Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Posebni ciljevi

 • poticati i unapređivati dugoročnu suradnju između organizacija civilnog društva i drugih pravnih subjekata na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • omogućiti veću protočnost kulturnih proizvoda, poticati programsku razmjenu te mobilnost umjetnika i kulturnih radnika na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava između hrvatskih i europskih organizacija te jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i drugih pravnih subjekata na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • poticati razvoj zagovaračkih aktivnosti u okviru tema oko kojih je okupljena suradnička platforma

Iako na međunarodnoj razini raste važnost mrežnog organiziranja i izgradnje različitih suradnički platformi, u domaćim uvjetima još uvijek ne postoje mjere koje bi osiguravale podlogu za dugoročno povezivanje i poticanje suradnje organizacija koje nadilazi okupljanja u projektne konzorcije. Praksa umrežavanja doprinosi jačanju kapaciteta članica putem razmjene informacija, iskustava i znanja, a posebice kroz posebne programe osmišljene i implementirane za potrebe članica. U nastojanju da odgovori na navedeni nedostatak Zaklada pruža podršku za razvoj dinamičnih, samoorganiziranih i dugoročnih suradničkih platformi u Europi koje proizvode nova znanja i prakse te razmjenjuju postojeće, i potiču promjene u sustavu kulture na nadnacionalnoj razini. U okviru ovog programskog područja Zaklada pruža podršku za unaprjeđenje suradnje i povezivanja organizacija iz različitih disciplina i sektora u Europi kroz programsku razmjenu i suradnju, širenje znanja, iskustava, praksi te zagovaranje između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti i drugih pravnih subjekata u kulturi. Koji je smjer razvoja odabrala pojedina platforma ovisi o potrebama i interesima članica, postojećoj misiji i viziji platforme, ali i prilikama i mogućnostima. Podržavaju se postojeće platforme, formalne i neformalne, koje u različitim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja razvijaju različite oblike suradnji, odnosno suradničke platforme čije članice već operativno i programski imaju povijest suradnje te rezultate zajedničkog usmjerenog pothvata, a koje su otvorene različitim organizacijama i usmjerene su prema dugoročnom djelovanju. Posebno se potiče razvoj multidisciplinarnih platformi.

Vrste podrški: jednogodišnja i višegodišnja

Prilikom prijavljivanja na ovaj Javni poziv prijavitelji izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ovaj Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema postotku ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s ovog Javnog poziva. Napominjemo da prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice u plan aktivnosti i proračun unose podatke samo za prvu godinu provedbe programa/projekta, odnosno za provedbu programa/projekata tijekom 2023. godine. U Poglavlju Višegodišnja podrška detaljno je objašnjena procedura dodjele višegodišnje podrške.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

Formalni uvjeti za PP5:

 • Prihvatljivi prijavitelji – koordinatori platforme: udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirane u Republici Hrvatskoj, koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.
 • Prihvatljive članice:
  - udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
  - organizacije civilnog društva (nevladine i neprofitne organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti registrirane u Republici Hrvatskoj ili u jednoj od europskih država
  - drugi pravni subjekti u kulturi registrirani u Republici Hrvatskoj ili u jednoj od europskih država
 • Dostava prijave: Prijavu dostavlja samo koordinator platforme.
 • Dokumentacija za prijavu:Za svaku članicu suradničke platforme potrebno je dostaviti skeniran ispunjen, ovjeren i potpisan dodatni obrazac – Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP5).Ako prijavu kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji.Za članice platforme koje su registrirane kao ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skenirani dokument o registraciji takvih članica iz kojega je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture.
 • Broj prijava: Koordinator može predati najviše jednu (1) prijavu u ovom programskom području, ali ima pravo sudjelovati kao članica u neograničenom broju prijava u ovom programskom području.
 • Traženi iznos: Prijavitelj može zatražiti iznos do 220.000 kn.
 • Trajanje provedbe: Projekt se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.
 • Broj članica
  Da bi bila prihvatljiva, suradnička platforma u Europi mora:
  - u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 4 organizacije (koordinator i 3 članice), uz Hrvatsku iz još najmanje tri različite europske države
  - aktivnosti se moraju provoditi, osim u Hrvatskoj, u još najmanje tri europske države članica platforme
 • Drugi izvori financiranja: platforma u Europi mora imati osigurana sredstva iz drugih izvora.

Prihvatljive vrste aktivnosti

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe itd.)
 • aktivnosti suradnje u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu kulturnog razvoja i njegovu rješavanju (informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti prijenosa znanja i iskustava između uključenih organizacija
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka, studijski posjeti itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja
 • izrada prijedloga i preporuka
 • aktivnosti prikupljanja sredstava
 • susreti članova platforme

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

Napomena: Troškovi nastali izvan teritorija Republike Hrvatske su prihvatljivi uz uvjet da je organizacija iz Republike Hrvatske suorganizator aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme
 • neoporezivi primici zaposlenika – U ovom poglavlju moguće je prikazati dodatak na plaću u iznosu do 5.000 kn, prigodne nagrade (božićnicu, uskrsnicu, naknade za godišnji odmor i sl.) do 3.000 kn, troškove prehrane u iznosu do 5.000 kn, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Navedeni troškovi prihvatljivi su samo za ona radna mjesta za koja je sklopljen ugovor o radu, a koja su navedena u poglavlju Troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme.
 • putni troškovi (put; putno osiguranje i troškovi povezani s bolesti COVID-19; smještaj; troškovi izdavanja vize; propisane dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi promocije djelovanja platforme
 • troškovi komunikacije
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja djelovanja platforme
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl. važnih za djelovanje platforme
 • administrativni i uredski troškovi, u iznosu do najviše 10 % (režijski troškovi, najam ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo itd.)
 • troškovi nabave opreme, u iznosu do najviše 20 %
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove koji su nužni za provođenje projekta).

Financijski uvjeti i transfer sredstava

U proračunski dio e-prijavnice unosi se pregled troškova po aktivnostima pri čemu su troškovi nastali izvan teritorija Republike Hrvatske prihvatljivi uz uvjet da je organizacija iz Republike Hrvatske suorganizator aktivnosti. U proračunu se prikazuju svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje ugovor o financiranju. Koordinator u tom slučaju može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane kao udruge ili umjetničke organizacije ili drugi pravni subjekti u kulturi u Republici Hrvatskoj.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type