Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Rok: 03. rujna 2020.

Prijave su zatvorene

Kako bi se stvorili uvjeti za održiv i učinkovit razvoj i stabilizaciju dugoročnih suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, podrška u ovom programskom području usmjerena je prema povezivanju organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovu umrežavanju s udrugama iz drugih područja, ustanovama u kulturi i drugim pravnim subjektima u kulturi u okviru kojega će se proizvoditi nova znanja i prakse i razmjenjivati postojeće te stvoriti okvir za produktivnije kulturne politike koje pridonose dinamizaciji, modernizaciji i demokratizaciji kulturnog života. Podržavaju se suradničke platforme koje su otvorene različitim organizacijama i usmjerene prema dugoročnom djelovanju te one koje ne djeluju po principu projektnog konzorcija, odnosno privremenog okupljanja određenog broja organizacija oko provedbe projektnih aktivnosti.

Podrška se pruža u dvije kategorije: prva se odnosi na razvijanje programskih platformi na nacionalnoj razini kroz koje se razmjenjuju kulturni i umjetnički programi između različitih organizacija iz svih dijelova zemlje te zajednički surađuje na novim programima i/ili projektima, a druga na razvijanje zagovaračkih platformi na subnacionalnim razinama, usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju te sredine te voditi prema uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske kulturne politike.

Kategorije

    a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
    b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Programska platforma na nacionalnoj razini je mreža organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja koji je usmjeren prema razmjeni umjetničkog i kulturnog programa te programskoj/projektnoj suradnji. U aktivnosti programske platforme mogu biti uključene aktivnosti zagovaranja u područjima važnima za djelovanje platforme, ali te aktivnosti ne smiju činiti okosnicu prijave da bi prijava bila prihvatljiva.

Zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini je mreža organizacija iz iste lokalne/regionalne samouprave okupljenih oko zajedničkog cilja koji je usmjeren prema postizanju pozitivnih promjena u polju kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju te lokalne/regionalne sredine. U aktivnosti zagovaračke platforme mogu biti uključene aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa, ako su relevantne za područje djelovanja platforme, ali te aktivnosti ne smiju činiti okosnicu prijave da bi prijava bila prihvatljiva.

Posebni ciljevi programske platforme

 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati razvoj programskih mreža na nacionalnoj razini u svrhu decentralizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • poticati i unapređivati suradnju između udruga i umjetničkih organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovo povezivanje s udrugama iz drugih područja, ustanovama u kulturi te drugim pravnim subjektima u kulturi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava između različitih organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti kako bi se međusobno osnaživale
 • poticati razvoj dugoročne programske suradnje i razmjene na nacionalnoj razini

Posebni ciljevi zagovaračke platforme

 • poticati razvoj zagovaračkih platformi na subnacionalnim razinama usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju lokalne/regionalne kulturne politike koje će aktivno doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju lokalne/regionalne sredine
 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati i unapređivati suradnju između udruga i umjetničkih organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovo povezivanje s udrugama iz drugih područja, ustanovama u kulturi te drugim pravnim subjektima u kulturi
 • poticati procese koji će voditi uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske kulturne politike na subnacionalnim razinama

Vrste podrški: jednogodišnja i višegodišnja
Prilikom prijavljivanja na ovaj Javni poziv prijavitelji izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ovaj Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili, ali svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema postotku ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s ovog Javnog poziva.

Formalni uvjeti
Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju (vidi Tablicu 2. Vodiča za prijavu).

a) Tko se može prijaviti?
Kao koordinator platforme može se prijaviti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

Na ovaj Javni poziv prijavu dostavlja samo koordinator platforme.

Prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniran ispunjen, ovjeren i potpisan dodatni obrazac – Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP4). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te je dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument. Ako prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji. Ako se među članicama platforme nalaze ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skenirani dokument o registraciji takvih članica iz kojega je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture.

Prihvatljive članice su:

 • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
 • ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
 • drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme

b) Broj prijava
Koordinator

Prijavitelj (organizacija koordinator) ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti samo jednu (1) prijavu. Organizacija koja kao koordinator podnosi prijavu za jednu od dviju kategorija unutar ovog programskog područja, ima pravo sudjelovati kao članica u neograničenom broju prijava u ovom programskom području.

Članica
Jedna organizacija ima pravo kao članica suradničke platforme sudjelovati u neograničenom broju platformi u ovom programskom području.

c) Iznosi koji se mogu tražiti
Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj u kategoriji a) može tražiti iznos do 140.000 kn, a u kategoriji b) može tražiti iznos do 90.000 kn.

d) Što se može prijaviti?
Da bi bila prihvatljiva, programska platforma mora:

 • provoditi aktivnosti kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.
 • u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 7 organizacija (koordinator i 6 članica) iz najmanje 3 regije*
 • provoditi aktivnosti u najmanje 3 regije

* Zaklada definira šest regija u Hrvatskoj na sljedeći način:
1) Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija
2) Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija
3) Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija
4) Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija
5) Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija
6) Grad Zagreb

Da bi bila prihvatljiva, zagovaračka platforma mora:

 • provoditi aktivnosti kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.
 • u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 5 organizacija iz iste lokalne/regionalne samouprave (koordinator i 4 članice)

Napomena: Ako je zadovoljen uvjet od 5 organizacija iz iste lokalne/regionalne samouprave, u rad zagovaračke platforme moguće je uključiti organizacije iz drugih dijelova Republike Hrvatske, s tim da njihovo sudjelovanje mora biti opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Ukupan broj organizacija iz drugih dijelova Republike Hrvatske može biti najviše 30 % od ukupnog broja članica platforme. 

Prihvatljive vrste aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti za programske platforme

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe, tribine, okrugli stolovi, radionice itd.)
 • aktivnosti suradnje na projektima i/ili u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • aktivnosti zagovaranja
 • susreti članova platforme

Prihvatljive aktivnosti za zagovaračke platforme

 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu i njegovu rješavanju (kulturne i umjetničke aktivnosti, informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja
 • izrada prijedloga i preporuka
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • aktivnosti suradnje i razmjene kulturnog i umjetničkog programa ako je opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
 • susreti članova platforme

Prihvatljivi troškovi
Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade. Ovdje navedeni prihvatljivi troškovi odnose se na obje kategorije.

 • troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme
 • putni troškovi (put, smještaj, viza, dnevnice/prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog)
 • troškovi promocije
 • troškovi komunikacije
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl. važnih za djelovanje platforme
 • administrativno-financijski troškovi (režijski troškovi, najam ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo itd.) u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme u iznosu do najviše 20 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 5 % (nužni za provođenje projekta, a koji se odnose na prethodno navedene prihvatljive troškove)

Financijski uvjeti i transfer sredstava

U proračunski dio e-prijavnice unosi se pregled troškova, a prikazuju se svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme s kojim potpisuje ugovor. Koordinator može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati članicama platforme za provedbu aktivnosti te je odgovoran za podnošenje svih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom.

Sredstva se mogu transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji, odnosno koje su članice saveza udruga koji koordinira suradničku platformu, i to za provedbu aktivnosti u skladu s utvrđenim planom provedbe aktivnosti i proračunom koji su sastavni dio potpisanog ugovora.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type