisno o vrsti podrške koju su prijavili) ako prema postotku ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu za financiranje.

Zapošljavanje

Jedan od posebnih ciljeva u ovom programskom području, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Pod zapošljavanjem se smatra da je s osobom zaposlenom na određeno radno mjesto, bilo da je riječ o zapošljavanju nove osobe ili o osobi koja je već zaposlena u organizaciji, sklopljen ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19).

Bodovi za zapošljavanje

Bodove za zapošljavanje moguće je ostvariti u okviru srednje i velike podrške samo ako je prijavitelj u e-prijavnici u okviru Proračuna predvidio trošak u poglavlju Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu), bilo da je riječ o zapošljavanju nove osobe ili o osobi koja je već zaposlena u organizaciji. Bodovat će se isključivo ona radna mjesta koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • osoba je prijavljena na najmanje pola radnog vremena (4 radna sata) za predviđeno radno mjesto
 • udio Zaklade u financiranju ukupnog mjesečnog iznosa naknade za rad (bruto 1 ili bruto 2) mora iznositi najmanje 25 %.

U skupini Kvantitativnih kriterija u okviru Kriterija za dodjelu sredstava za svaku je kategoriju definiran broj bodova za predviđeno radno mjesto, a koje zadovoljava gore navedene uvjete za ostvarivanje bodova.

Ona radna mjesta koja su predviđena u ovom poglavlju, a ne zadovoljavaju gore navedene uvjete, neće ostvariti bodove za zapošljavanje prilikom procjene kvalitete prijava, ali se smatraju prihvatljivim troškom.

U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava, uvjeti za radna mjesta za koja su ostvareni bodovi za zapošljavanje bit će definirani Ugovorom o financiranju kako je navedeno u Poglavlju Promjene u proračunu.

Kapaciteti i prihodi organizacije

Preporučuje se da prilikom definiranja traženog iznosa prijavitelj vodi računa o organizacijskim, financijskim i materijalnim kapacitetima organizacije. Usklađenost odabranog iznosa s organizacijskim, financijskim i materijalnim kapacitetima organizacije vrednovat će se prilikom procjenjivanja kvalitete prijave.

Podaci o prihodima koje je organizacija ostvarila navedeni u e-prijavnici moraju biti usklađeni s podacima navedenima u godišnjem financijskom izvještaju. Ako Zaklada uvidom u Registar neprofitnih organizacija utvrdi da podaci o prihodima navedeni u e-prijavnici nisu usklađeni s podacima navedenim u godišnjem financijskom izvještaju, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Kategorija a) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata

Prijava se mora zasnivati na razvoju umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata (npr. kazališnih predstava, akcija, performansa, audiovizualnih djela, fotografije, filmskih i video projekcija, izložbi, koncerata, publikacija itd.). Ako se prijava temelji na aktivnostima kao što su edukacija, promocija, medijska djelatnost, zagovaranje i slično, prijava neće biti usklađena s programskim područjem i kategorijom te će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Aktivnosti navedene u planu aktivnosti u e-prijavnici moraju se odnositi na umjetnički i kulturni program (npr. kazališne predstave, akcije, performanse, audiovizualna djela, fotografije, filmske i video projekcije, izložbe, koncerte, publikacije itd.) te nije prihvatljivo navoditi uobičajene operativne aktivnosti koje su potrebne da bi se producirao i/ili distribuirao umjetnički i kulturni program, poput provedbe postupka zapošljavanja, održavanja sastanaka i sl. Programsko djelovanje predstavlja temelj za dodjelu podrške za organizacijski razvoj.

Vrste podrški:

 • mala podrška (do 25.000 kn)
 • srednja podrška (do 50.000 kn)
 • velika podrška (do 100.000 kn)

Višegodišnja i Dodatna podrška: U okviru velike podrške Zaklada dodjeljuje višegodišnju podršku, kao i dodatnu podršku u iznosu do 50.000 kn za usmjerenost prema sudjelovanju u kulturi.

Kategorija b) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost

Pod prostorom za kulturu i umjetnost smatra se fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, izložbe, tribine, okrugli stolovi, edukacijski programi itd.). Prostor se ne smatra javnim prostorom ako je otvoren isključivo članovima organizacije za njihov rad i provođenje slobodnog vremena. Prostor za kulturu i umjetnost mora biti otvoren javnosti, publici i sudionicima kulturnog i umjetničkog programa, odnosno mora se temeljiti na javnim kulturnim i umjetničkim događanjima. Ako se prijava temelji na upravljanju prostorom koji je zatvoren za javnost te ga koristi pojedinac i/ili članovi organizacije ili pak služi isključivo kao ured organizacije i slično, prijava neće biti usklađena s programskim područjem i kategorijom te će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Aktivnosti navedene u planu aktivnosti u e-prijavnici moraju se odnositi na umjetnički i kulturni program (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, izložbe, tribine, okrugli stolovi, edukacijski programi itd.) te nije prihvatljivo navoditi uobičajene operativne aktivnosti koje su potrebne da bi se producirao i/ili distribuirao umjetnički i kulturni program, poput provedbe postupka zapošljavanja, održavanja sastanaka i sl. Programsko djelovanje predstavlja temelj za dodjelu podrške za organizacijski razvoj.

Vrste podrški:

 • srednja podrška (do 50.000 kn)
 • velika podrška (do 100.000 kn)

Višegodišnja i Dodatna podrška: U okviru velike podrške Zaklada dodjeljuje višegodišnju podršku, kao i dodatnu podršku u iznosu do 50.000 kn za usmjerenost prema sudjelovanju u kulturi.

Kategorija c) sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost

Pravo na kulturu i sudjelovanje u kulturi predstavljaju neizostavne komponente retorike suvremenih kulturnih politika. Različiti su oblici i razine sudjelovanja, a najviši stupanj temelji se na uključivanju građana u procese donošenja odluka. Takav oblik sudjelovanja predstavlja sudioničko upravljanje koje se primjenjuje u različitim praksama – budžetiranja, programiranja, upravljanja prostorima itd. U Hrvatskoj su u posljednjih nekoliko godina u okviru organizacija civilnog društva najzastupljenije prakse sudioničkog upravljanja javnim prostorima u koje su uključeni akteri iz civilnog i javnog sektora, privatni sektor i lokalna zajednica, a Zaklada je u okviru projekta koji je provodila od 2016. do 2018. objavila i zbornik radova u kojem su predstavljeni neki od hrvatskih primjera sudioničkog upravljanja*. U novom strateškom razdoblju Zaklada nastavlja prepoznavati važnost sudioničkog upravljanja za kulturni razvoj. S tim u skladu, a u cilju pružanja podrške za daljnji razvoj ovih praksi te uzimajući u obzir specifičnosti i raznolikost upravljačkih modela, Zaklada je definirala posebnu kategoriju namijenjenu sudioničkom upravljanju prostorima za kulturu i umjetnost. Pod sudioničkim upravljanjem Zaklada smatra model upravljanja koji omogućuje uključivanje u proces odlučivanja različitih aktera (javni sektor, civilni sektor, privatni sektor, lokalna zajednica itd.) na koje se odluke odnose te dijeljenje odgovornosti, prava i ovlasti između tih aktera. U skladu s navedenim, model sudioničkoga upravljanja treba osigurati sudjelovanje i raspodjelu odgovornosti između svih uključenih te omogućiti građanima aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Akteri uključeni u model sudioničkoga upravljanja zajednički donose odluke, dijele odgovornosti u upravljanju i uče jedni od drugih. S obzirom na to da model sudioničkog upravljanja ovisi o različitim elementima, poput veličine prostora, zajednice u kojoj se nalazi, programske orijentacije, broja aktera i sl., u okviru ovog Javnog poziva prihvatljivi su različiti modeli sudioničkoga upravljanja ako imaju jasno postavljenu upravljačku strukturu s definiranim ovlastima i odgovornostima te ako postoje jasni i transparentni mehanizmi kontrole korištenja prostornih resursa, kao i mehanizmi uključivanja i isključivanja aktera koji sudjeluju u upravljanju, koriste prostor, proizvode program i slično. U okviru ove kategorije posebno se potiče sudioničko upravljanje onim prostorima koji zajednicu stavljaju u središte interesa i koji razvijaju različite programe sa zajednicom.

Aktivnosti navedene u planu aktivnosti u e-prijavnici moraju se odnositi na sudioničko upravljanje (npr. sastanci, edukacije, procesi izrade planova, provedba istraživanja, rad različitih tijela na sjednicama i drugim formatima, zagovaranje i slično), dok se kulturno-umjetnički programi aktera koji koriste prostore navode kao aktivnosti korisnika prostora. Model sudioničkog upravljanja i popratne aktivnosti predstavljaju temelj za dodjelu podrške u ovoj kategoriji.

Vrsta podrške:

 • velika podrška (do 100.000 kn)

* Zbornik radova Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj. dostupan je na mrežnim stranicama Zaklade: https://kulturanova.hr/file/ckeDocument/files/Zbornik_Uradimo_zajedno_HR.pdf

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na određeno programsko područje i kategoriju.

Formalni uvjeti za PP1:

 • Prihvatljivi prijavitelji: udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i upisane su u Registar neprofitnih organizacija.
 • Aktivno djelovanje prijavitelja:
  mala podrška: organizacija mora biti upisana u matični registar do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.
  srednja i velika podrška: organizacija koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.
 • Broj prijava: Prijavitelj može predati najviše jednu (1) prijavu u ovom programskom području.
 • Traženi iznos: Prijavitelj može zatražiti najviši propisani iznos za kategoriju i tip podrške.
 • Trajanje provedbe: Program/projekt se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.
 • Drugi izvori financiranja: Prijavitelj mora imati sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti (produkciju, distribuciju, kulturni i umjetnički program u prostoru kojim upravlja ili sudionički upravlja).

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je u e-prijavnici definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje/a traže podršku od Zaklade. Ovdje navedeni prihvatljivi troškovi odnose se na sve kategorije u okviru ovog programskog područja:

 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu). Prijavitelj sam odlučuje hoće li u ovom poglavlju prikazati bruto 1 ili bruto 2, odnosno cjelokupan trošak poslodavca, uz napomenu da u bruto 2 ne ulazi naknada za prijevoz, koji je moguće prikazati u okviru poglavlja proračuna Neoporezivi primici zaposlenika. Iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava tijekom provedbe programa/projekta nije moguće ukidati one stavke za koje su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava.
 • neoporezivi primici zaposlenika. U ovom poglavlju moguće je prikazati dodatak na plaću u iznosu do 5.000 kn, prigodne nagrade (božićnicu, uskrsnicu, naknade za godišnji odmor i sl.) do 3.000 kn, troškove prehrane u iznosu do 5.000 kn, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.
 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova te drugih sudionika programa po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru, autorskom ugovoru i računi izdani od strane fizičkih osoba koje obavljaju registriranu/samostalnu djelatnost
 • troškovi promocije programa/projekta
 • administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi, troškovi knjigovodstva i računovodstva i sl.)
 • putni troškovi menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova (put; putno osiguranje i troškovi povezani s bolesti COVID-19; smještaj; troškovi izdavanja vize; propisane dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi dokumentiranja rezultata rada organizacije
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl.
 • troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30 %
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove koji su nužni za provođenje programa/projekta).
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type