Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1: Razvojna podrška za organizacije

Rok: 03. rujna 2020.

Prijave su zatvorene

Podrška u Programskom području 1 usmjerena je na unapređenje organizacijskih i programskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost.

S obzirom na to da u okviru postojećeg kulturnog sustava organizacije civilnog društva na nacionalnoj i subnacionalnim razinama mogu osigurati uglavnom programska sredstva, financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je isključivo za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacije itd.

Kako bi dodatno stabilizirala organizacije civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, Zaklada u okviru ovog Javnog poziva osim jednogodišnje, dodjeljuje i višegodišnju podršku za provođenje programa/projekata.

Kategorije

    a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
    a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
    b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
    b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

U kategorijama a1 i a2 prijava se mora zasnivati na razvoju umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata. Ako se prijava temelji na aktivnostima kao što su edukacija, promocija, medijska djelatnost, zagovaranje i slično, prijava neće biti usklađena s programskim područjem i kategorijom te će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

U kategorijama b1 i b2 pod prostorom za kulturu i umjetnost smatra se fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.). Prostor se ne smatra javnim prostorom ako je otvoren isključivo članovima organizacije za njihov rad i provođenje slobodnog vremena. Prostor za kulturu i umjetnost mora biti otvoren javnosti, publici i sudionicima kulturnog i umjetničkog programa, odnosno mora se temeljiti na javnim kulturnim i umjetničkim događanjima. Ako se prijava temelji na upravljanju prostorom koji je zatvoren za javnost te ga koristi pojedinac i/ili članovi organizacije ili pak služi isključivo kao ured organizacije i slično, prijava neće biti usklađena s programskim područjem i kategorijom te će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Vrste podrški: jednogodišnja i višegodišnja
Prilikom prijavljivanja na ovaj Javni poziv prijavitelji u kategorijama a2 i b2 izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ovaj Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili, ali svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema postotku ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s ovog Javnog poziva.

Posebni ciljevi

 • doprinijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane
 • poticati uspostavljanje novih i/ili unapređivanje postojećih metoda razvoja publike
 • poticati programe/projekte koji su usmjereni na provođenje cjelogodišnjih programskih/projektnih aktivnosti
 • doprinijeti kvaliteti dokumentiranja postignuća i djelovanja organizacije

Zapošljavanje
Jedan od posebnih ciljeva u ovom programskom području, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Pod zapošljavanjem se smatra da je s osobom zaposlenom na određeno radno mjesto, bilo da je riječ o zapošljavanju nove osobe ili o osobi koja je već zaposlena u organizaciji, sklopljen ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19).

Na koji način je moguće ostvariti bodove za zapošljavanje?
Prilikom procjene kvalitete prijava bodovi za zapošljavanje ostvaruju se samo ako je prijavitelj u e-prijavnici u okviru Proračuna predvidio trošak u poglavlju Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu). U tom će se slučaju bodovati isključivo ona radna mjesta za koja je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova, a koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • osoba je prijavljena na najmanje pola radnog vremena za predviđeno radno mjesto
 • udio Zaklade u financiranju ukupnog mjesečnog iznosa naknade za rad (bruto 1 ili bruto 2) mora iznositi najmanje 25 %.

U skupini Kvantitativnih kriterija u okviru Kriterija za dodjelu sredstava za svaku je kategoriju definiran broj bodova za predviđeno radno mjesto, a koje zadovoljava gore navedene uvjete za ostvarivanje bodova.

Ona radna mjesta koja su predviđena u ovom poglavlju, a ne zadovoljavaju gore navedene uvjete, neće ostvariti bodove prilikom procjene kvalitete prijava, ali se smatraju prihvatljivim troškom.

U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova nije moguće tijekom provedbe programa/projekta ukidati ona radna mjesta za koja su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava. Iznimno, moguće je uvođenje novih radnih mjesta, zamjena postojećih radnih mjesta drugim radnim mjestima, povećanje broja radnih sati ili smanjenje broja radnih sati, ali ne manje od četiri (4) radna sata dnevno. Također je moguća naknadna promjena iznosa za pojedina radna mjesta koja su bodovana uz ograničenje da ukupan iznos po pojedinom radnom mjestu koji se pokriva iz sredstava Zaklade ne smije biti manji od 25 % od ukupnog iznosa za to radno mjesto.

Formalni uvjeti
Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju (vidi Tablicu 2. u Vodiču za prijavu).

a) Tko se može prijaviti?
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva u kategoriji u kojoj se prijavljuju.

b) Broj prijava
Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jednu (1) prijavu.

c) Iznosi koji se mogu tražiti
Da bi prijava bila prihvatljiva, prijavitelj, ovisno o kategoriji u kojoj se prijavljuje, može tražiti iznos do 50.000 kn (a1 i b1) ili do 100.000 kn (a2 i b2).

Preporučuje se da prilikom definiranja traženog iznosa prijavitelj vodi računa o kapacitetima organizacije i prihodima ostvarenima u prethodnoj godini ako se prijavljuje za kategorije a1 i b1, odnosno da vodi računa o kapacitetima organizacije i prosjeku prihoda ostvarenom u prethodne tri (3) godine ako se prijavljuje za kategorije a2 i b2, bilo za jednogodišnju bilo za višegodišnju podršku. Odabir iznosa uzet će se u obzir prilikom procjenjivanja kvalitete prijave te će se vrednovati u okviru Kvantitativnih kriterija.

Podaci o prihodima koje je organizacija ostvarila navedeni u e-prijavnici moraju biti usklađeni s podacima navedenima u godišnjem financijskom izvještaju. Ako Zaklada utvrdi da podaci navedeni u e-prijavnici nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

d) Što se može prijaviti?
Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • program/projekt se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.
 • prijavitelj mora imati sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti (produkciju, distribuciju, kulturni i umjetnički program u prostoru kojim upravlja)
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od iznosa navedenoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Aktivnosti navedene u planu aktivnosti u e-prijavnici moraju se odnositi na umjetnički i kulturni program (kazališna predstava, izložba, koncert, filmska projekcija itd.) te nije prihvatljivo navoditi uobičajene operativne aktivnosti koje su potrebne da bi se producirao i/ili distribuirao umjetnički i kulturni program, poput provedbe postupka zapošljavanja, održavanja sastanaka i sl. Programsko djelovanje predstavlja temelj za razvojnu podršku organizacijama.

Prihvatljivi troškovi
Zaklada je u e-prijavnici definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje/a traže podršku od Zaklade. Ovdje navedeni prihvatljivi troškovi odnose se na sve kategorije Programskog područja 1.

 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu). Prijavitelj sam odlučuje hoće li u ovom poglavlju prikazati bruto 1 ili bruto 2, odnosno cjelokupan trošak poslodavca. U bruto 2 ne ulazi naknada za prijevoz. Iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava tijekom provedbe programa/projekta nije moguće ukidati one stavke za koje su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava.
 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova te drugih sudionika programa po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru, autorskom ugovoru i sl.
 • troškovi promocije programa/projekta
 • administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi, troškovi knjigovodstva i računovodstva i sl.)
 • putni troškovi menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova (put, smještaj, viza, dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog uz dodatnu napomenu da troškovi prehrane ne uključuju troškove reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi dokumentiranja rezultata rada organizacije
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl.
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 5 % (nužni za provođenje projekta, a koji se odnose na prethodno navedene prihvatljive troškove) 
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type