Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Javni pozivi na Program podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.

Zaklada "Kultura nova" je 18. lipnja 2024. godine objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.

Rok: 03. rujna 2024.

Prijavi se / e-prijavnice do 16h ❯

45 dana 12 sata 58 minuta

U skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 24. svibnja 2024. godine, Zaklada je 18. 6. 2024. u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2025. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2025., 2026. i 2027. godini.

Program podrške 2024 provodi se s ciljem pružanja financijske i stručne podrške udrugama i umjetničkim organizacijama koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Bespovratna se sredstva dodjeljuju s ciljem izgradnje i jačanja organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj kulturno-umjetničkih programa u području suvremene kulture i umjetnosti te kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad organizacija.

Dokumentacija Programa podrške 2024 dostupna je na mrežnim stranicama Zaklade, a sastoji se od sljedećih dokumenata:

 • Prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za svako programsko područje i kategoriju te ogledni primjerak prijavnice u .pdf formatu
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"
 • Vodič kroz programska područja
 • Upute za prijavitelje
 • Upute za korisnike (Ugovorne obaveze, praćenje i vrednovanje provedbe odobrenih programa/projekata)
 • Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova"

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2024 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • zadovoljavaju sve ostale propisane uvjete.

Podnošenjem prijave na javne pozive u okviru Programa podrške 2024 svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke, što uključuje i propisani način procjene kvalitete prijava. Postupak dodjele bespovratnih sredstava natjecateljski je proces s ograničenim proračunom u kojem sudjeluje niz različitih prijavitelja. U skladu s navedenim, u pravilu ne mogu biti podržani svi programi/projekti. Svi prijavitelji podnošenjem prijave prihvaćaju sve propisane uvjete te potvrđuju da su svjesni činjenice da u okviru javnih poziva ne mogu biti podržani svi prijavljeni programi/projekti. Zaklada ne tolerira nikakav oblik nasilja i/ili uznemiravanja svojih zaposlenika i vanjskih suradnika. Ako Zaklada utvrdi da podaci uneseni u e-prijavnicu nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Suvremena kultura i umjetnost

Djela, radovi i projekti suvremene kulture i umjetnosti nastaju u širokom rasponu umjetničkih disciplina i kulturnih djelatnosti i područja izmijenjenih i oblikovanih pod utjecajem tehnološkog napretka. Karakterizira ih kompleksnost i raznolikost u skladu s vremenom u kojem nastaju. Ostvaruju se u različitim medijima i formatima te se realiziraju u konvencionalnim i profesionalnim umjetničkim prostorima i kulturnim institucijama kao i nekonvencionalnim otvorenim i zatvorenim prostorima. Odlikuju ih brojne estetske karakteristike, konceptualna i teorijska polazišta, a odražavaju kolektivna i individualna iskustva. Obuhvaćaju različite perspektive i identitete, miješaju različite stilove, tehnike i kulturne tradicije kako bi stvorili nove oblike kulturnih izričaja i pomaknuli granice onoga što se smatra umjetnošću. Oslanjaju se na više disciplina i medija, a interdisciplinarnost, cross- i transdisciplinarnost, multimedijalnost, hibridnost i eksperimentiranje inherentni su njihovom djelovanju. Kombiniraju tradicionalno i suvremeno, upotrebljavaju raznolike tehnologije u radu. Dekonstrukcija, nelinearnost ili nekonvencionalnost izvedbe, tehnika, materijala ili prostora često su njihova obilježja. Suvremeni umjetnici usmjereni su na proces i improvizaciju. Bave se gorućim i aktualnim pitanjima suvremenog društva, odražavajući njegovu kulturnu raznolikost i višeznačnost, obuhvaćajući različite teme, propitujući kontekst vlastitog djelovanja, produkcije i recepcije, i proizvodeći društveno osviještene poruke. Uspostavljaju dijalog s različitim kontekstima i uspostavljaju višesmjernu komunikaciju. Često su usredotočeni na lokalnu zajednicu i uključivanje različitih društvenih skupina u umjetničke procese.

Pravedne prakse

Na temelju zaključaka Foruma za pravedne prakse Zaklada u okviru Programa podrške 2024 potiče organizacije da u svom radu slijede i prakticiraju pravedne prakse. Stoga isključivo u svrhu osvještavanja važnosti primjene pravednih praksi te poticanja njihove primjene u djelovanju organizacija kao i u svrhu identificiranja raznolikosti postojećih praksi svi prijavitelji u prijavnici, u dijelu koji se odnosi na podatke o organizaciji, trebaju odgovoriti na nekoliko pitanja o vlastitim praksama u tom području, pri čemu se odgovori na ta pitanja neće ni na koji način odraziti na procjenu kvalitete prijave u sklopu Programa podrške 2024. Nekoliko pitanja o primjeni pravednih praksi bit će sadržano i u izvještajnim obrascima za podržane programe/projekte, također isključivo u svrhu mapiranja stanja u sektoru i buduće rasprave na temu.

Pravedne prakse usmjerene su na uspostavljanje pravedne, dostojanstvene i sigurne radne kulture i okruženja za sve bez obzira na dob, rod, porijeklo, formalno obrazovanje i administrativni status. One obuhvaćaju širok dijapazon područja poput visine naknada za rad, pravednih radnih uvjeta bez obzira na vrstu posla ili tip zaposlenja, pravovremenih i poštenih ugovora te ispunjavanja ugovornih obaveza, socijalne zaštite (pravo na plaćeno bolovanje, porodiljni, naknade za nezaposlene, mirovinu i sl.), adekvatnog i sigurnog radnog okruženja, doprinosa unapređenju legislativnog okvira, poštivanja sindikalnog i zagovaračkog djelovanja usmjerenog na unapređenje radnih uvjeta, pristupa edukaciji i financiranju ili bilo kojeg drugog oblika pravednih praksi u svakodnevnom stvaralačkom, produkcijskom i administrativnom radu organizacija.

Pravedne prakse usko su vezane uz etičnost rada te održivost kroz zadržavanje stručnog kadra te osiguravanje raznolikosti, uključivosti i pristupa sektoru za sve organizacije bez obzira na vrijeme njihova osnivanja, umjetničku disciplinu ili geografsko područje na kojem djeluju.

Prioritet

Naslanjajući se na zakonske smjernice i uzimajući u obzir potrebe organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti prioritet Programa podrške 2024 usmjeren je na:

 • izgradnju i jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj kulturno-umjetničkih programa u području suvremene kulture i umjetnosti.

Proračun

Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. iznosi 2,275,000.00 eura. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

 • Organizacijski razvoj       2,205,000 EUR
 • Razvoj novih organizacija:    70,000 EUR

Zaklada je u Financijskom planu za 2024. godinu osigurala i sredstva za programe koji će u 2025. godini biti u 2. i 3. godini provedbe višegodišnje podrške na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" te preuzetih obaveza iz 2022. i 2023. godine.

Ograničenje broja prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu (1) prijavu na Program podrške 2024. Ako prijavitelj dostavi veći broj prijava od propisanoga broja, sve prijave bit će odbijene zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta.

Programska područja

Zaklada u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. raspisuje javne pozive u dva (2) programska područja: 1. Organizacijski razvoj i 2. Razvoj novih organizacija.

1. Organizacijski razvoj

Kulturno-umjetnički program predstavlja temelj za dodjelu podrške za organizacijski razvoj, a može se ostvarivati u bilo kojoj umjetničkoj disciplini ili kulturnoj djelatnosti na području suvremene kulture i umjetnosti, bez obzira na koju se od sljedećih pet kulturnih funkcija odnosi: stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija. Programi se mogu realizirati u zemlji i inozemstvu, u fizičkom (otvorenom / zatvorenom) ili virtualnom prostoru. Program se može provoditi samostalno, u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama.

Organizacija može u prijavi koju upućuje na ovo Programsko područje obuhvatiti sve svoje kulturno-umjetničke aktivnosti na području suvremene kulture i umjetnosti koje planira provoditi u 2025. godini.

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje programa u jednoj od sljedećih kategorija:

 • prva kategorija do 25,000 eura
 • druga kategorija do 18,000 eura
 • treća kategorija do 10,000 eura
 • četvrta kategorija do 5,000 eura

Propisani su najviši iznosi koje organizacija može zatražiti uz napomenu da će iznos tražene podrške ovisiti o položaju prijavitelja na rang listi u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji te će se proporcionalno smanjivati za 10 % na način naveden u Poglavlju 3. Opći financijski uvjeti u "Uputama za prijavitelje". Najmanji iznos podrške koji se na taj način može dodijeliti je 70 % od traženog iznosa.

Ostvarivanje iznosa iz više kategorije

Kako bi se i organizacijama s manjim kapacitetima omogućio pristup većim sredstvima te na taj način poticao njihov razvoj, do tri najbolje rangirane prijave na rang listi u drugoj kategoriji (do 18,000 eura) i do tri najbolje rangirane prijave na rang listi u trećoj kategoriji (do 10,000 eura) bit će predložene za ostvarivanje najvišeg propisanog iznosa u sljedećoj višoj kategoriji. Tako će do tri najbolje rangirane prijave u trećoj kategoriji (do 10,000 eura) biti predložene za financiranje u iznosu do 18,000 eura za provedbu programa tijekom 2025., dok će do tri najbolje rangirane prijave u drugoj kategoriji biti predložene za financiranje u iznosu do 25,000 eura za provedbu programa tijekom 2025. Organizacije prijavljene u drugoj kategoriji kojima bude dodijeljena višegodišnja podrška, a koje ujedno ostvare pravo na najviši propisani iznos prve kategorije, imaju pravo i u 2. i u 3. godini provedbe tražiti iznos propisan za prvu kategoriju u onom postotku u kojem su ga ostvarile u 1. godini financiranja.

U sve četiri kategorije dodjeljuje se jednogodišnja podrška, dok je višegodišnju podršku moguće ostvariti u prvoj i drugoj kategoriji.

Formalni uvjeti ovise o kategoriji u kojoj se podnosi prijava. Detaljan popis formalnih uvjeta nalazi se u Vodiču kroz programska područja te Uputama za prijavitelje.

PRVA KATEGORIJA

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva (upisana najkasnije 3. 9. 2021.)
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • imaju najmanje dvije (2) osobe zaposlene na temelju ugovora o radu na dan objave Javnog poziva
 • su u prosjeku u posljednje tri (3) godine aktivnog djelovanja (2023., 2022., 2021.) ostvarile najmanje 40,000 eura prihoda***.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program mora biti u provedbi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od siječnja do prosinca 2025.
 • kulturni/umjetnički program mora uključivati javna događanja.

- Drugi izvori financiranja:

 • Prijavitelj mora navesti u prijavnici ima li osigurana ili planirana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

DRUGA KATEGORIJA

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva (upisana najkasnije 3. 9. 2021.)
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su u prosjeku u posljednje tri (3) godine aktivnog djelovanja (2023., 2022., 2021.) ostvarile najmanje 20,000 eura prihoda***.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program mora biti u provedbi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od siječnja do prosinca 2025.

- Drugi izvori financiranja:

 • Prijavitelj mora navesti u prijavnici ima li osigurana ili planirana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

TREĆA KATEGORIJA

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva (upisana najkasnije 3. 9. 2023.)
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program može započeti i završiti bilo kada tijekom 2025.

- Drugi izvori financiranja: Prijavitelj mora navesti u prijavnici ima li osigurana ili planirana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

ČETVRTA KATEGORIJA

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva (upisana najkasnije 3. 9. 2023.)
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • nisu ostvarile podršku Zaklade "Kultura nova" u programskom području usmjerenom na organizacijski razvoj u zadnjih pet (5) godina (od javnih poziva objavljenih u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. do javnog poziva za Organizacijski razvoj u Programskom području 1 objavljenog u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023.).

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program može započeti i završiti bilo kada tijekom 2025.

*** Za izračun prosjeka prihoda u posljednje tri fiskalne godine u obzir se uzimaju samo one godine u kojima je organizacija ostvarila prihode. Iz izračuna prosjeka prihoda mogu biti izuzete:

 • do dvije godine za koje organizacija ima predane Izjave o neaktivnosti i/ili za koje organizacija preda obrazloženje uz valjanu dokumentaciju koja opravdava značajno manji ostvareni prihod (30 % i više u odnosu na najmanji iznos prihoda) u odnosu na preostale dvije godine ili jednu godinu zbog nemogućnosti rada isključivo osobe ovlaštene za zastupanje ili zaposlene osobe (npr. duže bolovanje, porodiljni dopust, rodiljni dopust i sl.)

Neaktivnost za određenu godinu potvrđuje se Izjavom o neaktivnosti koja je u roku predana nadležnom tijelu, dok će za izuzeće na temelju značajno manjeg ostvarenog prihoda Zaklada utvrditi je li riječ o opravdanom zahtjevu na temelju dostavljene dokumentacije i obrazloženja. Sve navedeno provjerava se i uvidom u Registar neprofitnih organizacija.

2. Razvoj novih organizacija

Podrška je namijenjena organizacijama koje su osnovane i upisane u matični registar u razdoblju od prethodne tri godine, odnosno od 1. siječnja 2022. do dana zatvaranja ovog Javnog poziva (do 3. 9. 2024.).

Kulturno-umjetnički program može se ostvarivati u bilo kojoj umjetničkoj disciplini ili kulturnoj djelatnosti na području suvremene kulture i umjetnosti bez obzira na koju se od sljedećih pet kulturnih funkcija odnosi: stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija. Program se može provoditi samostalno, u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama.

Zaklada "Kultura nova" putem ovog Programskog područja organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti uz financijsku pruža i stručnu podršku koja obuhvaća:

1. Obrazovni program u području kulturnog menadžmenta koji je besplatan i obvezan za sve predstavnike organizacija koje ostvare podršku u ovom Programskom području, a prethodno nisu sudjelovali u Zakladinom Obrazovnom programu ili

   Mentorski program koji je besplatan, opcionalan i namijenjen onim organizacijama i njihovim predstavnicima koje ostvare podršku u ovom Programskom području, a prethodno su sudjelovali u Zakladinom Obrazovnom programu

2. Administrativno-pravnu podršku.

U slučaju da financijsku podršku u ovom Programskom području ostvari manje od 10 organizacija, u Obrazovnom programu mogu sudjelovati i organizacije koje nisu ostvarile financijsku podršku prema utvrđenoj rang listi od najvećeg broja ostvarenih bodova prema najmanjem do popunjenja mjesta. U slučaju da je ostalo nepopunjenih mjesta, sudjelovanje može biti ponuđeno i organizacijama koje su ostvarile podršku u Programskom području 1.

U Obrazovnom programu ne mogu sudjelovati organizacije koje su isključene u skupini kriterija "Prihvatljivost prijavljenog programa/projekta".

Detaljan popis formalnih uvjeta nalazi se u "Vodiču kroz programska područja" te "Uputama za prijavitelje".

Formalni uvjeti

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj i upisane su u matični registar od 1. siječnja 2022. do dana zatvaranja ovog Javnog poziva (do 3. 9. 2024.).
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija.

- Trajanje provedbe kulturno-umjetničkih aktivnosti:

 • Provedba kulturno-umjetničkog programa / aktivnosti u suvremenoj kulturi i umjetnosti može započeti i završiti bilo kad tijekom 2025. godine.

- Trajanje podrške:

 • Prijavitelj stručnu i financijsku podršku za organizacijski razvoj, zbog trajanja Obrazovnog ili Mentorskog programa, koristi tijekom cijele godine, od siječnja do prosinca 2025., bez obzira na to kada započinje i završava provedba kulturno-umjetničkog programa.

- Traženi iznos:

 • Prijavitelj može zatražiti iznos do 7,000 eura.

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za odabrano programsko područje i kategoriju, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade.

Obavezna dodatna dokumentacija za prvu kategoriju u Programskom području Organizacijski razvoj:

 • izvod iz evidencije o radnicima sa stanjem na dan raspisivanja Javnog poziva (čiji je obrazac moguće preuzeti na mrežnim stranicama Zaklade pod "Dodatna dokumentacija za prijavu").

Svi traženi dokumenti se mogu učitati u formatima .pdf, .jpg, .png, .bmp te ne smiju biti veći od 10 MB.

Podaci koje će Zaklada provjeravati uvidom u e-registre:

 • Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.
 • Za organizacije koje su imale poslovne aktivnosti u prethodnoj godini Zaklada će financijske izvještaje prijavitelja za 2023. provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija.
 • Za organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada će uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za 2023.

Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara ili da nije predao traženu dokumentaciju, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

Svi prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva obavezni su prije potpisivanja ugovora sa Zakladom u propisanom roku dostaviti propisanu dokumentaciju za potpisivanje ugovora koja je navedena u Uputama za prijavitelje.

Postavljanje pitanja

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 18. 6. 2024. do 30. 7. 2024. i od 19. 8. 2024. do 29. 8. 2024.

Prije postavljanja pitanja prijavitelji mogu u rubrici Pitanja i odgovori provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik koji se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade.

Objava rezultata

Na mrežnim stranicama Zaklade bit će objavljeni:

 • popis odobrenih prijava sa sažetkom, zbrojem ostvarenih bodova i odobrenim iznosom
 • popis odbijenih prijava sa sažetkom i zbrojem ostvarenih bodova
 • popis prijava odbijenih zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta.

Svi prijavitelji dobit će pisanu obavijest s rezultatima njihove prijave.

Svaka organizacija koja je sudjelovala u javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava može uputiti pisani prigovor Upravnom odboru Zaklade na službenu e-adresu Zaklade ili putem pošte u roku od osam (8) radnih dana od dana slanja obavijesti o rezultatima javnih poziva na e-adresu glavnog administratora korisničkog profila u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica. Prigovor se može poslati samo u slučaju da je prijavitelj uočio propuste u primjeni utvrđenoga postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 3. rujna 2024., 16 h.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type