S obzirom na to da kultura igra važnu ulogu u razvoju zajednica i predstavlja izrazito kompleksno i dinamično područje, u vremenima promjena i financijskih kriza kada su proračuni za kulturu i umjetnost relativno mali postoji izražena potreba za novim modelima i načinima suradnje koji će omogućiti koprodukciju i distribuciju kvalitetnih kulturnih i umjetničkih programa. Kako bi na što adekvatniji način odgovorile na izazove suvremenog društva brojne europske države razvijaju intenzivnu suradnju upravo sa zemljama iz okruženja te su usmjerene na osnivanje fondova kojima je svrha poticanje i razvoj međudržavne kulturne suradnje. Sljedeći tu pozitivnu praksu Zaklada podržava hrvatske organizacije civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koje su posljednjih godina također usredotočene na suradnju sa sličnim organizacijama u okruženju. Međutim, iako je ta suradnja utkana u konkretne projekte koji se godinama odvijaju, na razini nacionalnih kulturnih politika tih zemalja ne postoje programi sustavne podrške koji bi kontinuirano poticali razvoj suradnje između više zemalja Jugoistočne Europe kroz razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Hrvatske organizacije koje su kapacitirane i zainteresirane za programsku razmjenu, provođenje zagovaračkih aktivnosti kao i prijenos znanja, iskustava i dobrih praksi u druge zemlje Jugoistočne Europe, značajno doprinose razvoju dugoročne suradnje s organizacijama iz zemalja Jugoistočne Europe. Na taj način te organizacije mogu hrvatskoj publici omogućiti kontinuirani doticaj s kulturnom i umjetničkom scenom zemalja Jugoistočne Europe, a istovremeno se Hrvatska unutar Europske unije može razviti u središte za susrete s kulturnim i umjetničkim praksama Jugoistočne Europe.

Tako je u četvrtom Programskom području naglasak na razvijanju suradnje kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe. Podržavaju se postojeće platforme, formalne i neformalne, koje u različitim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja razvijaju različite oblike suradnji, odnosno suradničke platforme koje već imaju povijest suradnje te rezultate zajedničkog usmjerenog pothvata, a koje su otvorene različitim organizacijama te usmjerene prema dugoročnom djelovanju. Posebno se potiče razvoj multidisciplinarnih platformi.

Posebni ciljevi

 • poticati i unapređivati dugoročnu suradnju između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u zemljama Jugoistočne Europe
 • omogućiti veću protočnost kulturnih proizvoda te mobilnost umjetnika i kulturnih radnika na području suvremene kulture i umjetnosti u Jugoistočnoj Europi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava te jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u regiji Jugoistočne Europe
 • poticati razvoj zagovaračkih aktivnosti, posebno onih koje će doprinijeti usmjeravanju nacionalnih kulturnih politika u regiji prema pružanju sustavne podrške razvoju suradnje u Jugoistočnoj Europi na području kulture i umjetnosti

Uloga organizacija uključenih u platformu

Koordinator platforme je organizacija u platformi koja koordinira aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje sporazum sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili ih može dalje transferirati isključivo članicama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a prema odobrenom proračunu.

Članica platforme je organizacija koja sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonosi njihovu financiranju. Sve članice moraju doprinositi razvoju suradničke platforme, a svaka članica mora popuniti, ovjeriti i potpisati Izjavu članice o suradnji, kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade.

Formalni uvjeti
Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja (vidi Tablicu s formalnim uvjetima), kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Iznos sredstava
Iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je do 220.000 kn.

b) Tko se može prijaviti?
Kao koordinator platforme na ovaj Javni poziv može se prijaviti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

Na ovaj Javni poziv prijavu dostavlja samo koordinator platforme.

Prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniran ispunjen, ovjeren i potpisan dodatni obrazac - Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP4). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te je dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument.

Kao članice, na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti isključivo:

 • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • organizacije civilnog društva (nevladine i neprofitne organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u zemljama koje su navedene u Vodiču za prijavu u odlomku Geografski fokus

c) Geografski fokus
U ovom programskom području u fokusu su zemlje Zapadnog Balkana, što podrazumijeva da se većina programa mora realizirati u: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Ako je zadovoljen najmanji propisani broj organizacija iz navedenih zemalja te ako se aktivnosti provode u najmanjem propisanom broju zemalja iz navedenoga geografskog fokusa, moguće je uspostaviti i suradnju te provoditi aktivnosti u zemljama izvan fokusa ako je to opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme što je potrebno obrazložiti u prijavnici.

d) Broj prijava

Koordinator
Prijavitelj (organizacija koordinator) ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti samo jednu prijavu. Organizacija koja kao koordinator podnosi prijavu unutar ovog programskog područja, ima pravo sudjelovati kao članica u drugim prijavama u ovom programskom području. Organizacije koje su do sada koordinirale suradničku platformu koju Zaklada podržava u ovom programskom području, a kojima je Sporazum o dugoročnoj suradnji na snazi do 31.12.2016. imaju pravo podnijeti prijavu na ovaj Javni poziv.

Članica
Jedna organizacija ima pravo kao članica suradničke platforme sudjelovati u neograničenom broju prijava na ovaj Javni poziv.

e) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2017. do 31.12.2017.
 • aktivnosti se moraju provoditi u najmanje 4 zemlje (uz Hrvatsku još najmanje 3 zemlje iz Geografskog fokusa)
 • u provedbu aktivnosti moraju biti uključene najmanje 4 organizacije (koordinator i 3 članice) iz najmanje 4 zemlje iz navedenoga geografskog fokusa
 • mora imati osigurana sredstva iz drugih izvora

Prihvatljive vrste aktivnosti

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe itd.)
 • aktivnosti suradnje u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu i njegovu rješavanju (informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti prijenosa znanja i iskustava između uključenih organizacija
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka, studijski posjeti itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja
 • izrada prijedloga i preporuka
 • aktivnosti prikupljanja sredstava
 • susreti članova platforme

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi nastali na teritoriju Republike Hrvatske

         - troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora
            suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima
            suradničke platforme
         - putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza)
         - troškovi promocije
         - troškovi komunikacije
         - troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
         - troškovi transporta
         - troškovi dokumentiranja
         - administrativno-financijski troškovi (režijski troškovi, najam ureda, bankovne
            naknade, knjigovodstvo itd.) u iznosu do najviše 10% ukupno traženog proračuna od
            Zaklade
         - iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja,
            troškovi nabave opreme u iznosu do najviše 30% ukupno traženog proračuna od
            Zaklade

 • troškovi nastali izvan teritorija Republike Hrvatske uz uvjet da je organizacija iz Republike Hrvatske suorganizator aktivnosti:

         - troškovi naknada za rad autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima
            suradničke platforme po autorskom ugovoru, ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji,
            studentskom ugovoru i sl.
         - putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza)
         - troškovi promocije
         - troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
         - troškovi transporta
         - troškovi dokumentiranja

Financijski uvjeti
U proračunski dio e-prijavnice se unosi pregled troškova po aktivnostima, a posebno se navode troškovi koji se odnose na aktivnosti koje se provode u Republici Hrvatskoj, odnosno troškovi za aktivnosti izvan teritorija Republike Hrvatske. U proračunu se prikazuju svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje sporazum. Koordinator u tom slučaju može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane kao udruge ili umjetničke organizacije u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji i to za provedbu aktivnosti u skladu s utvrđenim planom provedbe aktivnosti i proračunom koji su sastavni dio potpisanog sporazuma. Koordinator je odgovoran za podnošenje svih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom. Organizacija registrirana u Republici Hrvatskoj izravno plaća troškove koji nastaju izvan teritorija Republike Hrvatske.