Zaklada "Kultura nova" je 16. lipnja 2020. godine u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata.

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 19. svibnja 2020. godine, Zaklada je 16. lipnja 2020. u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2021. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2021., 2022. i 2023. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

 • Programsko područje 1:             6.980.000 kn
 • Programsko područje 2:                150.000 kn
 • Programsko područje 3:                220.000 kn
 • Programsko područje 4:             1.000.000 kn
 • Programsko područje 5:             1.000.000 kn
 • Programsko područje 6:                200.000 kn
 • Programsko područje 7:                200.000 kn

Zaklada u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. raspisuje javne pozive u sedam programskih područja.

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Podrška u Programskom području 1 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje programa i projekata za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

  a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
  a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
  b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
  b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju programa/projekata u 2021. godini
 • višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju programa/projekata u 2021., 2022. i 2023. godini

U Programskom području 1 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

Podrška u Programskom području 2 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u sljedećoj kategoriji:

  a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn

Provedba aktivnosti u ovom programskom području mora započeti i završiti bilo kad u 2021. godini.

Javni poziv koji se odnosi na putovanje u inozemstvo radi selekcije programa bit će raspisan krajem 2020. ili početkom 2021. godine, a na njega se neće moći prijaviti organizacije kojima bude dodijeljena podrška u okviru ovog programskog područja.

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Podrška u Programskom području 3 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

Provedba aktivnosti u ovom programskom području mora započeti i završiti bilo kad u 2021. godini.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Podrška u Programskom području 4 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od dvije sljedeće kategorije:

  a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
  b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku za realizaciju projekata u 2021. godini
 • višegodišnju podršku za realizaciju projekata u 2021., 2022. i 2023. godini

U Programskom području 4 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Podrška u Programskom području 5 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku za realizaciju projekata u 2021. godini
 • višegodišnju podršku za realizaciju projekata u 2021., 2022. i 2023. godini

U Programskom području 5 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Podrška u Programskom području 6 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje programa i projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

U Programskom području 6 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Podrška u Programskom području 7 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od sljedeće dvije kategorije:

  a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn
  b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn

U Programskom području 7, u kategoriji a) provedba aktivnosti može započeti i završiti bilo kad u 2021. godini, dok se aktivnosti u kategoriji b) moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Broj prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području.

Dokumentacija

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. te e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 2. rujna 2020., 16 h.

Pitanja i odgovori

Pitanja o Programu podrške 2020 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 16. 6. 2020. do 29. 7. 2020. te od 17. 8. 2020. do 27. 8. 2020.