Kako bi se stvorili uvjeti za stabilizaciju dugoročnih suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, podrška u ovom programskom području usmjerena je prema povezivanju organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovu umrežavanju s udrugama iz drugih područja te ustanovama u kulturi. Podrška se pruža u dvije kategorije: jedna se odnosi na razvijanje programskih mreža na nacionalnoj razini kroz koje se razmjenjuju kulturni i umjetnički programi između različitih organizacija iz svih dijelova zemlje te zajednički surađuje na projektima, a druga na razvijanje zagovaračkih koalicija na subnacionalnim razinama, usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju te sredine. Podržavaju se mreže koje su otvorene različitim organizacijama i usmjerene prema dugoročnom djelovanju te one koje ne djeluju po principu projektnog konzorcija.

Kategorije
a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Programska platforma na nacionalnoj razini je mreža organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja koji je usmjeren prema razmjeni umjetničkog i kulturnog programa te programskoj suradnji.

Zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini je mreža organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja koji je usmjeren prema postizanju pozitivnih promjena u polju kulturne politike.

Posebni ciljevi programske platforme

 • pridonijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati razvoj programskih mreža na nacionalnoj razini u svrhu decentralizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • poticati i unapređivati suradnju između udruga i umjetničkih organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovo povezivanje s udrugama iz drugih područja te ustanovama u kulturi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava između različitih organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti kako bi se međusobno osnaživale
 • poticati razvoj dugoročne programske suradnje na nacionalnoj razini

Posebni ciljevi zagovaračke platforme

 • poticati razvoj zagovaračkih platformi na subnacionalnim razinama usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju regionalne/lokalne kulturne politike koje će aktivno doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju sredine, a posebno u sredinama nižeg indeksa razvijenosti
 • poticati i unapređivati suradnju između udruga i umjetničkih organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovo povezivanje s udrugama iz drugih područja te ustanovama u kulturi
 • poticati procese koji će voditi uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske kulturne politike na subnacionalnim razinama

Uloga organizacija uključenih u platformu

Koordinator platforme je organizacija u platformi koja koordinira aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje sporazum sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili ih može dalje transferirati isključivo članicama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a prema odobrenom proračunu.

Članica platforme je organizacija koja sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonosi njihovu financiranju. Sve članice moraju doprinositi razvoju suradničke platforme, a svaka članica mora popuniti, ovjeriti i potpisati Izjavu članice o suradnji, kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade.

Formalni uvjeti
Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja (vidi Tablicu s formalnim uvjetima), kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Tko se može prijaviti?

Kao koordinator platforme može se prijaviti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

Na ovaj Javni poziv prijavu dostavlja samo koordinator platforme.

Prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniran ispunjen, ovjeren i potpisan dodatni obrazac - Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP3). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te je dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument.

Prihvatljive članice su:

 • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
 • ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme

b) Broj prijava

Koordinator
Prijavitelj (organizacija koordinator) ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti samo jednu prijavu. Organizacija koja kao koordinator podnosi prijavu za jednu od dviju kategorija unutar ovog programskog područja, ima pravo sudjelovati kao članica u neograničenom broju prijava u ovom programskom području. Organizacije koje su do sada koordinirale suradničku platformu koju Zaklada podržava u ovom programskom području, a kojima je Sporazum o dugoročnoj suradnji na snazi do 31.12.2016. imaju pravo podnijeti prijavu na ovaj Javni poziv.

Članica
Jedna organizacija ima pravo kao članica suradničke platforme sudjelovati u neograničenom broju platformi u ovom programskom području.

c) Što se može prijaviti?

Da bi bila prihvatljiva, programska platforma mora:

 • provoditi aktivnosti kontinuirano tijekom 12 mjeseci
 • u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 7 organizacija (koordinator i 6 članica) iz najmanje 3 regije
 • provoditi aktivnosti u najmanje 3 regije

Napomena: Za potrebe ovog Javnog poziva Zaklada definira šest regija u Hrvatskoj na sljedeći način:

1) Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija
2) Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija
3) Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija
4) Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija
5) Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija
6) Grad Zagreb

Da bi bila prihvatljiva, zagovaračka platforma mora:

 • provoditi aktivnosti kontinuirano tijekom 12 mjeseci
 • u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 5 organizacija (koordinator i 4 članice)

Napomena: U rad zagovaračke platforme moguće je uključiti organizacije iz drugih dijelova Republike Hrvatske ako je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme što je potrebno obrazložiti u prijavnici.

Prihvatljive vrste aktivnosti programske platforme

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe, tribine, okrugli stolovi, radionice itd.)
 • aktivnosti suradnje na projektima
 • aktivnosti suradnje u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • aktivnosti zagovaranja
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • susreti članova platforme

Prihvatljive vrste aktivnosti zagovaračke platforme

 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu i njegovu rješavanju (kulturne i umjetničke aktivnosti, informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja
 • izrada prijedloga i preporuka
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • susreti članova platforme

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza)
 • troškovi promocije
 • troškovi komunikacije
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja
 • administrativno-financijski troškovi (režijski troškovi, najam ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo itd.) u iznosu do najviše 10% ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme u iznosu do najviše 30% ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • ostali troškovi nužni za provođenje projekta, u iznosu do najviše 5% ukupno traženog proračuna od Zaklade

Financijski uvjeti i transfer sredstava
U proračun se unosi specifikacija troškova, a prikazuju se svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje sporazum. U tom slučaju koordinator može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati članicama platforme za provedbu aktivnosti te je odgovoran za podnošenje svih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom. Sredstva se mogu transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji i to za provedbu aktivnosti u skladu s utvrđenim planom provedbe aktivnosti i proračunom koji su sastavni dio potpisanog sporazuma.