Kako bi se stvorili uvjeti za stabilizaciju dugoročnih suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, podrška u ovom programskom području usmjerena je prema povezivanju organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovu umrežavanju s udrugama iz drugih područja, ustanovama u kulturi i drugim pravnim subjektima u kulturi. Podrška se pruža u dvije kategorije: jedna se odnosi na razvijanje programskih mreža na nacionalnoj razini kroz koje se razmjenjuju kulturni i umjetnički programi između različitih organizacija iz svih dijelova zemlje te zajednički surađuje na novim programima i/ili projektima, a druga na razvijanje zagovaračkih koalicija na subnacionalnim razinama, usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju te sredine. Podržavaju se mreže koje su otvorene različitim organizacijama i usmjerene prema dugoročnom djelovanju te one koje ne djeluju po principu projektnog konzorcija, odnosno privremenog okupljanja određenog broja organizacija oko provedbe projektnih aktivnosti.

Kategorije

     a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
     b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Programska platforma na nacionalnoj razini je mreža organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja koji je usmjeren prema razmjeni umjetničkog i kulturnog programa te programskoj/projektnoj suradnji. U aktivnosti programske platforme mogu biti uključene aktivnosti zagovaranja u područjima važnima za djelovanje platforme, ali te aktivnosti ne smiju činiti okosnicu prijave da bi prijava bila prihvatljiva.

Zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini je mreža organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja koji je usmjeren prema postizanju pozitivnih promjena u polju kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju lokalne/regionalne sredine. U aktivnosti zagovaračke platforme mogu biti uključene aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa, ako su relevantne za područje djelovanja platforme, ali te aktivnosti ne smiju činiti okosnicu prijave da bi prijava bila prihvatljiva.

Uloga organizacija uključenih u platformu

Koordinator platforme je organizacija u platformi koja koordinira aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje ugovor sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili ih može dalje transferirati isključivo članicama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a prema odobrenom proračunu.

Članica platforme je organizacija koja sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonosi njihovu financiranju. Sve članice moraju doprinositi razvoju suradničke platforme. Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu članice o suradnji kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade. Iznimno, ako prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji.

Vrste podrški: jednogodišnja i višegodišnja

Prilikom prijavljivanja na ovaj Javni poziv prijavitelji izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ovaj Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili, ali svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s ovog Javnog poziva.

1. Jednogodišnja podrška

Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u obje kategorije, a odnosi se na podršku za realizaciju aktivnosti u 2019. godini. Prijavitelji koji žele podnijeti prijavu za jednogodišnju podršku, prilikom ispunjavanja e-prijavnice izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju jednogodišnju podršku.

2. Višegodišnja podrška

Višegodišnja podrška dodjeljuje se u obje kategorije, a odnosi se na podršku za realizaciju aktivnosti u 2019., 2020. i 2021. godini. Prijavitelji koji žele podnijeti prijavu za višegodišnju podršku, prilikom ispunjavanja e-prijavnice izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju višegodišnju podršku. Prijavnice koje prijavitelji ispunjavaju, kao i kriteriji za dodjelu sredstava, za jednogodišnju i višegodišnju podršku unutar iste kategorije su isti tako da svi prijavitelji kojima ne bude odobrena višegodišnja podrška imaju pravo na ostvarivanje jednogodišnje podrške ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s Javnog poziva.

Udio financiranja višegodišnjih projekata u ukupnom proračunu ovog programskog područja utvrđen je odlukom Upravnog odbora.

Nakon procjene kvalitete prijava najbolje ocijenjene prijave u programskom području i kategoriji, a koje su podnesene za ostvarivanje višegodišnje podrške, u skladu s proračunom definiranim Odlukom o udjelu financiranja višegodišnjih projekata u ukupnom proračunu Programskog područja 4 predlažu se za dodjelu višegodišnje podrške. Na temelju toga prijedloga Stručna služba Zaklade vrši provjeru programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija predloženih za dodjelu višegodišnjih podrški. Stručna služba sastavlja Izvještaj o provjeri organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacije te ga dostavlja Upravnom odboru na razmatranje.

Odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok do tri (3) godine donosi Upravni odbor. Odluka se donosi na temelju procjene kvalitete prijava i Izvještaja Stručne službe Zaklade o provjeri organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija koje su predložene za dodjelu višegodišnje podrške. Višegodišnja podrška ugovara se na godišnjoj razini na temelju odluke Upravnog odbora.

Upravni odbor odluku o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške, donosi na način opisan u članku 15., stavcima 11. i 12. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova".

Tijekom prve dvije godine korištenja višegodišnje podrške organizacija ne može podnositi prijave na nove javne pozive na predlaganje projekata u tom programskom području. U zadnjoj godini korištenja višegodišnje podrške organizacija može u tom programskom području podnijeti prijavu za jednogodišnju ili višegodišnju podršku za provođenje projekta.

Posebni ciljevi programske platforme

 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati razvoj programskih mreža na nacionalnoj razini u svrhu decentralizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • poticati i unapređivati suradnju između udruga i umjetničkih organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovo povezivanje s udrugama iz drugih područja, ustanovama u kulturi te drugim pravnim subjektima u kulturi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava između različitih organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti kako bi se međusobno osnaživale
 • poticati razvoj dugoročne programske suradnje i razmjene na nacionalnoj razini

Posebni ciljevi zagovaračke platforme

 • poticati razvoj zagovaračkih platformi na subnacionalnim razinama usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju lokalne/regionalne kulturne politike koje će aktivno doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju sredine
 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati i unapređivati suradnju između udruga i umjetničkih organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovo povezivanje s udrugama iz drugih područja, ustanovama u kulturi te drugim pravnim subjektima u kulturi
 • poticati procese koji će voditi uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske kulturne politike na subnacionalnim razinama

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Tko se može prijaviti?

Kao koordinator platforme može se prijaviti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

Na ovaj Javni poziv prijavu dostavlja samo koordinator platforme.

Prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniran ispunjen, ovjeren i potpisan dodatni obrazac – Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP4). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te je dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument. Iznimno, ako prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji. Ako se među članicama platforme nalaze ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skenirani dokument o registraciji takvih članica.

Prihvatljive članice su:

 • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
 • ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
 • drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme

b) Broj prijava

Koordinator

Prijavitelj (organizacija koordinator) ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti samo jednu (1) prijavu. Organizacija koja kao koordinator podnosi prijavu za jednu od dviju kategorija unutar ovog programskog područja, ima pravo sudjelovati kao članica u neograničenom broju prijava u ovom programskom području.

Članica

Jedna organizacija ima pravo kao članica suradničke platforme sudjelovati u neograničenom broju platformi u ovom programskom području.

c) Iznosi koji se mogu tražiti

Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj u kategoriji a) može tražiti iznos do 140.000 kn, a u kategoriji b) može tražiti iznos do 90.000 kn.

d) Što se može prijaviti?

Da bi bila prihvatljiva, programska platforma mora:

 • provoditi aktivnosti kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2019. do 31.12.2019.
 • u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 7 organizacija (koordinator i 6 članica) iz najmanje 3 regije

(Zaklada definira šest regija u Hrvatskoj na sljedeći način: 1) Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija; 2) Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija; 3) Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija; 4) Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija; 5) Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija; 6) Grad Zagreb.)

 • provoditi aktivnosti u najmanje 3 regije

Da bi bila prihvatljiva, zagovaračka platforma mora:

 • provoditi aktivnosti kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2019. do 31.12.2019.
 • u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 5 organizacija iz iste lokalne/regionalne samouprave (koordinator i 4 članice)

Napomena: Ako je zadovoljen uvjet od 5 organizacija iz iste lokalne/regionalne samouprave u rad zagovaračke platforme, moguće je uključiti organizacije iz drugih dijelova Republike Hrvatske s tim da njihovo sudjelovanje mora biti opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Ukupan broj organizacija iz drugih dijelova Republike Hrvatske može biti najviše 30 % od ukupnog broja članica platforme.

Prihvatljive vrste aktivnosti programske platforme

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe, tribine, okrugli stolovi, radionice itd.)
 • aktivnosti suradnje na projektima i/ili u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • aktivnosti zagovaranja
 • susreti članova platforme

Prihvatljive vrste aktivnosti zagovaračke platforme

 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu i njegovu rješavanju (kulturne i umjetničke aktivnosti, informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja
 • izrada prijedloga i preporuka
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • aktivnosti suradnje i razmjene kulturnog i umjetničkog programa ako je opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
 • susreti članova platforme

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza)
 • troškovi promocije
 • troškovi komunikacije
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja
 • administrativno-financijski troškovi (režijski troškovi, najam ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo itd.) u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme u iznosu do najviše 20 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • ostali troškovi nužni za provođenje projekta, u iznosu do najviše 5 % ukupno traženog proračuna od Zaklade

Financijski uvjeti i transfer sredstava

U proračunski dio e-prijavnice unosi se pregled troškova, a prikazuju se svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje ugovor. U tom slučaju koordinator može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati članicama platforme za provedbu aktivnosti te je odgovoran za podnošenje svih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom. Sredstva se mogu transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji, odnosno koje su redovne članice saveza udruga koji koordinira suradničku platformu, i to za provedbu aktivnosti u skladu s utvrđenim planom provedbe aktivnosti i proračunom koji su sastavni dio potpisanog ugovora.